U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005.

Felix Strackx

De artikelen 18 en 23 beperken de meeneembaarheid van de registratierechten, en dit vanaf 1 januari 2005. De bedoeling is uiteraard een correcte aangifte van de waarde van het vastgoed op het ogenblik van de registratie.

Met deze maatregel wordt echter ongewild een groep mensen getroffen. Kopers van een kleine woning met een kadastraal inkomen dat kleiner is dan 750 euro die beroep doen op het Klein Beschrijf betalen slechts 5 in plaats van 10 procent registratierechten op voorwaarde dat zij de woning binnen de drie jaar in orde maken, dat zij er binnen de drie jaar in wonen, en dat zij er ook minimaal drie jaar blijven. Soms slagen mensen daar niet in, omwille van relationele of financiële tegenslag. In dat geval moeten zij 5 procent registratie bijbetalen, en komen zij, net als alle andere kopers op 10 procent. Het verschil is echter dat zij die 5 procent extra niet kunnen meenemen, terwijl zij die van bij het begin 10 procent betaalden dat wel kunnen. Op die manier worden niet-kapitaalkrachtige mensen gestraft voor eventuele tegenslagen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. De aanvraag voor Klein Beschrijf wordt voor hen hierdoor een riskante zaak.

Ik vraag u dan ook het amendement dat deze onnauwkeurigheid rechtzet goed te keuren. (Applaus bij VB)

Rob Verreycken

Het programmadecreet wordt soms gebruikt voor zaken die niet rechtstreeks met de begroting te maken hebben en die een grondig debat in de commissie verdienen. Een van de zaken is het ingevoegde hoofdstuk 7 over de reorganisatie van de watersector. Het gaat om een stijging van de belasting met ongeveer 100 tot 150 euro per gezin. Een sociale correctie is mogelijk opgenomen, maar de gemeenten en de intercommunales zijn niet verplicht om die toe te passen.

Vlaams Belang heeft een amendement ingediend omdat het in deze regeerperiode een belangrijk politiek feit is dat een nieuwe hogere belasting wordt ingevoerd. De VLD heeft nochtans beloofd dat ze dat zou verhinderen. We geven de kans om kleur te bekennen. Als men de belofte houdt om geen nieuwe belastingen in te voeren, zal men het amendement goedkeuren. Anders zullen we er zijn om erop te wijzen dat de belofte wordt verbroken. (Applaus bij VB)

  • De stemmingen over de amendementen op de artikelen 18 en 23 en over de artikelen 12,18,23,66 tot en met 88 en 91 worden aangehouden.
  • De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.
De voorzitter

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.