U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 1, 2, 3, 14, tot invoeging van een nieuw artikel 71bis en op de artikelen 91 en 96 en over de artikelen 1, 2, 3, 14, 91 en 96 van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000.

- De amendementen op artikel 1 worden niet aangenomen.

- Artikel 1 wordt aangenomen.

- De amendementen op artikel 2 worden niet aangenomen.

- Artikel 2 wordt aangenomen

Brigitte Grouwels

De nieuwe Vlaamse regering verklaarde in haar regeerakkoord dat de VGC haar bevoorrechte partner is bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, al houdt de laatstgenoemde zelf wel de hoofdverantwoordelijkheid. De VGC moet dus functioneren als een soort gedecentraliseerd bestuur, zoals elders de provincies of de gemeenten. Daarvoor zijn voldoende middelen nodig. Men wist al lang dat de begrotingssituatie in 2000 precair zou zijn. Als gevolg daarvan is minister Neyts verplicht een deficitaire begroting in te dienen. Men komt 300 miljoen frank tekort. Dat men dat niet heeft aangepakt, is een blunder van formaat.

Voogdijminister Anciaux kondigde al aan de begroting niet te zullen bekrachtigen, waardoor de VGC het jaar zal mogen aanvatten met voorlopige twaalfden. Minister Anciaux beloofde een aanpassing bij de begrotingscontrole. Kan de rest van de meerderheid deze verbintenis bevestigen? (Samenspraken

Minister-president Patrick Dewael

Het is een pure schande dat u zoiets durft aan te halen. U en uw fractie hebben al die jaren niets gedaan om het vooraf bekende probleem te voorkomen. Wij moeten dat voor u doen. (Applaus bij de VLD, de SP, AGALEV en VU&ID

Brigitte Grouwels

Dat is niet waar. De begrotingsdiscipline verbood ons om dat soort reserves aan te leggen. Noch in 1997, noch in 1998, noch in 1999 was er een probleem, maar dat er in 2000 wel een zou zijn, was vooraf bekend.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons aan de afspraken houden. De artikelsgewijze bespreking, tijdens dewelke iedereen voldoende spreektijd en gelegenheid tot repliceren heeft gekregen, is voorbij. Misschien is het in andere assemblees de gewoonte debatten te heropenen; hier moeten we ons aan het Reglement houden. (Applaus

Mieke Van Hecke

Krijgen we nog de gelegenheid om de amendementen toe te lichten?

De voorzitter

De artikelsgewijze bespreking is al voorbij. Ook voor de stemverklaringen zijn er regels.

- Het amendement tot invoeging van een artikel 71bis wordt eenparig aangenomen.

- De overige amendementen worden niet aangenomen.

- De artikelen 3, 14, 91 en 96 worden aangenome

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000.

- Het geamendeerde ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 70 stemmen tegen 49 en, wat de gewestaangelegeheden betreft, met 69 stemmen tegen 47 aangenomen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.