U bent hier

De voorzitter

Integratie van kunstwerken

Aanvatten van de bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heer Sauwens houdende integratie van kunstwerken in gewestwegen en aanhorigheden.

Dit voorstel van decreet werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 21 april 2004 heeft de heer Sauwens verzocht het voorstel van decreet op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 55, punt 7 en 61, punt 3 van het reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

André Denys

Ik ben een tegenstander maar ik wens de bespreking aan te vatten. Ik ben geen vragende partij maar ik wil me democratisch opstellen.

Mieke Van Hecke

Ik beschik niet over een mandaat om dit voorstel van decreet toe te lichten.

Luc Van den Brande

Het gaat hier om een voorstel van decreet zonder naam.

De voorzitter

Dit voorstel van decreet is afkomstig van de heer Sauwens. Hij heeft een brief geschreven om het rechtstreeks in de plenaire vergadering van vandaag of morgen te laten behandelen. We zouden proberen om vandaag onze agenda af te handelen. Ik kan natuurlijk de bespreking ook openen en vaststellen dat de indiener niet aanwezig is.

Gilbert Vanleenhove

Impliceert dit ook dat er morgen niet over dit voorstel gestemd wordt?

De voorzitter

Als ik de bespreking open, wordt er morgen over dit voorstel gestemd. In dat geval kan de heer Sauwens morgen nog altijd een stemverklaring afleggen.

Mieke Van Hecke

Dit is de meest elegante oplossing.

De voorzitter

Er heerst dus unanimiteit over de aanvang van de bespreking. We stellen vast dat de indiener van het voorstel niet aanwezig is, leggen het voorstel morgen ter stemming voor waarbij de indiener nog een stemverklaring kan afleggen.

Minister Paul Van Grembergen

In de commissie werd al uitvoerig geantwoord op de door de heer Sauwens aangebrachte argumenten. Dit heeft uiteindelijk tot een verwerping geleid. Ik vraag dan ook dat dit voorstel van decreet niet zou aanvaard worden.

André Denys

Ik betreur dat de indiener niet aanwezig is. Een viertal jaar geleden heeft de VLD, met een bijna volledige unanimiteit, een voorstel van resolutie ingediend waarbij we vroegen dat men de kunstwerken zou als het ware zou integreren. De regering maakt hier werk van.

Ik vind het niet noodzakelijk dat men hier opnieuw regels wenst in te voeren. Men verwijt paars-groen voortdurend om nieuwe regels in te voeren. Met dit voorstel van decreet zouden precies nieuwe regeltjes ingevoerd worden. Wat de regering uitvoert, wil men nu precies met dit voorstel gaan reglementeren.

Mieke Van Hecke

Ik wil de voorzitter danken voor de voorgestelde regeling. Dit is een heel correcte oplossing. Na een korte stemverklaring kan er over dit voorstel van decreet gestemd worden.

De voorzitter

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel van decreet van de heer Sauwens houdende integratie van kunstwerken in gewestwegen en aanhorigheden.

De algemene bespreking is geopend.

De heer de Smet, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heer Johan Sauwens houdende integratie van kunstwerken in gewestwegen en aanhorigheden.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 126 uur de hoogdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.