U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de herenVan Hauthem en Glorieux tot de heer Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van het aangepaste spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem, en van de heer Van Rompuy tot de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van het aangepaste spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem.

Minister Vandenbroucke zal op deze vragen antwoorden.

Joris Van Hauthem

Na de uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep op 17 maart heeft het federale kernkabinet de Vlaamse Regering in snelheid genomen. Hoewel men het er in Vlaanderen over eens is dat om het even welk spreidingsplan in elk geval billijk moet zijn, bestaat de aanpassing andermaal in een verschuiving binnen Vlaanderen, waarbij Brussel buiten schot blijft. Minister Peeters reageerde afwijzend, maar de Vlaamse Regering publiceerde daarop een perscommuniqué waarin van de wijziging wordt gezegd dat zij tegemoetkomt aan haar eisen.

Werd de Vlaamse Regering betrokken bij de besprekingen die aan de aanpassing voorafgingen? Gaat zij ermee akkoord? Heeft zij minister Peeters teruggefloten?

Eric Van Rompuy

Het genoemde perscommuniqué noemt het aangepaste plan inderdaad billijk. De CD&V-fractie vindt dat niet. De compensatie voor de opheffing van baan 02 creëert immers nieuwe gehinderden en verhoogt de hinder bij bepaalde groepen. De ingebruikname van landingsbaan 20 vanaf Mechelen wordt doorgevoerd zonder overleg of studie over de hinder. Brussel wordt verder ontlast ten nadele van het Vlaamse gewest. Dat kan niet. Het is onaanvaardbaar dat Sterrebeek en Tervuren voortaan elke zaterdag 150 en elke zondag 300 dagvluchten bovenop de 40 procent nachtvluchten krijgen. Men zorgt ervoor dat één groep van mensen voortaan in het weekend niet meer kan buitenkomen. Mischien kan de burgemeester van Zaventem-Sterrebeek, die hier aanwezig is, ook een standpunt innemen.

Werd de Vlaamse Regering hierover geraadpleegd? Was er overleg met de federale regering? Welke alternatieven zal men suggereren met het oog op bijsturing. De hele CD&V-fractie meent dat het besluit moet herzien worden.

Eloi Glorieux

De pers had deze week geen goed woord voor het nieuwe spreidingsplan dat door de federale regering werd goedgekeurd.

Tijdens de bespreking van het regeerakkoord stelde minister Anciaux nochtans dat dit probleem opgelost was. Het verzet tegen het spreidingsplan is sedertdien nooit groter geweest.

Het federale kernkabinet heeft dit spreidingsplan vorige maandag alweer gewijzigd. Minister Peeters sputterde aanvankelijk tegen maar werd teruggefloten door minister-president Leterme die zegde dat de Vlaamse Regering het eens is met de wijziging.

Ondertussen komen heel wat nieuwe juridische acties op ons af. Allemaal gebaseerd op de argumenten die de rechter een goede maand geleden gebruikte.

Federaal minister Landuyt wil de regeling in een wet gieten om juridische stappen voortaan onmogelijk te maken. Ik heb daar mijn bedenkingen bij.

Gezien het aantal nachtvluchten kan noch concentratie, noch spreiding soelaas brengen. Toch is er een vierledige oplossing. Ze zal wel moed vergen. Onmiddellijk 5000 nachtvluchten minder. Een duidelijke plafonnering van het aantal dagvluchten. De overblijvende vluchten spreiden zodat elke regio en bevolkingsgroep een deel van de lasten krijgen. Op Europees niveau meewerken aan een afbouw van de nachtvluchten.

Is de Vlaamse Regering bereid op basis van deze vier maatregelen te streven naar een echte oplossing? Is de Vlaamse Regering bereid dit voorstel te verdedigen tijdens het overleg met de andere overheden?(Applaus bij sp·a-spirit en Groen!)

Francis Vermeiren

Ik ben van oordeel dat het huiswerk moet overgedaan worden. (Applaus bij CD&V en N-VA)

Minister Frank Vandenbroucke

Het kernkabinet heeft gisteren kennis genomen van de voorlopige aanpassing van het spreidingplan door de federale regering. De federale regering heeft daar geen overleg over gepleegd met de Vlaamse Regering. Dit is een federale bevoegdheid.

De Vlaamse Regering stelt vast dat het om een dringende, onontkoombare en voorlopige maatregel gaat ten gevolge van het arrest van het hof van beroep. De beslissing houdt rekening met de eisen van billijkheid van de Vlaamse Regering.

De aanpassingen hebben effecten op het Vlaamse grondgebied. Deze effecten moeten permanent en van nabij gevolgd worden. Daarnaast wil de Vlaamse Regering meewerken aan een evenwichtige en billijke duurzame oplossing op basis van overleg. Daar is al intern en technisch overleg over gevoerd.

Joris Van Hauthem

Ik heb er geen probleem mee dat minister Vandenbroucke antwoordt in plaats van de minister-president, ook al had ik mijn vraag aan minister Peeters gesteld.

Wat minister Vandenbroucke zopas deed, was een Belga-bericht voorlezen. Minister Peeters heeft onmiddellijk gezegd dat de wijziging niet aan de Vlaamse wensen voldoet. De Vlaamse Regering fluit hem terug en meldt dat de aanpassing wel billijk is.

Dankzij de vraag van de heer Van Rompuy en de opmerking van de heer Vermeiren is er nog hoop. Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse Regering erop toe te zien dat de federale regering haar huiswerk overdoet.

Eric Van Rompuy

Het administratieve antwoord van minister Vandenbroucke is bijzonder pijnlijk. We hebben het hier over de leefsituatie van tienduizenden mensen.

Iedereen die in de streek woont, is het wellicht eens met de heer Vermeiren. De situatie in de Oostrand is vergelijkbaar met de toestand in de Noordrand eind vorig jaar.

De Vlaamse Regering is niet bevoegd voor de vliegroutes, maar toch betrokken partij. Federaal minister Landuyt wil de definitieve regeling wettelijk verankeren om juridisch verzet van actiecomités te voorkomen. Ook minister Peeters streeft naar een akkoord tussen de Vlaamse, Brusselse en federale regering over het spreidingplan.

CD&V zal ervoor zorgen dat de nieuwe vliegroutes gecontroleerd worden. Voorts zullen wij ervoor zorgen dat er een nieuwe weekendregeling komt. We zullen een motie van aanbeveling indienen waarin we de Vlaamse Regering concrete vragen stellen. Ik vermoed dat de andere democratische fracties hieraan zullen willen meewerken.

De federale aanpak is onverantwoord. Het kan ook niet dat de Vlaamse Regering in een communiqué stelt dat de wijziging billijk is.

Eloi Glorieux

De enige manier om de werkgelegenheid in de regio te behouden, is het ecologisch en maatschappelijke draagvlak van de luchthaven herstellen. De enige maatregel is het aantal vluchten verminderen. De overige vluchten moeten maximaal en eerlijk gespreid worden.

Het antwoord stelt me teleur. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vragen. Zowel de federale als de Vlaamse regering blijven aanmodderen in de marge.

Zal de Vlaamse Regering zich neerleggen bij het nieuwe plan van federaal minister Landuyt?

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.