U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

De voorzitter

Binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Roegiers, Helsen en Daelman en mevrouw Van Den Heuvel betreffende de regeling van binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Erna Van Wauwe, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Trees Merckx-Van Goey

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey, verslaggever : Dit voorstel van resolutie is verbonden met het voorstel van decreet tot regeling van binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen. De indieners willen verbintenissen bekomen van de federale regering om adoptie ook mogelijk te maken voor partners van hetzelfde geslacht. De resolutie vraagt de Vlaamse regering op een wettelijke regeling aan te dringen en na te gaan welke oplossingen de subcommissie Familierecht gevonden heeft. Bovendien moet het Vlaamse gezinsbeleid aandacht hebben voor nieuwe vormen binnen de gezinsvorming en moet erop toezien dat belangen en verwachtingen worden gerespecteerd.

Naar aanleiding van dit voorstel van resolutie werd een hoorzitting gehouden. Het Kinderrechtencommissariaat en een vertegenwoordiger van de Holebi-federatie brachten een positief advies uit.

De heer Jan Roegiers heeft het voorstel van resolutie verdedigd. CD&V vindt het voorstel zinvol indien het kinderen een maximale juridische bescherming en opvoedingskansen biedt. Mevrouw Marijke Dillen en de heer Felix Strackx hebben het voorstel van resolutie niet goedgekeurd. De resolutie werd in de commissie aangenomen met 8 stemmen tegen 2 bij 4 onthoudingen.

Jan Roegiers

In de commissie sprak voor het eerst in België een politieke meerderheid zich uit ten voordele van de openstelling van het adoptierecht door koppels van gelijk geslacht. Het voorstel van decreet dat voorligt kan niets zeggen over het adoptierecht van deze koppels. Vorig jaar werd voor hen het huwelijk opengesteld, zodat de vraag naar adoptierecht nu logisch is.

Het federalel regeerakkoord bepaalde dat er in de Kamer een subcommissie Familierecht zou worden opgericht. Dit voorstel van resolutie vraagt om er bij het federale parlement op aan te dringen een wettelijke regeling mogelijk te maken voor de adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht. Verder moet men aandacht hebben voor nieuwe vormen van gezinsvorming in Vlaanderen.

Nederland, Denemarken en IJsland hebben reeds een regeling voor dit adoptierecht. Zweden maakt ook buitenlandse adoptie mogelijk.

Ik hoop dat straks ook de plenaire vergadering dit voorstel van resolutie zal steunen. (Applaus)

Marijke Dillen

Het voorstel van resoutie is zeer vooruitstrevend en volgt een zeer beperkte internationale trend.

Mijn fractie vindt dat deze regeling niet in het belang van het kind is. Adoptie door paren van gelijk geslacht is tegennatuurlijk; ik stel me ernstige vragen over de ontwikkeling van een kind dat wordt opgevoed door twee vaders of twee moeders.

Het voorstel van resolutie verwijst naar studies hieromtrent, maar in werkelijkheid gaat het om één beperkte studie van Anne Breways. Er zijn echter ook tal van studies, zij het ook beperkte, waaruit blijkt dat de psychologische, emotionele en affectieve belangen van het kind een risico lopen wanneer het opgevoed wordt door paren van gelijk geslacht.

Ik wil koppels van gelijk geslacht niet discrimineren, maar in deze zaak mogen hun rechten en belangen niet centraal staan. De belangen van het kind zijn en blijven primordiaal. Die worden met dit voorstel van resolutie niet gediend : de kans dat kinderen van lesbische of homokoppels uitgelachen of gepest zullen worden is zeer groot, en bovendien ervaart een kind enkel twee ouders van verschillend geslacht als natuurlijk.

Ik besef zeer goed dat er vandaag heel wat kinderen zijn die door één ouder opgevoed worden. Ook dat is nadelig; ook zij missen belangrijke zaken voor een evenwichtige ontwikkeling. Maar dit kunnen we niet vergelijken met de opvoeding van ouders van gelijk geslacht.

