U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter : Deze morgen heeft de heer Van Rompuy bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Van Rompuy, Peeters, Glorieux, Van Dijck, Bex en van mevrouw Guns over de steun aan de actie van een aantal Vlaams-Brabantse burgemeesters voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Is het Parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor het voorstel van resolutie onmiddellijk te behandelen.

De voorzitter

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Van Rompuy, Peeters, Glorieux, Van Dijck, Bex en van mevrouw Guns over de steun aan de actie van een aantal Vlaams-Brabantse burgemeesters voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

De bespreking is geopend.

Eric Van Rompuy

Terwijl wij hier discussiëren over dit voorstel van resolutie is een gerechtelijke actie aan de gang van het Brussels parket tegen een aantal burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Eerstdaags zal de federale politie de burgemeesters ondervragen. Het Brusselse parket vorderde de onderzoeksrechter eind vorige week met een onderzoek naar belemmering van de grondwet en samenspanning door ambtenaren om wetten niet uit te voeren.

Wij zijn dus in een zeer vreemd land terechtgekomen. De burgemeesters in kwestie komen in opstand komen tegen het feit dat arresten van het Arbitragehof niet worden uitgevoerd en dat de bestaande wettelijke regeling in feite ongrondwettig is. Toch worden ze ondervraagd omdat ze de grondwet zouden belemmeren. Daarover stel ik me vragen. Ik verbaas me ook over de snelheid waarmee dat gebeurt. Vorige week donderdag heeft een FDF-schepen van Sint-Genesius-Rode een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling en vandaag is het parket de burgemeesters al aan het ondervragen. Deze gang van zaken bewijst dat dit parlement achter deze burgemeesters moet staan.

Daarom hebben een aantal leden van dit parlement, onder meer de heer Leo Peeters, een motie onderschreven waarin we oproepen tot solidariteit met de actie van de burgemeesters om de kiezerslijsten voor de Europese verkiezingen op te stellen op voorwaarde van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. We vragen ook dat er niet opgetreden wordt tegen de colleges. We verwachten dat minister Van Grembergen dat niet zal doen. We vragen hem ook dat hij in dat verband contact opneemt met de federale minister van Binnenlandse Zaken.

Alle democratische fracties hebben dit voorstel van resolutie ondertekend en dat verheugt ons. Toch wil ik de meerderheidspartijen vragen dat ze consequent zouden zijn met wat er vandaag gestemd wordt. De VLD en de sp·a hebben de onmiddellijke behandeling van het wetsvoorstel van de heren Bonte, Bourgeois, Cortois, Muls en Van Rompuy niet willen agenderen. De essentie van de actie van Leo Peeters is dat de kieslijsten niet worden opgemaakt omdat men druk wil uitoefenen op de federale kamer en de federale regering om het kiesarrondissement te splitsen voor juni. Ze willen de hefboom waarover ze nu beschikken, gebruiken om de verkiezingen voortaan te laten organiseren op een manier die de verfransing niet langer in de hand werkt.

Ik begrijp niet dat de socialisten het voorstel steunen in dit halfrond, maar het wetsvoorstel dat mede ondertekend is door de heer Bonte in de Kamer op de lange baan schuiven. Na de verkiezingen wil men een forum oprichten om dit probleem te bespreken. Dit is uitstel, dit is afstel en het is eigenlijk onaanvaardbaar. In Knack kunnen we de verklaring lezen van Louis Tobback, die stelt dat iedereen, de burgemeesters inbegrepen, weet dat dit een doodgeboren initiatief is. Van de sp·a-fractie zou ik graag vernemen welke houding ze eigenlijk aannemen tegenover de actie van de heer Peeters.

Ook minister Patrick Dewael staat voor een keuze. Wat is de houding van de VLD tegenover de gerechtelijke acties? De fractie steunt hier mee een voorstel van resolutie dat stelt dat er geen sancties mogen ondernomen worden tegen de burgemeesters.

