U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw Grouwels tot besluit van de op 23 december 1999 door mevrouw Grouwels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over de samenwerking inzake toerisme in Brussel.

Brigitte Grouwels

Het toerisme in Brussel is cultureel en economisch belangrijk voor Vlaanderen. Voor het internationaal toerisme vormt Brussel de toegangspoort voor de rest van Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen geeft Brussel terecht een belangrijke plaats. Bij de recente hervorming van deze dienst werden garanties ingebouwd voor een blijvende aandacht voor Brussel als integraal deel van het Vlaams toeristisch beleid. De Vlaamse regering stond echter steeds open voor samenwerking met de Franstalige partners en de relevante Brusselse actoren. Aan Franstalige zijde heeft men echter gekozen voor een onevenwichtige en onwerkbare structuur : de TIB. Hierin wegen lokale partijpolitieke belangen zwaarder door dan professionalisme en efficiënte werking.

Enkele maanden terug signaleerden de betrokken Franstalige ministers dat zij bereid zijn tot nieuw overleg. Misschien realiseren zij zich nu ook dat de TIB een manke structuur is en dat Brussel de Vlaamse expertise inzake internationale toeristische promotie best kan gebruiken. We moeten in ieder geval hun bereidheid tot samenwerking testen. Indien ze bereid zijn om de TIB fundamenteel te hervormen en te komen tot werkbare samenwerking, moet de regering de kans grijpen om de Vlaamse inbreng in het Brussels toerisme te versterken.

Als blijkt dat de Franstaligen niet tot een ernstig gesprek bereid zijn, dan moet de regering consequent het eigen Vlaams toeristisch beleid in Brussel verder uitbouwen. Ten slotte dring ik erop aan dat de regering een actieve strategie ontwikkelt voor de Brusselse toeristische en horecasector om de tweetaligheid en de meertaligheid te stimuleren.

Jacques Laverge

Mevrouw Grouwels weet heel goed dat minister Landuyt in de betrokken commissie gezegd heeft dat hij een gesprek gehad heeft met de Franstalige collega's om de synergie te bevorderen. In de met redenen omklede motie staan een aantal zaken waarvoor de Vlaamse regering niet bevoegd is. We kunnen niets goedkeuren waarover we geen bevoegdheid hebben.

Etienne Van Vaerenbergh
Mevrouw Grouwels stelt terecht dat Brussel de toegangspoort tot Vlaanderen is. Als Vlaanderen een toeristisch beleid wil waarmaken, moeten we dat volledig zelf doen. We vragen met aandrang dat er een volledig Vlaams toeristisch beleid in Brussel totstandkomt. We zullen de met redenen omklede motie niet goedkeuren.
Dominiek Lootens-Stael

We zullen de met redenen omklede motie niet steunen. Ik zie niet in waarom Vlaanderen een overleg zou uitbouwen met het Waalse gewest. Het verbaast me dat mevrouw Grouwels pleit voor de investering van extra middelen in en een structurele hervorming van het TIB. Voormalig minister-president Van den Brande heeft zich altijd verzet tegen een samenwerking met het TIB omdat die een politieke strategie voerde om Brussel als Franstalige stad te promoten. Er zijn blijkbaar twee strekkingen binnen de CVP. Ik krijg bijna medelijden met de gewezen minister-president die zijn achterban al aan het verliezen is. Ten slotte geeft het pleidooi van mevrouw Grouwels voor een hernieuwd overleg met de Franstaligen blijk van een verregaande naïviteit. Dat geldt ook als Vlaanderen extra middelen ter beschikking stelt voor het TIB.

Francis Vermeiren

Ik wijs erop dat minister Landuyt duidelijk gesteld heeft dat er voor toerisme meer gedaan zal worden dan in het verleden.

Brigitte Grouwels

De aanleiding van de met redenenen omklede motie was de vraag van de Franstaligen om een gesprek te voeren over het toerisme in Brussel. Vroeger waren ze niet bereid om daarover een constructieve dialoog te voeren. Ik wil nagaan of dat nu wel mogelijk is. Momenteel wordt er immers geen eenduidige strategie gevoerd. Daarvoor is het belangrijk dat het TIB hervomd wordt. Vandaar de vraag om extra investeringen. Verder aanvaard ik niet wat er gezegd wordt over de inspanningen die de vorige regering geleverd heeft.

De met redenen omklede motie wordt met 24 stemmen tegen 77 bij 3 onthoudingen niet aangenomen.

Luc Van den Brande

Ik heb me onthouden. De huidige minister voor Toerisme doet al te vaak lukraak een uitspraak, in plaats van aandacht te besteden aan alles wat de vorige regering heeft gerealiseerd. Er is gezorgd voor 1,4 miljard frank extra middelen. We hebben een nieuw decreet op Toerisme Vlaanderen goedgekeurd. Uit studies blijkt bovendien dat de betrokkenheid van het veld sterk positief is geëvolueerd. Er was het Kustactieplan en dankzij de peilers Kust, Kunst en Groen zijn we erin geslaagd 5 percent meer toeristen te bereiken. Het voorstel van mevrouw Grouwels is goed, op voorwaarde dat de TIB grondig hervormd wordt.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.