U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 4 mei 2004, 14.27u

van Herman Lauwers, Dany Vandenbossche, Bob Verstraete en Jo Vermeulen, verslag door Mieke Van Hecke en Bart De Smet
2186 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Lauwers, Vandenbossche, Verstraete en Vermeulen houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De algemene bespreking is geopend.

Mieke Van Hecke

,verslaggever : Dit voorstel van decreet wil de brugpensioenregeling voor de oudere werknemers in de vormingsinstellingen regelen. Dit voorstel van decreet vloeit voort uit de reorganisatie van de socio-culturele sector en meer bepaald de vormingsinstellingen.

Er werden zoveel mogelijk transfermogelijkheden gecreëerd voor het betrokken personeel. Mensen die toch uit de boot vallen, kan men dankzij dit voorstel van decreet het statuut van bruggepensioneerde verlenen. De organisaties kunnen aldus op een personeelsvriendelijke wijze de overgang maken. De minister benadrukte dat deze regeling geen doel op zich is, maar verbonden is met de hervorming. Het is steeds de bedoeling geweest de hervorming te laten rusten op de schouders van de bestaande werknemers, ongeacht hun leeftijd. De subsidiëring van een mogelijke CAO voor brugpensioen is beperkt tot die werknemers die moeten overgaan tot een andere organisatie. De regeling geldt niet voor de werknemers van organisaties die gewoon verder werken. De minister benadrukte nog dat de subsidieregeling alleen geldt voor de werknemers die in 2004 aan de voorwaarden voldoen.

Ik ben in deze getroffen geweest door een mail van de werkgeversfederatie sociaal-cultureel werk. Het heeft heel veel tijd gevraagd om deze regeling uit te werken. Nochtans kwam men hiermee tegemoet aan een afspraak die sinds lang was gemaakt, namelijk dat de hervorming van het sociaal-cultureel werk voor de werkgevers op een pijnloze manier zou gebeuren. Ik zou willen vragen deze mail aan het verslag toe te voegen indien dit mogelijk is.

Dan wil ik nog enkele opmerkingen maken bij de inhoud van dit decreet. Vooreerst heb ik problemen met het feit dat men spreekt over bejaarde werknemers.

De meest fundamentele kritiek is het feit dat men de regeling beperkt tot het personeel van de vormingsinstellingen en tot degenen die in 2004 aan de voorwaarden voldoen. In 2005 zullen zich immers dezelfde problemen voordoen.

Met verbijstering heb ik de eerste beslissing gezien van de beoordelingscommissie. Binnen de werksoort Bewegingen, die de werksoort Diensten vervangt, werden 31 van de 52 aanvragen niet langer weerhouden, zodat ze geen enkele subsidie meer zullen ontvangen. Het gaat hier onder meer om De Wakkere Burger, de Vlaamse Vereniging Autisme en Toemeka, een organisatie voor mentaal gehandicapten. Veel van die organisaties zijn bezig met heel specifieke problemen, al werken ze misschien niet professioneel genoeg volgens de beoordelingscommissie. Toch vrees ik dat bepaalde groepen mensen in de kou zullen staan indien deze organisaties verdwijnen.

De 'Wakkere burger' heeft jarenlang getracht om burgerzin bij te brengen. Dit kan nu niet verder bestaan. Ik doe ik een beroep op de kennis van de minister in dit alles.

Ik reken erop dat u, als u een IVA opstelt voor de socio-culturele sector, u een raadgevend comité samenstelt met vertegenwoordigers van het werkveld. De band tussen de administratie en het werkveld moet immers behouden blijven. U mag alles regelen met een gewoon besluit. Het parlement heeft geen inspraak meer. De meerwaarde van een dergelijk comité is echter immens groot.

Waarom heeft men dit beperkt tot de instellingen? Men weet immers nu al dat men bij de bewegingen en de instellingen geconfronteerd zal worden met problemen. Door de hervormingen vallen een aantal mensen uit de boot. Probeer dan toch, binnen de bestaande regelingen, een oplossing uit te werken. Meer kan ik niet doen. De hervormingen hadden geen bloedbad voor ogen. Zorg er dan ook voor dat het geen bloedbad wordt. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Lauwers, Vandenbossche, Verstraete en Vermeulen houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenwerk.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.