CD&V is verheugd dat dit voorstel van resolutie ondertekend wordt door de meerderheidspartijen, maar men moet er consequent op reageren. Paars beloofde op federaal niveau te zullen waarmaken wat men op het Vlaamse niveau zei. Zal de resolutie worden uitgevoerd? Deze resolutie is een steun voor hen die het slachtoffer zijn van gerechtelijke acties omdat men de rechtsstaat wil respecteren. (Applaus bij CD&V, de VLD en N-VA)

Etienne Van Vaerenbergh

Buiten de klacht van een FDF-schepen met burgerlijke partijstelling, heeft het Parket ook zelfstandig een onderzoek ingesteld. De FDF-schepen heeft zich burgerlijke partij gesteld op basis van twee artikelen in het strafwetboek. Waarom werden die niet eerder toegepast? De taalwetgeving wordt in Brussel dagelijks geschonden.

De kieswetgeving is een specifieke wetgeving met speciale strafsancties, die voorrang heeft op de algemene wetgeving. Er geldt een speciale verjaringstermijn van 6 maanden, met een maximale verlenging tot een jaar. Kan de federale minister van Binnenlandse Zaken hier wel optreden? Op RTBF beweerde hij dat er sancties zouden komen, maar tijdens de laatste uitzending van "De Zevende Dag" stelde hij dat in vraag. De gemeenten houden toezicht op de kieswetgeving, en zij vallen op hun beurt onder toezicht van de gewesten.

In België wordt gewogen met twee maten en gewichten. Anderen worden niet ondervraagd, maar in dit geval is er duidelijk sprake van intimidatie. Dit voorstel van resolutie moet gesteund worden, en wordt best eenparig aangenomen.

Men verwijst naar het toekomstige forum voor een oplossing, maar de Franstaligen zeggen dat het punt niet is opgenomen in het federale regeerakkoord en dus niet bespreekbaar is. Dat alles stemt tot nadenken. (Applaus bij Spirit)

Roland Van Goethem

Het Vlaams Blok zal dit voorstel steunen. Toch vinden wij het hypocriet dat men nu hevig ageert terwijl men gedurende 40 jaar de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op de lange baan heeft geschoven.

Een eenparig goedgekeurde resolutie zal waarschijnlijk zonder gevolg blijven, aangezien de Vlaamse partijen in het federale parlement nog steeds onderhorig zijn aan de Franstaligen. De bespreking van de splitsing wordt in het federale parlement niet geagendeerd. Tenzij men in het federale parlement de fracties aanmaant het punt te agenderen, is men hier slechts een show aan het opvoeren. (Applaus bij het VB)

Eloi Glorieux

De splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is een logisch gevolg van de staatshervorming. De groenen hebben Ecolo in Wallonië, Groen! in Vlaanderen en beide in Brussel.

Wij steunen de actie, en betreuren het dat de splitsing alsmaar wordt uitgesteld. Maar deze resolutie is zo goed als waardeloos als een aantal partijen ze hier ondertekent, maar de agendering en de realisatie ervan in de Kamer tegenhoudt.

Onze fractie zal dit voorstel van resolutie hoe dan ook goedkeuren.

Christian Van Eyken

Ik zal het voorstel van resolutie niet steunen.

Aan Franstalige zijde bestaat een absoluut njet ten aanzien van de splitsing. Ook de 6 burgemeesters van de faciliteitengemeenten willen het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde behouden.

Gisteren werden aan de minister van Binnenlandse Zaken 185 handtekeningen overhandigd van burgemeesters die tegen deze splitsing zijn, ondermeer van Claude Eerdekens, fractievoorzitter van de PS, van Raymond Langendries, fractievoorzitter van CDH, en van Elio di Rupo, burgemeester van Bergen. Aan Franstalige zijde is er een eenparige weigering tot splitsing.

De zaak kan eventueel wel op het Forum besproken worden na de verkiezingen, maar er zullen dan zeker toegevingen van de Vlamingen tegenover moeten staan.

Dit voorstel van resolutie roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en tot de boycot van verkiezingen. Het vraagt de ministers van Binnenlandse Zaken en van Binnenlandse Aangelegenheden niet tot bestraffing over te gaan. Daardoor houdt het het risico in dat de verkiezing in een aantal gemeenten niet kan plaats vinden. Dat is zeer negatief voor het imago van België en van Vlaanderen binnen Europa : de Kamer, die de Europese verkiezingen moet goedkeuren, zou daardoor ernstig aan gezichtsverlies lijden. Bovendien wordt de inwoners van de actievoerende gemeenten het democratische recht tot stemmen ontnomen. Minister Van Grembergen zal niet anders kunnen dan een commissaris naar de gemeenten sturen opdat de verkiezingen toch zouden doorgaan.

