U bent hier

De voorzitter

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 10 en over artikel 10 van het ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing".

Mieke Van Hecke

Ik heb het amendement bij artikel 10 in de bespreking toegelicht. In het ontwerp van decreet staat dat de werkingsmiddelen 'kunnen' worden toegekend. Dit amendement vraagt de omzetting opdat de werkingsmiddelen 'worden' toegekend.

Eric Van Rompuy

Ik vraag aan de meerderheid om dit amendement te steunen. Zoals het er nu staat, geeft dit geen enkele garantie aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) dat het een blijvende werkingssubsidie heeft. Het gaat om een technisch amendement.

André Denys

Dit amendement is overbodig.

Eric Van Rompuy

De heer Denys heeft aan de voorzitter van de VLAM die daarop gewezen heeft, gezegd dat hij dat een goed idee vond. Nu komt hij daarop terug. Ik vind dat niet consequent.

André Denys

Ik ben zeer consequent. Ik heb het voorgelegd aan de minister-president.

Mieke Van Hecke

Ik heb de discussie hier gevoerd met de minister van Economie. In de decreten betreffende Cultuur is dat overal gewijzigd. Wanneer men schrijft dat het 'kan' toegekend worden, dan heeft dat te maken met de beschikbare kredieten in de begroting. Wanneer men schrijft dat het 'wordt' toegekend, dan zegt men niet hoe groot dat moet zijn. Uiteraard is dat dan binnen de middelen van de begroting. Als men zegt dat het 'kan' toegekend worden, dan kan het ook om nul euro gaan.

Eric Van Rompuy

We zullen aan de Vlaamse boeren vertellen wat het stemgedrag is van de heer Denys.

André Denys

De landbouwers weten zeer goed dat er nog nooit een regering is geweest die zoveel voor hen gedaan heeft.

Mieke Van Hecke

Rechtsregels worden gelezen zoals ze er staan en niet volgens de goede bedoelingen. Er staat 'kan' en dan laat men de deur open voor nul euro. Als men schrijft 'wordt', dan is het sowieso binnen de ruimte van de kredieten.

- Het amendement bij artikel 10 wordt niet aangenomen.

- Het artikel 10 wordt aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing".

- Het ontwerp van decreet wordt met 59 stemmen tegen 18 bij 32 onthoudingen aangenomen.

Hilde De Lobel

Wij stemmen niet tegen de VLAM. Ik heb gisteren gezegd dat wij zeer duidelijk tegen privaatrechtelijke EVA's zijn en dat wij daar systematisch tegen stemmen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.