U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heren Van Dijck en Glorieux tot mevrouw Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, enerzijds over het behoud van de Europese hoofdzetel van DHL in Zaventem en anderzijds over de besteding van de middelen die de minister wil investeren voor het behoud van DHL in Zaventem.

Een tijdje geleden is DHL Zaventem onderwerp geweest van een debat in dit parlement. Ondertussen weten wij dat de Vlaamse overheid een aantal inspanningen wil leveren om de kansen voor Zaventem reëel te houden om die megahub uit te bouwen, want hiermee is heel wat werkgelegenheid gemoeid.

Veertien dagen geleden besliste DHL om het coördinatiecentrum van Diegem over te brengen nar Bonn. Ondertussen weten wij ook dat voor het uitbouwen van een megahub heel veel interesse is vanuit de luchthaven van Leipzig-Halle en dat de Duitse regering bereid is om dienaangaande investeringen te doen. Die investering wordt voor een stuk geplafonneerd door Europese regelgeving. Ik heb vernomen dat de Europese Commissie gisteren het licht op groen heeft gezet om de Duitse overheid de kans te geven om 70,8 miljoen euro te investeren voor de uitbouw van deze luchthaven ten gunste van DHL.

Ik heb in de pers vernomen dat de Vlaamse regering bereid is om voor 25 miljoen euro te investeren. Ik lees ook dat de Vlaamse regering zich hoedt voor een zekere competitie tussen de luchthavens van Zaventem en Leipzig. Volgens mij dient er zich inderdaad een strijd aan. Op welke manier zal de Vlaamse regering dit dossier verder aanpakken? Op welke manier gaan wij trachten de werkgelegenheid in Zaventem te consolideren?

Er zijn mensen die zeggen dat Leipzig niet echt een concurrent is van Zaventem wegens haar te oostelijke ligging. DHL zal blijven werken met heel wat kleinere hubs, maar er zal heel wat getouwtrek komen over waar men de megahub zal vestigen.

Eloi Glorieux

Het verhaal van DHL is bij verschillende gelegenheden en in verschillende versies verteld. Het verhaal van DHL is eigenlijk grotendeels het verhaal waar al jaren miljoenen mensen van de andersglobaliseringsbeweging voor op straat komen. Het gaat om een multinational die zich ergens vestigt, een regering chanteert, werknemers gijzelt en zich geen moer aantrekt van het welzijn en de gezondheid van de duizenden mensen die rond het bedrijf wonen. Op de koop toe dreigt het constant met delokalisatie en verhuis als het zijn zin niet krijgt.

Onlangs kreeg ik inzage in een confidentiële nota van DHL aan de federale regering, waarin het bedrijf een aantal critical requirements opsomt om in ons land te blijven. Naast de investering van miljoenen overheidsgeld in infrastructuur op de luchthaven, die in feite uitsluitend DHL ten goede komt, eisen de bedrijfsleiders een onbeperkt gebruik van de nacht gedurende minstens dertig jaar, een onbeperkte limiet op het aantal nachtvluchten, geen beperkingen op het vlak van geluidsemissies, enzovoort. Dit op zich is zo onrealistisch, dat de plannen en voorstellen van DHL eigenlijk ongeloofwaardig worden.

In Vlaams-Brabant zou men er veel beter aan doen om lokale KMO's te steunen. Als men 25 miljoen euro beschikbaar heeft, laat ons die dan investeren in toekomstgerichte en innoverende KMO's, waarvan bewezen is dat zij veel meer en ook duurzame werkgelegenheid genereren. Er zijn een aantal van die KMO's die onder andere actief zijn in de sector van de warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare energie, en dergelijke meer. Zij zeggen zelf dat als zij gesteund zouden worden, zij voor veel meer jobs in Vlaanderen zouden kunnen garant staan. Bovendien is dat een sector met een groot exportpotentieel.

Waarom besteedt men het beschikbare geld niet aan onze lokale KMO's, zodat er hier duurzame werkgelegenheid gecreëerd wordt met blijvende en kwalitatieve jobs?

Minister Patricia Ceysens

Vorige week vrijdag werd in de media bekend dat de luchthaven van Leipzig zich kandidaat stelt om DHL naar daar te halen en dat deze stad daar een behoorlijke staatssteun voor kan krijgen, vermits het in een doelstelling 1-gebied ligt.

Het is zo dat de Vlaamse regering bij het Sabena-faillissement beslist heeft om 20 miljoen euro in een reservefonds te reserveren. Deze middelen dienen heel specifiek voor de luchthaven van Zaventem. Ik heb van in het begin gezegd dat die middelen niet naar één bedrijf kunnen gaan. Volgens mij is dit een heel verstandige beslissing geweest van de Vlaamse regering, omdat de logistieke functie van de luchthaven van Zaventem van cruciaal belang is voor de Vlaamse economie en werkgelegenheid.

