U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 4 mei 2005, 14.31u

van Jos Stassen aan minister Frank Vandenbroucke
245 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Stassen tot de heer Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de tewerkstelling van allochtonen.

Jos Stassen

De werkloosheidscijfers zijn bijzonder slecht, zeker wat betreft ouderen, jongeren en allochtonen. Vooral de allochtonen blijven in de kou staan. Dit is volgens mij niet enkel het gevolg van taalachterstand en vorming, maar vooral van discriminatie.

Er werden reeds verschillende maatregelen genomen, maar geen van alle werkte. Nu is het tijd om resultaat te boeken. De overheden moeten, niet zoals de privé-sector, hun verantwoordelijkheid als werkgever opnemen. Hoe dat moet gebeuren is voor discussie vatbaar, maar de regering moet nu eindelijk iets concreets realiseren.

Minister Frank Vandenbroucke

Ik deel de bezorgdheid van de heer Stassen. Wij dragen de historische verantwoordelijkheid een generatie jonge mensen niet verloren te laten gaan; nochtans zijn we daar hard mee bezig. Wij doen het erg slecht op het vlak van de tewerkstelling, zeker wat allochtonen betreft.

Maar de heer Stassen stelt het probleem te simplistisch voor. Het is immers niet zo dat de werkloosheid bij allochtonen enkel aan discriminatie ligt: de taalachterstand en de vorming spelen wel degelijk een grote rol. Meer nog: we moeten de zaak breder zien, en de hoge werkloosheid van ouderen en gehandicapten in hetzelfde kader plaatsen. Onze ouderwetse arbeidsmarkt richt zich nog altijd hoofdzakelijk tot jonge, hoogopgeleide, blanke mensen.

De maatregelen moeten breed zijn. De sluitende aanpak ter bestrijding van de werkloosheid is daarbij een belangrijke stap. Daardoor worden alle mensen die werkloos worden, dus ook de allochtone, gecontacteerd en begeleid. Maar ook het onderwijs moet zijn rol spelen: ik vind het erg belangrijk dat deeltijds lerenden een voltijds engagement aangaan.

Ook in het deeltijds onderwijs wordt onze keuze voor de volledige invulling van het onderdeel werk gericht op alle jongeren, maar uiteraard is dat ook voor allochtonen uitermate belangrijk.

Naast de algemene zijn voldoende efficiënte en krachtige specifieke maatregelen nodig. Ons principe daarbij is dat we geen algemene doelstellingen opleggen, maar wel sectorale convenants en individuele diversiteitplannen per bedrijf nastreven. Daarbij komt het er wel op aan de na onderhandelingen bereikte afspraken nauwgezet op te volgen. Er zijn niet alleen meer plannen nodig, maar ook stringentere formuleringen.

Tot slot moeten ook onze eigen instellingen een bijdrage leveren. Met name de VDAB moet binnen zijn actie een oververtegenwoordiging van de kansengroepen vaststellen. Hij zal ook worden afgerekend op het bieden van uitwegen voor die groepen. Wij noemen dat de diversiteittoets.

Jos Stassen

Ik ga akkoord met de analyse en de beschrijving van de algemene maatregelen, maar ik stel tegelijk vast dat de stijging binnen de stijging onvoldoende wordt aangepakt. Achterstand inzake taal en vorming bieden geen sluitende verklaring. Ik pleit daarom voor een ontwikkeling in de richting van resultaatverbintenissen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.