U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2004, 14.25u

van Dirk De Cock, Cis Schepens, Dany Vandenbossche en Dirk Holemans, verslag door Marcel Logist
2075 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Wijziging van het administratief toezicht op de OCMW's

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren De Cock, Schepens, Vandenbossche en Holemans houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Marcel Logist, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Dirk De Cock

Dit voorstel vereenvoudigt het administratief toezicht op de OCMW's naar analogie met het administratief toezicht op de gemeenten. Lokale besturen zijn volgens de Vlaamse regering in staat zelf te beslissen over hun bevoegdheden en geen ondergeschikte besturen maar partners.

Toezicht blijft nodig. Een instantie moet immers kunnen optreden als de wet geschonden wordt of er onbehoorlijk bestuurd wordt. Voortaan worden de toezichtprocedures echter soepeler. Het algemeen toezicht is de regel, het bijzonder toezicht de uitzondering. Dat is een facultatief toezicht dat uitgeoefend wordt na ernstige klachten. Dat toezicht is al versoepeld voor gemeenten. Nu wordt een gelijkaardige regeling voor OCMW's ingevoerd.

Het voorstel van decreet vervangt het bestaande toezicht over de personeelsformatie door het algemeen toezicht. Op straffe van schorsing of vernietiging moet het OCMW onder meer de personeelsbehoeften en functieomschrijvingen motiveren en een organogram opstellen. Niet de toezichthoudende overheid maar het OCMW oordeelt echter over de opportuniteit ervan.

Om de financiële autonomie te beklemtonen wordt ook algemeen toezicht over de schuldherschikkingen ingevoerd. In het voorstel wordt ook een nieuwe klachtenprocedure met strikte termijnen ingevoerd. De indiener wordt ook op elk moment op de hoogte gehouden over de behandeling van zijn klacht.

Het is belangrijk voor de OCMW's dat de toezichtprocedure eenvoudiger wordt. Na de invoering van een nieuwe gemeentedecreet zijn er allicht nog een aantal wijzigingen nodig.

Gisteren hebben we een amendement op artikel 9 ingediend. Vandaag is daar een erratum over. De verantwoording is dat de autonomie van de verzorgingsinstellingen niet onder deze regeling valt. (Applaus)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voor­stel van decreet van de heren Dirk De Cock, Cis Schepens, Dany Van­denbossche en Dirk Holemans houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk wel­zijn, wat betreft het administratief toezicht.

  • De stemmingen over het amendement op artikel 9 en over artikel 9 worden aangehouden.
  • De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 10 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Carl Decaluwe, Veerle Heeren, Jos De Meyer, Bart De Smet en Mark Van der Poorten, verslag door Dirk De Cock en Dominique Guns
1726 (2002-2003) nr. 1
van Sven Gatz, Yamila Idrissi, Frans Ramon, Dirk De Cock, Brigitte Grouwels en Gracienne Van Nieuwenborgh, verslag door Yamila Idrissi
2091 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.