U bent hier

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES

Hoofdelijke stemmingen

Oprichting van een commissie voor buitenlandse handel

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Van Nieuwenhuysen en Sintobin tot besluit van de op 16 november 2004 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de geplande oprichting van een commissie voor de buitenlandse handel waarin de gewesten en de federale overheid vertegenwoordigd zijn.

De met redenen omklede motie wordt met 28 stemmen tegen 77 niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Van den Brande, mevrouw Demeulenaere en de heren Roegiers en Loones tot besluit van de op 16 november 2004 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de geplande oprichting van een commissie voor de buitenlandse handel waarin de gewesten en de federale overheid vertegenwoordigd zijn.

Luc Van den Brande

De motie van de meerderheid geeft duidelijk aan dat we het belang van de Vlamingen met grote realiteitszin moeten verdedigen, zowel in Vlaanderen als in het buitenland.

Er is geen enkele reden om te denken dat een deelstaat zoals Vlaanderen op het internationale domein niet volwaardig zou kunnen optreden. Er zijn in het verleden geregeld belangrijke economische missies geweest naar het buitenland, onder meer naar China, waarbij de voertaal trouwens het Nederlands was. Bij die gelegenheden hebben we duidelijk aangegeven wat de opportuniteiten van Vlaanderen zijn. Alle ministers van de Vlaamse Regering moeten het regeerakkoord uitvoeren met de juiste ingesteldheid. De referentie is het Vlaams belang, en in het geval van de export, het Vlaams ondernemingsbelang.

Mettertijd zal het agentschap dat nu nog naast de gewestelijke diensten bestaat, aan herziening toe zijn. Op termijn zal dit agentschap volgens mij meer problemen stellen dan dat het oplossingen zal bieden.

Als de prins denkt dat regionale ontwikkeling een teken van verbrokkeling is, dan is hij niet bij de tijd. Regionale ontwikkeling is een moderne gedachte, een opportuniteit die kracht geeft.

In een parlementaire democratie hoeft de volksvertegenwoordiging de prinsen niet te volgen. De prinsen moeten de volksvertegenwoordiging volgen. (Applaus bij het VB en N-VA) De prins is ook lid van de Belgische senaat. Ook in die hoedanigheid moet hij alle respect betonen voor de afspraken en voor de wettelijke bepalingen. Buitenlandse handel, exportbevordering en het internationaal optreden van Vlaanderen is een exclusieve Vlaamse bevoegdheid. Dat moet ook door federale senatoren worden gerespecteerd. (Applaus bij het VB, CD&V, VLD, sp·a-Spirit en N-VA)

Luk Van Nieuwenhuysen

Ik ben het volledig eens met de heer Van den Brande. Ik begrijp alleen niet waarom zijn fractie onze motie niet heeft goedgekeurd. Feit is dat zijn uitleg veel duidelijker is dan de motie die door de meerderheid werd ingediend en die we niettemin zullen steunen.

De Vlaamse bevoegdheid voor buitenlandse handel is erg belangrijk voor de economie en de tewerkstelling in Vlaanderen. We moeten die ook ten volle benutten. We moeten proberen om zo weinig mogelijk te delegeren.

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen hebben we een amendement ingediend om de toelage voor het federale agentschap voor buitenlandse handel in te trekken. Ik heb onthouden dat CD&V dat amendement niet wou goedkeuren, maar dat de heer Van den Brande er wel van overtuigd is dat het agentschap overbodig is. Dat verheugt me.

De met redenen omklede motie wordt met 108 stemmen bij 1 onthouding aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.