U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 mei 2004, 14.25u

van de Vlaamse Regering, verslag door Johan De Roo en Dirk De Cock
2100 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Erediensten

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 5, 9, 10, 17, 82, 86, 97, 118, 122, 154, 158, 162, 169, 190, 194, 205 en 230 tot en met 272 en over de artikelen 5, 9, 10, 17, 82, 86, 97, 118, 122, 154, 158, 162, 169, 190, 194, 205 en 230 tot en met 272 van het ontwerp van decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

De amendementen worden niet aangenomen.

- De artikelen 5, 9, 10, 17, 82, 86, 97, 118, 122, 154, 158, 162, 169, 190, 194, 205 en 230 tot en met 272 worden aangenomen.

Jan Penris

Bij het artikel 158 wens ik me te onthouden om een stemverklaring te kunnen afleggen. Ik stel met ontzetting vast dat ook de N-VA-fractie niet van mening is dat deze kerkbesturen de Nederlandse taal moeten machtig zijn, waarvan akte. (Applaus bij het VB)

Minister Paul Van Grembergen

De algemene wetten op de taalwetgeving zijn ook in deze van toepassing. Het amendement heeft geen enkele politieke basis.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Onze fractie betreurt dat het voorliggende ontwerp bij de laatste zitting door onze strot wordt geduwd. In de andere parlementen heeft men zelfs nog niet de bespreking aangevat. Hier organiseert men uitgerekend een extra zitting om het ontwerp er door te jagen. Blijkbaar schenkt de meerderheid bijzonder veel aandacht aan de subsidiëring en het verlenen van allerlei faciliteiten aan de islam.

Onze fractie vindt dat men zeer voorzichtig moet zijn, niet alleen ten aanzien van de erkenning van deze godsdienst, maar zeker ten aanzien van het verlenen van subsidies en allerlei andere faciliteiten, en dit om verschillende redenen. Eerst en vooral vinden wij dat de islam een godsdienst en ideologie is, waarvan waarden en normen niet altijd compatibel zijn met de Europese. Ik heb het over de onverdraagzaamheid van de islam ten opzichte van andere godsdiensten. Ik heb het over de islam in relatie met een aantal waarden zoals de scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrije meningsuiting en de democratie.

Ik citeer graag Guy Verhofstadt, die in zijn tweede Burgermanifest in 1992 het volgende schreef : 'De vraag is of de islam wel in overeenstemming te brengen is met de liberale democratie en de vrijheid, de verdraagzaamheid, de verscheidenheid en het tegensprekelijk debat zonder dewelke geen open samenleving mogelijk is. Is de zaak Rushdie niet het ultieme bewijs van de onmogelijkheid van de Islam zich in te passen in onze samenleving? Toont zij niet aan dat de islam in wezen een intolerante en totalitaire ideologie is, die botst met de culturele, morele en juridische voorschriften die gelden in een open en democratische samenleving? De islam is in werkelijkheid niet alleen een godsdienst, maar ook een ideologie, een sociaal-politieke leer. In wezen verschilt die toestand niet van het communisme, dat aan de samenleving een bepaalde morele code en een manier van leven wou opleggen.'

Ik kan me hierbij aansluiten. Na dit citaat uit het Burgermanifest, het opus magnum van de VLD, de bijbel van de liberalen, heb ik daar niets meer aan toe te voegen. Ik ben het volkomen eens met de uitspraken van Guy Verhofstadt en op basis van zijn duidelijke geformuleerde standpunten, weliswaar in de tijd dat hij nog oppositieleider was, zeggen wij duidelijk neen aan dit ontwerp van decreet. (Applaus bij het VB)

- Het ontwerp van decreet wordt met 87 stemmen tegen 20 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.