U bent hier

De voorzitter

Statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Robert Voorhamme, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Frans De Cock

Iedereen kent de omstandigheden waarin het decreet van 3 maart 1993 tot stand is gekomen. Vooral de bepalingen over de permanente bewoning werden gecontesteerd. Er werd gekozen voor een uitdoofscenario. Permanente bewoning was mogelijk tot en met 31 december 2005.

Er schort iets aan deze bepaling omdat we het hier hebben over mensen die weliswaar niet dakloos zijn, maar evenmin in staat zijn een huis te kopen of huren in het reguliere circuit. Permanente bewoning na 31 december 2005 verbieden heeft geen zin als er geen alternatief wordt aangeboden.

- De heer Johan De Roo, eerste ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

In het voorliggende ontwerp verschuift de deadline voor iedereen die op de camping woont en begeleid wordt door de Vlaamse overheid. Daarnaast mag iedereen die al sedert 1 januari 2001 permanent op de camping woont, er blijven tot een passende woning wordt aangeboden. We houden dus rekening met het besluit van de Vlaamse regering van oktober 2000, dat bepaalt dat wie al sedert 1 januari 2001 op een camping woont in aanmerking komt voor de voorrangsregeling voor kandidaat-huurders. Dat was een belangrijke voorwaarde voor de VLD.

Kan er niet voor een analoge regeling gezorgd worden voor permanente bewoning van weekendverblijven? Het lijkt niet logisch dat herstelvorderingen worden geëist in het geval van permanente bewoning van een weekendverblijf gelegen in een recreatiezone.

Minister Renaat Landuyt

Deze vergelijking loopt mank. Wie al sedert 1 januari 2001 op een camping woont, mag er blijven zo lang er geen alternatieve woning is. Wie permanent in een weekendverblijf woont, is iemand die de regels inzake ruimtelijke ordening niet naleeft.

Pieter Huybrechts

Het Vlaams Blok heeft altijd de kant van de campingbewoners gekozen. Jammer genoeg werden onze voorstellen altijd door alle partijen verworpen. In theorie zouden we verheugd moeten zijn met deze beperkte versoepeling. Paars-groen heeft onder druk van het Vlaams Blok water in zijn wijn gedaan. In de praktijk zorgt deze halfslachtige regeling niet voor rechtszekerheid.

Alleen wie sedert 1 januari 1998 op een camping verblijft, krijgt respijt tot de overheid een passende woning vindt. Wie na 1 januari 1998 op een camping is komen wonen, moet daar op 31 december 2005 weg. Zij zullen een nepadres opgeven en er toch blijven wonen, of in de marginaliteit verdwijnen. Het Provinciaal Instituut voor Samenlevingsopbouw zegt dat dit ontwerp van decreet noch voor de overheid, noch voor de campingbewoners een goede zaak is.

Het Vlaams Blok wil de campingbewoners met rust laten. Zij moeten op de camping kunnen blijven tot aan hun dood. Ook na de verkiezingen zullen wij hun belangen blijven verdedigen. (Applaus bij het VB)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking.

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.