U bent hier

De voorzitter

VOORSTELLEN VAN DECREET

Gerechtelijke jeugdbijstand in urgente gevallen van mishandeling of verwaarlozing

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heer Helsen houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, wat betreft de gerechtelijke jeugdbijstand ter bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing in urgente gevallen.

De algemene bespreking is geopend.

Veerle Declercq

, verslaggever : Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

Mevrouw Ria Van Den Heuvel, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Koen Helsen

Het voorstel van decreet betreffende de integrale jeugdhulp schenkt aandacht aan de vrijwillige hulp, maar handelt niet over de gedwongen jeugdhulp. De problematiek van de dwang wordt naar 2005 doorgeschoven, hoewel men snel oplossingen moet vinden. De VLD dient daarom dit voorstel van decreet in. Het zal meer differentiatie, flexibiliteit en vereenvoudiging brengen zonder af te wijken van de subsidiariteit. De jeugdrechter heeft momenteel slechts beperkte mogelijkheden om maatregelen op te leggen.

Men bevindt zich vaak in een vacuüm, zodat gedurende 45 dagen niemand bevoegd is voor de behandeling van een dossier. Het voorstel van decreet wil ook de vorderingsgrond beter omlijnen door gebruik te maken van het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Het huidige systeem is ondoorzichtig.

In afwachting van een grotere hervorming in 2005, zal dit voorstel van decreet de situatie verbeteren. De jeugdrechters en de actoren op het terrein willen meer mogelijkheden krijgen. Bovendien wordt een onderdeel van de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg omgezet in concrete regelgeving. (Applaus bij de VLD)

Trees Merckx-Van Goey

Dit voorstel van decreet zet een element van de maatschappelijke beleidsnota om in regelgeving. Er werd een goede hoorzitting gehouden, waarop wij vaststelden dat de meeste sprekers belangrijke bezwaren hadden tegen dit voorstel van decreet. De intentie is goed, maar de loskoppeling van de discussie van de rechtspositie van de minderjarige bij de hulpverlening en van het invoeren van een definitieve regeling voor de integrale jeugdhulp werden bekritiseerd. Het decreet Integrale Jeugdhulp sluit dit aspect uit. Ofwel moet de meerderheid de dwang opnemen in het decreet Integrale Jeugdhulp, ofwel moet men de zorgen van de indieners voorlopig naast zich neerleggen.

Op federaal niveau wordt een discussie gevoerd over jongeren die een misdrijf plegen. Men loopt vooruit op een meer integrale aanpak. CD&V onthoudt zich bij de stemming van dit voorstel van decreet.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heer Helsen houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, wat betreft de gerechtelijke jeugdbijstand ter bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing in urgente gevallen.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.