U bent hier

Norbert De Batselier

Aan de orde zijn het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2004 en het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2005.

De bespreking is geopend.

Veerle Heeren
(secretaris) Vandaag keuren we de begroting goed van het Vlaams Parlement en de paraparlementaire instellingen. Het is een belangrijke begroting van een aanzienlijk bedrag. De begrotingsstructuur van het Vlaams Parlement en de paraparlementaire instellingen wordt samen met de ingebruikname van een totaal nieuw softwarepakket volledig vernieuwd vanaf 2005. Dat houdt in dat investeringsbudgetten ingedeeld gaan worden in verschillende investeringsplannen. Tegelijkertijd wordt er vanaf 1 januari 2005 gestart met een analytische boekhouding en komt er een meerjarenbegroting. De uitgavenbegroting 2005 gaat over 82,3 miljoen euro en ze wordt gefinancierd door enerzijds een dotatie van de Vlaamse Regering van 75 miljoen euro en 7,3 euro van andere inkomsten.

Dat geld wordt besteed aan investeringen voor ongeveer 5 miljoen euro. Dat is een stijging met 3,6 miljoen euro. Voor de renovatie van het parlementsgebouw wordt 2,2 miljoen euro uitgetrokken en de investeringen voor informatica worden geraamd op 1,1 miljoen euro. Zowel in het plenaire halfrond als in de commissiezalen wordt een hot spot geïnstalleerd waardoor de parlementsleden draadloos kunnen internetten. Er wordt ook 355.000 euro uitgetrokken voor het beveiligen van de infrastructuur en er komt een nieuw systeem van tijds- en toegangscontrole: er worden extra bewakingscamera's en extra binnendeuren geplaatst.

Er wordt ongeveer 836.000 euro ter beschikking gesteld voor het vernieuwen en verbeteren van het machinepark en de uitrusting, en er wordt 125.000 euro uitgetrokken voor de aanschaf van kunstwerken.

Wat het onderdeel Projecten betreft gaat het om een bedrag van 563.000 euro. Zo gaat er 100.000 euro naar het financieel beheersprogramma. Er wordt opnieuw 300.000 ingeschreven voor een tentoonstelling 2005-2006 en 33.000 euro voor het Comité voor Preventie en Bescherming.

Wat de legislatuurkredieten betreft wordt er 125.000 euro ingeschreven als werkingskost voor de diverse beleidscommissies. De werkingskosten worden geraamd op ongeveer 30 miljoen euro. Dat is een stijging met ongeveer 300.000 euro tegenover 2004. De werkingskost omvat de dotatie aan de politieke partijen, in totaal 6,7 miljoen euro; de werkingstoelage aan de fracties, 3,4 miljoen euro; de dotatie aan de paraparlementaire instellingen, 5, 3 miljoen euro. Voor het onderhoud en beheer van beide gebouwen, en de aankoop van diensten wordt 12,6 miljoen euro uitgetrokken. De personeelskost bedraagt in het totaal 46,7 miljoen euro. Ook dat is een stijging met 3,1 miljoen euro. De reden is dat de begroting 2004 een onderschatting is geweest omdat er veel meer leden zijn uitgetreden, waardoor het budget voor de uittredingsvergoedingen veel hoger lag, en natuurlijk is er ook een indexatie van de lonen en vergoedingen.

Inzake de paraparlementaire instellingen is er voor de Vlaamse Ombudsdienst voorzien in een bedrag van 1,73 miljoen euro en voor het Kinderrechtencommissariaat een bedrag van 1,45 miljoen euro. Dit laatste bedrag houdt geen rekening met de aanwerving van een bijkomende universitaire medewerker. Voor het viWTA is een bedrag van 1,58 miljoen euro uitgetrokken. De stijging met 256.000 euro heeft te maken met de eenmalige overdracht van onderzoeksbudgetten die in 2004 niet werden gebruikt. (Applaus)

Jef Tavernier

De werkingskosten in de werkingsbegroting voor 2005 bevatten ook de dotatie aan de politieke partijen. Volgens artikel 9 ten zesde punt b van het Reglement van het Vlaams Parlement kan het Bureau de toekenning van de dotatie kan intrekken als een vonnis of arrest met kracht van gewijsde verscheidene duidelijke en met elkaar in overeenstemmende uitingen van een politieke partij, haar componenten, lijsten, kandidaten of verkozenen, strijdig vindt met het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950. In dat geval bepaalt het Bureau de intrekkingsperiode en de grootte van het in te trekken bedrag.

Op basis van het arrest van 21 april 2004 van het Hof van Beroep van Gent en van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 november 2004 kan men zeggen dat het vonnis kracht van gewijsde heeft en dat het Bureau de dotatie aan het Vlaams Belang kan intrekken. Wij vragen dat dit zou gebeuren.

Daarom vragen we een aparte stemming over de dotaties aan politieke partijen voor 2005.

De voorzitter

Ik heb een amendement nodig. Zo niet moet u tegen de dotatie in haar geheel stemmen.

Het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting voor 2004 wordt eenparig door de 112 aanwezige leden aangenomen. Het hoofdstuk dotatie aan de politieke partijen wordt met 106 stemmen tegen 6 aangenomen. Het ontwerp van werkingsbegroting voor 2005 wordt met 106 stemmen bij 6 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.