U bent hier

De voorzitter

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amen­dementen tot wijziging van het opschrift, op de artikelen 3 en 6, tot in­voeging van nieuwe artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies en 6sexies en op artikel 7 en over de artikelen 3, 6 en 7 van het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtsper­soon­lijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Mieke Van Hecke

Wij vragen een stemming over het amendement tot wijziging van het opschrift.

- Het amendement tot wijziging van het opschrift wordt niet aangenomen.

Wegens niet goedkeuring van dit amendement trekken we onze overige amendementen in.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

- Het ontwerp van decreet wordt met 78 stemmen tegen 25 bij 3 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.