U bent hier

De voorzitter

Wijziging en aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten.

De algemene bespreking is geopend.

Mieke Van Hecke

Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

Ik zou nu ook een globale tussenkomst willen doen over alle ontwerpen van decreet die zijn geagendeerd in de plenaire vergadering van vandaag tot uitvoering van het Beter Bestuurlijk Beleid Vlaanderen.

Vooreerst wil mijn fractie benadrukken dat de timing van de behandeling van de decreten voor de implementatie van het Beter Bestuurlijk Beleid een goede bespreking heeft verhinderd. We hebben de mensen die vandaag bezig zijn met die taken niet kunnen horen over hun evaluatie van de huidige werkwijze.

Er was een opsplitsing nodig tussen enerzijds een beperkte verzelfstandiging binnen de administratie om een flexibele werking mogelijk te maken, met een maximale verantwoordelijkheid voor de minister door de oprichting van de intern verzelfstandigde agentschappen en anderzijds een ruimere verzelfstandiging via externe agentschappen, waar men met beheersovereenkomsten de wederzijdse rechten en plichten kan vaststellen en de regels van financiering en controle. In dat geval is de ministeriële verantwoordelijkheid beperkter en moet de inspraak van het parlement bij de vastlegging van de rechten en plichten ruim zijn.

Onze fundamentele kritiek op de tussenvorm, de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, is dat dit een niet werkbaar juridisch gegeven is, omdat het tegelijk aantrekken en loslaten is. De onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de minister hebben we al bij herhaling kunnen vaststellen.

Dit ontwerp van decreet inzake de oprichting van agentschappen in het leefmilieubeleid voorziet in de oprichting van vier IVA's met rechtspersoonlijkheid. Wij menen dat twee van de vier agentschappen, namelijk de Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht en OVAM best EVA's konden worden, terwijl het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek perfect hadden kunnen werken als een IVA, dus met een zekere zelfstandigheid binnen de administratie. We hebben deze opmerkingen verwerkt in onze amendementen.

Hilde De Lobel

Bij de goedkeuring van het kaderdecreet over het beter bestuurlijk beleid werd het grote belang van de oprichtings- en wijzigingsdecreten benadrukt. Dat belang is niet gebleken uit de aandacht die eraan besteed werd in de commissies en de plenaire vergadering. De haastige afhandeling en de belangrijke decreten die gelijktijdig besproken werden in andere commissies zijn daar niet vreemd aan.

De voorzitter heeft geleerd te leven met overladen agenda's op het einde van regeerperiodes. Hij noemt dat een traditie. Het is echter onbehoorlijk om zo te handelen bij belangrijke decreten.

Bij de goedkeuring van het kaderdecreet en in de commissie heb ik uitvoerig het standpunt van het Vlaams Blok uiteengezet. Ik ben het echter niet voortdurend blijven herhalen. Nu, na vijf jaar, is mij duidelijk gemaakt dat dergelijke werkwijze voor een politicus niet productief is. De voorzitter heeft me zelfs verweten geen mening te hebben of ze toch niet duidelijk genoeg te formuleren.

De voorzitter

Wanneer en waar heb ik dat gezegd?

Hilde De Lobel

Hier, in de plenaire vergadering.

Het onderscheid tussen IVA's en EVA's is gebaseerd op beleidsvoorbereiding en -uitvoering : het departement bereidt het beleid voor, het agentschap voert het uit. We hebben gepleit om de openbare instellingen om te vormen tot bij voorkeur IVA's met rechtspersoonlijkheid en zo nodig publiekrechterlijk vormgegeven EVA's. Rechtspersoonlijkheid is echter noodzakelijk om de IVA's te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid.

Zelfs bij de oprichtings- en wijzigingsdecreten blijven de criteria voor de keuze tussen EVA en IVA niet duidelijk. We hebben wel vastgesteld dat er voornamelijk IVA's met rechtspersoonlijkheid worden opgericht. Anders dan CD&V zijn we het wel eens met die keuze. IVA's met rechtspersoonlijkheid zijn immers minder onderhevig aan de grillen van wisselende coalities. In het licht van de CD&V-standpunt is het goed dat deze ontwerpen nu nog goedgekeurd worden, hoewel ze een ernstigere en grondigere bespreking verdienen.

We zijn we geen voorstander van privaatrechterlijke EVA's, dat neigt immers te veel naar een totale privatisering van wezenlijke overheidstaken. Als er goede redenen zijn om een EVA op te richten dan volstaat een publiekrechterlijk vormgegeven EVA.

Kortom we zijn tegen IVA's zonder rechtspersoonlijkheid en tegen privaatrechterlijke EVA's, maar voor IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechterlijke EVA's. Dat standpunt bepaalt nu en ook voorheen ons stemgedrag.

Minister Paul Van Grembergen

De opmerkingen en vragen van de parlementsleden zijn al beantwoord in de commissievergaderingen. Ik verwijs daarvoor naar het degelijke schriftelijke verslag. Een antwoord in de commissievergadering heeft immers dezelfde rechtskracht als een antwoord in plenaire vergadering.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten.

- De stemmingen over het amendement op artikel 5 enen artikel 5 worden aangehouden.

De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen donderdag om 10 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.