U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Vlaamse strategie tegen thuisloosheid

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter : De heer Malcorps heeft deze middag bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan voor het voorstel van resolutie van mevrouw Van Den Heuvel en de heren Roegiers, Daelman en Helsen betreffende een Vlaamse strategie tegen thuisloosheid.

Is het Parlement het daarmee eens? (Instemming)

Dan stel ik voor dit voorstel van resolutie onmiddellijk te behandelen.

De voorzitter

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Van Den Heuvel en de heren Roegiers, Daelman en Helsen betreffende een Vlaamse strategie tegen thuisloosheid.

De bespreking is geopend.

Ria Van Den Heuvel

In de commissie Welzijn kon het voorstel niet besproken worden omdat het decreet Integrale Jeugdhulp prioriteit kreeg.

In Vlaanderen komt thuisloosheid nog steeds veel voor. Zij wordt niet enkel gekenmerkt door het gebrek aan een woning, maar ook door een gebrek aan verbondenheid met het maatschappelijke leven. Wij vragen de spoedbehandeling omdat de vraag naar opvang enorm toeneemt. Vrouwen ontvluchten vaak wegens partnergeweld het huis. De opvang door de OCMW's en het algemeen welzijnswerk is dichtgeslibd. Psychiatrische patiënten worden niet enkel residentieel opgevangen, maar ook in de maatschappij. Er gaat bovendien weinig aandacht naar preventie van thuisloosheid.

Het is belangrijk de Vlaamse regering te vragen een strategie tegen thuisloosheid uit te werken. Hiervoor moet men een preventief woonbeleid ontwikkelen, de samenwerking tussen huisvestings- en welzijnssectoren uitwerken en aandacht besteden aan andere behoeften van thuislozen.

Ik ben ervan overtuigd dat de andere fracties het voorstel van resolutie kunnen steunen. (Applaus bij de VLD, sp·a, Groen! en Spirit)

Marijke Dillen

Ik betreur de werkwijze die hier wordt gevolgd. Dit voorstel van resolutie werd samen met een voorstel van resolutie van onze fractie ingediend bij het parlement. In de commissie Welzijn werd hieraan echter nooit aandacht besteed. Het voorstel van resolutie van het Vlaams Blok had men hieraan mogen koppelen. Men had de oppositie vooraf moeten verwittigen. (Applaus bij het VB)

De voorzitter

Om 14.30 uur werd door de heer Malcorps de spoedbehandeling van dit voorstel van resolutie gevraagd. Iedereen wist dat we ons daarover om 16 uur zouden uitspreken. De gevolgde werkwijze is reglementair.

Marijke Dillen

Ik wend mij tot sommige leden van de meerderheid. Dit stuk ligt al geruime tijd voor in de commissie Welzijn, maar men maakte er geen prioriteit van.

De voorzitter

Daarnet werd de aanvatting van de bespreking eenparig aangenomen.

Riet Van Cleuvenbergen

Ik vind het onethisch om op het laatste moment hierover een voorstel van resolutie neer te leggen. De commissie Welzijn telt het hoogste aantal onbesproken voorstellen van decreet en resolutie.

Niemand kan tegen de inhoud van dit voorstel van resolutie zijn, maar er zijn vijf verschillende ministers van Wonen geweest en twee ministers van Welzijn. Er werden verschillende resoluties goedgekeurd die te maken hadden met deze bevoegdheden, maar ze werden nooit geïmplementeerd. Vijf jaar lang heeft men hieraan niets gedaan. (Applaus bij CD&V en het VB)

Ria Van Den Heuvel

Ik stel vast dat er problemen zijn over de werkwijze, maar niet over de inhoud van het voorstel van resolutie.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.