U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2004, 14.25u

van Gilbert Van Baelen, Jean-Paul Peuskens, Flor Ory, Dirk De Cock en Veerle Heeren, verslag door Brigitte Grouwels
2129 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Van Baelen, Peuskens, Ory en Dirk De Cock en mevrouw Heeren betreffende het Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg.

De algemene bespreking is geopend.

Brigitte Grouwels

Mevrouw Brigitte Grouwels, verslaggever : Dit voorstel van decreet is ingediend door de meerderheid en leden van de oppositie, waardoor de bespreking vlot verliep. Met dit voorstel wil men de beheers- en bestuursstructuur van het Limburgs Universitair Centrum (LUC) moderniseren. Het ontstaan van de Transnationale Universiteit Limburg (TUL) is daar een reden voor, naast de associatievorming. De open en pluralistische werkwijze dient wel behouden te blijven.

Daarnaast richt dit voorstel van decreet de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg op omdat er meerdere associaties zijn. Deze raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de politieke, sociaal-economische en culturele wereld, en dient het hoger onderwijs in Limburg te bevorderen.

Mevrouw Heeren pleitte voor meer slagkracht en zelfbestuur. Zij hoopte dat de juiste mensen zouden worden afgevaardigd in de Hoge Raad. Limburgse jongeren moeten immers meer gemotiveerd worden om hoger onderwijs te volgen. Ze wenste eveneens dat de Hoge Raad het wetenschappelijk onderzoek zou bevorderen.

De heer Sannen was tevreden dat een einde wordt gesteld aan de huidige logge besluitvorming, ook al vond hij het vooropgestelde bestuurscollege nog te zwaar. Hij was verheugd met de decretale regeling voor de Hoge Raad.

De heer Librecht sloot zich ten slotte bij dit voorstel van decreet aan.

Het voorstel van decreet werd unaniem goedgekeurd. (Applaus)

Gilbert Van Baelen

Er is een amendement ingediend op artikel 18 dat de raad van bestuur de kans geeft de naam van de universiteit te wijzigen.

Jean Geraerts

Dit voorstel van decreet draagt onze goedkeuring weg. Door de werking van het LUC en de TUL te regelen, zal deze universiteit toekomstgericht onderwijs kunnen aanbieden.

Het amendement speelt in op de wens van de heer Stevaert om de naam van LUC te veranderen in Universiteit Hasselt. Dat heeft al voor commotie gezorgd. De CD&V-burgemeester van Diepenbeek verzet zich ertegen. Door de beslissing daarover over te laten aan de raad van bestuur pleegt de politiek vaandelvlucht. Wij zullen het niet goedkeuren. (Applaus bij het VB )

Gilbert Van Baelen

Wat vindt het Vlaams Blok over de naamswijziging? Vindt het Vlaams Blok dat het Vlaams Parlement de naam moet wijzigen?

Jean Geraerts

Wij willen de naam LUC behouden.

Gilbert Van Baelen

In geen enkel voorstel van decreet werd een naamswijziging voorgesteld. De naam LUC behouden, getuigt van een parochiale mentaliteit. Ik heb de heer Stevaert nooit horen vragen de naam te wijzigen in Universiteit Hasselt omdat hij begrijpt hoe gevoelig dat wel ligt.

Het LUC, Diepenbeek, Hasselt en de provincie Limburg zijn samen op zoek gegaan hoe de campusinfrastructuur uitgebouwd kan worden.

Deze Vlaamse regering heeft de Transnationale Universiteit Limburg op het getouw gezet, in samenspraak met de Universiteit van Maastricht en het Limburgs Universitair Centrum.

De opleidingen van de TUL kunnen in Nederland niet opgenomen worden in het onderwijsregister. Dat betekent dat de instroom van studenten uit Nederland of andere landen erg beperkt is. Indien wij ervoor kiezen samen met Maastricht in Limburg een volwaardige universiteit uit te bouwen, moeten we daar een oplossing voor vinden. Geen oplossing zoeken staat gelijk met het opdoeken van het LUC als autonome instelling.

Jean Geraerts

Dat is naast de kwestie. Uiteraard zijn wij voor de uitbouw van de TUL, de samenwerking met Maastricht moet zo ver mogelijk doorgevoerd worden.

In de Commissie van Toezicht werden jarenlang gesprekken gevoerd over de naamsverandering. Reeds 4 jaar geleden waren er al voorstanders van de naam Universiteit Hasselt. Wij hoorden daar niet bij.

Gilbert Van Baelen

Het Vlaams Blok heeft een kerktorenmentaliteit, en springt gretig op de kar van de heer Steegmans. Maar de heer Steegmans heeft die kar al lang verlaten.

We moeten verder durven kijken dan enkel de locatie : de naam is nu toch ook niet Universiteit Diepenbeek? En "Centrum" in verouderd.

Jean Geraerts

U had de moed moeten hebben om dit voorstel van decreet op te nemen, maar dat is niet gebeurd.

Gilbert Van Baelen

Het Vlaams Blok moet nu niet de verdediger van het LUC spelen om het absoluut te kunnen behouden. Nogmaals : dat is kerktorenmentaliteit.

Jean Geraerts

Neen, wij zijn voorstander van verdere uitbouw, samen met Maastricht.

Frans Ramon

Groen! heeft zijn rol gespeeld bij de totstandkoming van dit voorstel van decreet. We zullen het zeker steunen. Het amendement van de meerderheid dat voorligt heeft ook de steun van de heer Flor Ory, die hier niet aanwezig kan zijn.

Veerle Heeren

Het voorwerp van discussie een paar jaar geleden was de structuur, en niet de naam van de instelling. Ik werd nooit geconfronteerd met een vraag betreffende naamsverandering, maar ik sluit niet uit dat daar in de wandelgangen wel over gesproken werd.

De essentie was altijd iets te doen aan de structuur en aan de modernisering. Eigenlijk wilden wij daarin nog veel verder gaan, en wilden wij meer macht geven aan de academici. Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus, waarin drie zeer belangrijke principes bewaard bleven : autonomie, maatschappelijke verankering en een adequaat bestuur.

Een eventuele naamsverandering ligt met dit voorstel van decreet in handen van het LUC zelf : twee derde van de Raad van Bestuur kan daartoe beslissen. De universiteit heeft een breed maatschappelijk draagvlak : er zal rekening moeten worden gehouden met alles wat rond die naamsverandering reeds in de media gezegd en verschenen is.

Jean Geraerts

Wij zijn voorstander van de uitbouw van het LUC en van samenwerking met de UM. Maar het stoort me dat men eerst jarenlang hooghoudt dat men een naamsverandering gaat doorvoeren, en dat men na de reactie van de heer Steegmans deze beslissing gewoon naar de raad van bestuur doorschuift. Dat is politieke vaandelvlucht.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Gilbert Van Baelen, Jean-Paul Peuskens, Flor Ory en Dirk De Cock en mevrouw Veerle Heeren betreffende het Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg.

- De stemmingen over het amendement op artikel 18 en over artikel 18 worden aangehouden.

- De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 10 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.