De onderhandelingen, waar de heer Van Dijck een vraag over stelde, lopen op dit moment en we hebben daarvoor de heer Steve Dubois aangeduid. In de berichtgeving van vrijdag heeft de woordvoerder van DHL correct aangegeven dat het er nu niet op aankwam om de timing van die onderhandelingen naar voren te halen. De deadline is 1 september en zowel het bedrijf als de regeringen houden zich daaraan. In hetzelfde bericht van de woordvoerder van DHL werd gezegd dat het mooi is dat de Duitse regering die 70 miljoen euro wil bieden, maar dat ze niet op de eerste plaats middelen zoeken. Volgens DHL kan die 70 miljoen euro niet op tegen de ligging van de luchthaven van Zaventem.

De onderhandelingen die de heer Van Dijck vraagt, zijn aan de gang. De heer Steve Dubois werd als onderhandelaar aangeduid. De woordvoerder van DHL heeft vrijdag duidelijk aangegeven dat het er hem niet om te doen was de deadline van de onderhandelingen - 1 september van dit jaar - naar voren te schuiven. Het bedrijf stelt ook dat het niet in de eerste plaats op zoek is naar middelen. De ligging van Zaventem is een essentieel element.

Uiteraard investeert de Vlaamse regering ook in innoverende KMO's. Het beleid kan evenwel niet uitmaken wat een toekomstgerichte sector is en wat niet. Ook in oudere sectoren zijn er immers innoverende bedrijven. Het beleid bewandelt verschillende sporen, onder meer innovatie en internationalisatie. De aandacht voor het IWT, het innovatiebeleid van minister Van Mechelen en het werken rond excellentiepolen bewijzen dat deze regering oog heeft voor innoverende KMO's. We willen echter ook investeren in de luchthaven van Zaventem.

Ik neem akte van het feit dat de onderhandelingen nog lopen. Mijn partij dringt erop aan dat al het mogelijke wordt gedaan om DHL in Zaventem te houden.

Met de heer Glorieux ben ik het niet eens. Ook DHL is ooit gestart als een kleine en innoverende onderneming. Als een bedrijf succes heeft, wordt het blijkbaar plots een bedreiging.

Men moet een afweging maken tussen wat DHL vraagt en wat er kan geboden worden. Dat gaat uiteraard niet alleen om geld. Veel dingen kunnen echter opgelost worden met goede afspraken. Als DHL vertrekt, blijft er in Zaventem niet veel meer over. Misschien past dat in de agenda van sommigen, maar niet in die van N-VA.

Eloi Glorieux

Vorig jaar kwamen sommige N-VA-politici zelfs vanuit andere provincies naar de noordrand afgezakt om te stellen dat ze de nachtrust van de mensen wilden veilig stellen. Ik hoop dat ze nu in hun eigen provincie zullen blijven.

Na het faillissement van Sabena was inderdaad een fonds opgericht voor de infrastructuur van de luchthaven, met de bedoeling onze luchthaven competitief te houden. Deze competitiviteit impliceert echter ook dat er wordt geïnvesteerd in het vergroten van het draagvlak voor de luchthaven. Op dat vlak is er uiteraard een enorme inhaalbeweging noodzakelijk. Als men het geld dan toch wil gebruiken voor de infrastructuur van de luchthaven, dan kan men de voorrang geven aan het bouwen van de geluidswallen en de proefdraaihal die sinds lang beloofd werden. Waarom zouden we 25 miljoen euro geven aan een multinational die ermee naar het buitenland kan verdwijnen? Het financiële opbod met Leipzig kunnen we toch niet aan.

Glaverbel heeft onlangs in Duitsland een nieuwe fabriekseenheid gebouwd voor hoogrendementsglas. De keuze viel op Duitsland omdat de afzet van dergelijk glas in België veel lager is dan in Duitsland. Dat is een voorbeeld van de toekomstgerichte sectoren waarover ik het had. Indien we de 25 miljoen euro gebruiken voor de ondersteuning van dergelijke bedrijven, dan zal de duurzaamheid van de jobs beter gevrijwaard blijven.

Minister Patricia Ceysens

In de fracties die door de heer Van Dijck worden gefrequenteerd, zijn er mensen die een andere visie hebben over Zaventem en DHL.

De 20 miljoen euro waarover ik het had, kunnen alleen voor Zaventem worden gebruikt. Binnen die infrastructuur kan er ook worden gewerkt aan geluidskwaliteit. Overigens besteedt Vlaanderen heel wat meer middelen aan de ondersteuning van innoverende bedrijven dan die 20 miljoen euro. Binnen het Hermesfonds alleen al beschik ik daarvoor over 60 miljoen euro.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.