Het verbaast me dat ook mevrouw Guns het voorstel van resolutie ondertekende : haar vader, burgemeester van Affligem, steunt de actie immers niet.

Ik ga met de heer Van Rompuy akkoord : dit is een show. Deze zaak werd al maanden geleden besproken, en goedgekeurd met eenparigheid min een. Wellicht zal dat straks ook zo zijn. De splitsing moet niet hier maar in de Kamer besproken worden.

Ten slotte wil ik erop wijzen dat in een rechtsstaat de wetten moeten nageleefd worden.

Dominique Guns

Affligem steunt deze actie, samen met de burgemeesters van Dilbeek en Merchtem.

André Denys

De VLD zal dit voorstel van resolutie goedkeuren.

Wij willen ons uitdrukkelijk afzetten tegen het optreden van het Brussels parket : dat is onverantwoord, gezien de grote gerechtelijke achterstand. Bovendien willen wij mee een Vlaams front vormen in deze materie die al 40 jaar aansleept.

Dit Vlaamse front kan alleen gevormd worden met respect voor iedereen en rekening houdend met speciale situaties. "Respect" is een van de slogans van CD&V. Het is, zeker in communautaire kwesties, altijd gemakkelijker voor de oppositie dan voor de meerderheid straffe taal te hanteren.

We kunnen het probleem op twee manieren aanpakken. De eerste manier is separatistisch en wil onmiddellijk resultaat, zonder overleg. Achter deze werkwijze staan enkel het Vlaams Blok en de N-VA. Alle andere partijen willen deze communautaire kwestie in overleg oplossen.

De VLD wil het Vlaams front handhaven : we staan nu, na 40 jaar, dichter dan ooit bij de ontknoping. De boycotacties van de burgemeesters hebben daartoe bijgedragen. Zonder dit drukkingsmiddel zullen de Franstaligen niet te overtuigen zijn. Aan deze actie werken 25 burgemeesters mee : 16 op een gematigde en 9 op een radicale manier. Wij staan achter hen.

Ik verdedig de houding van de VLD-fractieleden in de Kamer. Ze hebben duidelijk gezegd bereid te zijn overleg te plegen met de Franstaligen, maar willen geen prijs betalen. Als het overleg niets oplevert, wil de VLD Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen met een gewone meerderheid.

Ik vraag alle partijen die niet separatistisch ingesteld zijn het Vlaams front niet te breken uit electorale overwegingen. (Applaus)

Leo Peeters

Voor u staat een van de burgemeesters die nog niet is verhoord door de gerechtelijke politie. Ik ben immers nog onschendbaar. Samen met mijn collega-burgemeesters strijd ik voor de Grondwet en de toepassing van de taalwetgeving. Wij worden dagelijks geconfronteerd met deze toestand, die door buitenstaanders maar zelden als een probleem ervaren worden. Daarom hebben wij besloten dat het onze taak is de politieke gemeenschap op dit probleem te wijzen. Dat heeft niets te maken met profileringsdrang. Ik neem afscheid van het Vlaams Parlement om me op één enkel mandaat te concentreren. Maar ook zonder onschendbaarheid, zal ik de strijd voortzetten.

We hebben altijd zo constructief mogelijk proberen te werken. Eerst hebben we het staatshoofd gewezen op dit institutionele probleem. We hebben zelf een wijziging van de kieswetgeving voorgesteld en verspreid onder alle democratische partijen. We hebben een jaar lang iedereen proberen bewust te maken van dit probleem. Ik ben iedereen in dit Vlaams Parlement dankbaar voor de steun.

Ik vraag uitdrukkelijk ons niet te onderschatten. Maak werk van onze vraag. Ik heb alle respect voor de heer Van Eyken. Een Franstalig lid van het Vlaams Parlement kan, maar de niet-splitsing mag niet tot een vertekening van de politieke kaart leiden. De burgemeesters zijn woedend. Dit probleem moet opgelost worden.

De burgemeesters werken over de partijgrenzen heen. Ik roep het Vlaams Parlement op dat ook te doen en één Vlaams front te vormen. We zullen er geen prijs voor moeten betalen want alle juridische instanties geven ons gelijk. Ik dank u allen. Zeg het door aan uw federale collega's. (Applaus)

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Aanwijzing van één effectieve deskundige en één plaatsvervangende deskundige die tijdens de verkiezingen toezien op het gebruik en de goede werking van alle geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.