U bent hier

De voorzitter

Toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Vandenbossche, Vermeulen, Lauwers en Verstraete betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector.

De algemene bespreking is geopend.

Mieke Van Hecke

, verslaggever : De indieners hebben toegelicht dat dit voorstel van decreet kadert in de toepassing van het VIA-akkoord in de sociaal-culturele sector. Het gaat dus meer concreet over sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, deeltijdse vorming, de Rand, volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra en steunpunten.

In 2001 en 2002 stelde het Sociaal Fonds voor het Sociaal-cultureel Werk de middelen ter beschikking om deze VIA-akkoorden uit te voeren. Door dit voorstel van decreet krijgen de decretaal erkende organisaties hun middelen rechtstreeks van het departement Cultuur. Voor de niet-erkende organisaties blijft het Sociaal Fonds verantwoordelijk voor de uitbetaling van de middelen.

Er werden vooral vragen gesteld over de doelstellingen van de bepalingen van artikel 7 en over de interpretatie van artikel 8. In de commissie werd een amendement ingediend om de zware boekhoudkundige verplichtingen die vervat waren in artikel 7 te schrappen. Dit amendement werd unaniem aanvaard. Over de interpretatie van artikel 8 gaf de minister in de commissie een verduidelijking.

Aansluitend bij mijn verslag wil ik nog opmerken dat de uitbetaling van de subsidies die voortvloeiden uit de VIA-akkoorden, niet zo vlot is verlopen. De laattijdigheid heeft veel problemen veroorzaakt bij de organisaties. Ik heb zelfs klachten gekregen van de werkgeversfederaties van het sociaal-cultureel werk en van de vakbonden. Het ziet er ook niet naar uit dat de streefdatum voor de uitbetaling, namelijk 15 mei, zal worden gehaald. Deze sector beschikt niet over een ruime buffer om bepaalde personeelskosten te prefinancieren. Een stipte betaling is dus erg belangrijk.

De Jeugdraad en het FOV hebben ook gevraagd om een administratieve vereenvoudiging van de uitvoering van dit decreet, bijvoorbeeld door de toepassing van een éénloketsysteem.

Deze twee principiële kwesties laten me niet toe dit akkoord goed te keuren. (Applausbij CD&V)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Vandenbossche, Vermeulen, Lauwers en Verstraete betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2176 (2003-2004) nr. 1
van Herman Lauwers, Dany Vandenbossche, Bob Verstraete en Jo Vermeulen
2186 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.