U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Glorieux tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de maatregelen om de gezondheidsimpact van de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem terug te dringen, naar aanleiding van het Mira-T-rapport.

Eloi Glorieux

Vorige week verscheen het Mira-T-rapport 2004, dat de gezondheidsschade van een vijftal indicatoren, waaronder geluidsoverlast, in Vlaanderen onderzoekt. De resultaten zijn schokkend. Iedere Vlaming verliest 6 maanden van zijn leven door milieuproblemen; voor 18 procent gaat het daarbij om geluidsoverlast ten gevolge van verkeer en luchtvaart.

Vroegere rapporten toonden niet alleen deze gezondheidsproblemen aan, maar wezen ook op een economische tol. De geluidsoverlast van de Zaventemse luchthaven veroorzaakt nu al een kost van 150 miljoen euro aan gezondheidsschade.

Tijdens de debatten beweerde de minister dat de regering economie niet boven ecologie stelt. In dit dossier is dat ander wel het geval: nadat bekend werd dat DHL niet zou uitbreiden ging de regering onmiddellijk op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen om het verlies te compenseren. Anderzijds gebeurde er de laatste maanden niets om de bestaande geluidsoverlast te beperken.

In welke mate is de minister bereid de vermindering van het aantal nachtvluchten te bepleiten? Welke maatregelen zal zij nemen om deze toestand te verhelpen?

Minister Inge Vervotte

Wij kennen het Mira-T-rapport omdat wij zelf aan de studie meewerkten. Jammer genoeg beperkt mijn bevoegdheid zich tot het aanleveren van gegevens en het adviseren binnen de regering. Wij hebben een task force opgericht die een strategische visie over de luchthaven moet ontwikkelen: zij bekijkt niet alleen de economische maar ook de ecologische belangen. Het is niet enkel belangrijk ecologie en economie te verzoenen. Een bijkomende opdracht van de task force bestaat eruit maatregelen te treffen ten gunste van het leefmilieu van de regio. Wij doen aanbevelingen inzake ruimtelijke ordening en geluidsoverlast. Maar geluidshinder heeft ook te maken met de frequentie, en dat is federale materie.

Eloi Glorieux

Als de rol van de minister zich beperkt tot adviseren binnen de regering, is het alleszins haar taak om minister Peeters te adviseren om in de vergunning aan Biac een begrenzing van het aantal vluchten in te schrijven. Zolang er een groeiscenario is, zal dat heel wat gezonde levensjaren kosten.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.