U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Actuele vraag van de heer Kris Van Dijck tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, over het behoud van de Europese hoofdzetel van DHL in Zaventem
Actuele vraag van de heer Frans De Cock tot de heer Jef Tavernier, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, over het waterzuiveringsbeleid van de Vlaamse Milieumaatschappij ten aanzien van bedrijven
Actuele vraag van de heer Jos De Meyer tot de heer Jef Tavernier, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, over de superheffingen op overschrijding van de nutriëntenhalte in de veehouderij
Actuele vraag van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de studie betreffende de kostprijs van eventuele Olympische Spelen in Vlaanderen
Actuele vraag van de heer Jan Laurys tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de resultaten inzake de uitvoering van het Pact van Vilvoorde
Actuele vraag van de heer Bruno Tobback tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport, over het garanderen van het recht van sociale huurders om hun woning aan te kopen
Aanwijzing van één effectieve deskundige en één plaatsvervangende deskundige die tijdens de verkiezingen toezien op het gebruik en de goede werking van alle geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging en van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
Ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische adviesraad" en tot wijziging van diverse andere decreten
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
Aanwijzing van één effectieve deskundige en één plaatsvervangende deskundige die tijdens de verkiezingen toezien op het gebruik en de goede werking van alle geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen
Ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn
Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg
van de Vlaamse Regering
2103 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin
Ontwerp van decreet houdende instemming met de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de democratische republiek Libanon, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 17 juni 2002
Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
Ontwerp van decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (opschrift gewijzigd door de commissie : ... betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen)
Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging en van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
Ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische adviesraad" en tot wijziging van diverse andere decreten
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, de bijlagen A en B en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 14 oktober 2003
Ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Ontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
van de Vlaamse Regering
2212 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
van de Vlaamse Regering
2214 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
Voorstel van decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie (overgenomen, wat de heer Guy Swennen betreft, op 25 juni 2003 door de heer Carlo Daelman en, wat mevrouw Patricia Ceysens betreft, op 14 juli 2003 door de heer Koen Helsen) (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende regeling van de binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen)
Voorstel van decreet houdende de stimulering van een planmatig lokaal ouderenbeleid, de beleidsparticipatie van ouderen en de oprichting van een Vlaamse Ouderenraad (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen)
Voorstel van decreet houdende het Handvest van de Werkzoekende
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren
Voorstel van decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer
Voorstel van resolutie van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, de heer Luc Martens, mevrouw Ingrid van Kessel, de heer Paul Van Malderen en mevrouw Veerle Heeren betreffende het niet-dringende liggend ziekenvervoer
Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen
Voorstel van resolutie van de heren Jan Roegiers, Koen Helsen en Carlo Daelman en mevrouw Ria Van Den Heuvel betreffende de regeling van binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht
Voorstel van resolutie van mevrouw Veerle Declercq, de heren Koen Helsen, Jan Van Duppen en Jan Roegiers en mevrouw Trees Merckx-Van Goey betreffende de begeleiding van (ex-)gedetineerden en hun omgeving
Voorstel van resolutie van de heren Jef Van Looy, Erik Matthijs, Jan Laurys, Gerald Kindermans en Jos De Meyer en mevrouw Gisèle Gardeyn-De Bever betreffende de sectorale lozingsvoorwaarden voor mestverwerkingsinstallaties
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 maart 2004 door de heer Christian Van Eyken in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jef Tavernier, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, over de nachtvluchten vanuit Zaventem en de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning door BIAC
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 23 maart 2004 door de heer Luc Van den Brande in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, over het project Flanders District of Creativity (DC)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.