U bent hier

De voorzitter

Omvorming van Bloso

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot wijziging van het opschrift, op de artikelen 3 en 6, tot invoeging van nieuwe artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies en 6septies en op artikel 9 en over de artikelen 3, 6 en 9 van het ontwerp van decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso.

Mieke Van Hecke

Wij vragen een stemming over het amendement tot wijziging van het opschrift.

- Het amendement tot wijziging van het opschrift wordt niet aangenomen.

Wegens niet goedkeuring van dit amendement trekken we de amendementen op artikelen 3 en 6 tot invoeging van nieuwe artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies en 6septies in.

Ik houd het amendement op artikel 9 aan omdat in de opdracht van Bloso het overleg met het Vlaams sport-voor-allenbeleid niet is opgenomen.

De voorzitter

Hierover hadden we een discussie. Iedereen meent dat dit aspect tot de opdracht van Bloso behoort, maar niet iedereen vindt dat het moet worden opgenomen in het decreet.

- Het amendement wordt niet aangenomen.

- Artikel 9 wordt aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso.

- Het ontwerp van decreet wordt met 81 stemmen tegen 28 bij 3 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.