Omdat er te weinig onderzoek gebeurde, ook in de meest vooruitstrevende landen, kunnen we er niet vanuit gaan dat er geen risico's voor het kind zijn.

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Het is onze plicht ze zo goed mogelijk te beschermen. Ik ben er niet van overtuigd dat we met dit voorstel van resolutie aan die plicht tegemoet komen. (Applaus bij het VB)

André Denys

Hoewel mijn fractie dit voorstel van resolutie straks zal goedkeuren, zal ik mij bij de stemming onthouden. Ik ben zeker tegen discriminatie van paren van gelijk geslacht, en in die zin ben ik niet tegen het homohuwelijk, maar wat adoptie betreft vind ik dat het belang van het kind centraal moet staan.

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat een kind een vader en een moeder nodig heeft. Dat is me duidelijk geworden in discussies met Mieke Vogels, naar aanleiding van haar voorstel rond "de nieuwe man". Haar argument daarbij was dat de inbreng van zowel de vader als de moeder in de opvoeding van een kind belangrijk zijn. Ik ben op dat ogenblik gaan inzien dat ikzelf wellicht fout ben geweest door te kiezen voor mijn loopbaan, en me weinig met mijn kinderen bezig te houden.

De hele discussie ligt in het spanningsveld tussen de discriminatie van de homoseksuelen en de rechten van het kind. Ik kies daarbij voor de rechten van het kind.

Jan Roegiers

Dit voorstel van resolutie vertrekt vanuit de maatschappelijke realiteit.

Kinderen worden vaak geboren in een heteroseksueel huwelijk, maar komen na scheiding in een homoseksuele situatie terecht, waar ze verder opgevoed worden door twee mannen of twee vrouwen. Die situatie zou wettelijk moeten kunnen geregeld worden, want bij het overlijden van de natuurlijke ouder wordt de band met de niet-natuurlijke ouder onherroepelijk doorgeknipt, en heeft het kind geen enkele mogelijkheid verder opgevoed te worden of contact te houden met de pleegouder.

Ik vraag de heer Denys dit goed in overweging te nemen vóór de stemming van vanmiddag.

Margriet Hermans

Ik wilde dezelfde argumenten aanhalen als de heer Roegiers.

Daarnaast denk ik dat het inderdaad belangrijk is dat beide partners zich met de opvoeding van het kind bezighouden. Maar het is het engagement dat telt, en niet het geslacht.

De VLD-fractie zal het voorstel van resolutie zeker goedkeuren.

Sonja Becq

De opvoeding van een kind door koppels van gelijk geslacht is inderdaad een maatschappelijke realiteit. Wij pleiten dan ook voor een grotere verdraagzaamheid en een juridische bescherming.

Toch hadden wij liever een andere formulering van de tekst gezien. Het hele voorstel van resolutie gaat uit van de rechten van de ouders, of de rechten van de adoptanten. Nergens is sprake van wat goed is voor het kind zelf. Wij dienden in die zin een aantal amendementen in, maar ze werden alle verworpen.

De CD&V-fractie zal zich bij de stemming onthouden.

Marijke Dillen

Ik heb twee opmerkingen bij de tussenkomt van de heer Roegiers.

Het is wel zo dat de opvoeding van een kind door twee ouders van gelijk geslacht een realiteit is, maar de betrokken kinderen werden uit een heterorelatie geboren en hebben nog steeds contact met de natuurlijke ouder van het andere geslacht.

Bovendien hebben de pleegouders van een nieuwe heterorelatie, na een scheiding, ook geen recht tot verder opvoeding van een kind na overlijden van de natuurlijke ouder : de opvoeding wordt dan overgenomen door de overblijvende natuurlijke ouder. Ik zie niet in waarom een nieuwe partner van gelijk geslacht desbetreffend meer rechten of mogelijkheden moet krijgen dan een nieuwe partner van verschillend geslacht.

Norbert De Batselier

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex
1753 (2002-2003) nr. 1
van Veerle Declercq, Koen Helsen, Jan Van Duppen, Jan Roegiers en Trees Merckx-Van Goey
2184 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.