U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

van Koen Helsen, Jan Roegiers, Ria Van Den Heuvel en Jan Van Duppen
2158 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Niet-dringend liggend ziekenvervoer

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Helsen en Roegiers, mevrouw Van Den Heuvel en de heer Van Duppen betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

De algemene bespreking is geopend.

Carlo Daelman

, verslaggever : Ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

Koen Helsen

In de commissie hebben we het gehad over de meerwaarde van dit voorstel van decreet en over de timing van de indiening ervan.

We zien dit als een begin van reglementering. Het niet-dringend liggend ziekenvervoer betreft 425.000 ritten per jaar. Tot nog toe was dit vervoer helemaal niet gereglementeerd en dat leidde tot onduidelijkheid, onder meer over de kwaliteitsvoorwaarden, de prijszetting, het al dan niet terugbetalen van de kosten en over de instantie die voor de terugbetaling moest instaan.

We zijn vrij laat met dit voorstel van decreet. Dit uitstel heeft vooral te maken met de discussie over de bevoegdheid. Het initiatief heeft lang vastgezeten op het kabinet van mevrouw Aelvoet, de federale minister van Volksgezondheid van de vorige federale regering.

Dit voorstel van decreet legt een aantal doelstellingen vast. Het gaat ervan uit dat de voorziening toegankelijk is voor iedere gebruiker, zonder onderscheid van leeftijd, geslacht, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ras of geaardheid en zonder onderscheid van de vermogenstoestand van de betrokkene. We streven naar verantwoorde zorg, en dat betekent dat de zorg moet beantwoorden aan de eisen van doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid. Bij deze zorg moet respect worden opgebracht voor de menselijke waardigheid en diversiteit.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit leggen we bij de voorzieningen en bij de gebruiker. Daarom wil de overheid een onafhankelijke commissie oprichten. Die moet de minimale kwaliteitseisen waaraan een dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer moet voldoen, vaststellen, actualiseren en de voortgang ervan bewaken. Een dienst die aan die voorwaarden voldoet, kan een kwaliteitscertificaat bekomen. Eens die voorwaarden zijn vastgesteld, kan de overheid interne of externe organen belasten met de controle op de naleving ervan.

Zelfregulering wordt nogal eens afgedaan als een flauwe oplossing in vergelijking met het stellen van echte erkenningsvoorwaarden. Van het ene kan echter het andere komen. Dit voorstel van decreet is slechts een stap naar een effectieve reglementering. Toch mag het effect van een zelfregulering niet worden onderschat. Men is eerder geneigd regels na te leven die men zichzelf heeft opgelegd. Bovendien is overleg binnen deze sector broodnodig wegens de onduidelijkheden en van de tegengestelde belangen. De onafhankelijke commissie zal het moeten hebben over het statuut van het personeel, de rol van de vrijwilligers, de opleiding van de zorgverstrekkers, de prijszetting, de manier waarop het RIZIV en de ziekenfondsen deze diensten al dan niet terugbetalen en de wijze van communiceren met de bevolking. Alle betrokken actoren moeten een inbreng kunnen hebben bij de werkzaamheden van deze commissie.

Bij de volgende minister van Volksgezondheid zou ik er willen op aandringen die onafhankelijke commissie zo snel mogelijk samen te stellen, zodat er kan gestart worden met het opstellen van de minimumkwaliteitseisen. Wanneer dat gebeurd is, zal het parlement zich opnieuw over het dossier moeten buigen om te komen tot een meer omvattende reglementering. (Applaus)

Sonja Becq

Naar aanleiding van dit voorstel van decreet wil ik tussenkomen ten voordele van mevrouw Van Cleuvenbergen.

In haar omgeving in Limburg werd ze geconfronteerd met vragen van mensen die een beroep deden op de bestaande dienstverlening om van thuis naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Zij heeft onderzocht waar de bevoegdheden liggen inzake dringend en niet-dringend ziekenvervoer. Het is haar verdienste dat ze dit probleem in kaart heeft gebracht, wat heeft geleid tot een boeiende hoorzitting. Daaruit is gebleken dat de betrokkenen, met name het Rode Kruis, de ziekenfondsen en de bedrijven die in de sector actief zijn, de tijd willen krijgen om een aantal afspraken te maken. Nu zijn mensen vaak verrast over de rekening die ze moeten betalen voor deze dienstverlening. Het voorstel van resolutie dat aan de grondslag van dit voorstel van decreet ligt, is de verdienste van mevrouw van Cleuvenbergen.

Ik ben blij dat we het voorstel van resolutie en het voorstel van decreet kunnen goedkeuren. Voor de sector was een resolutie voldoende, maar men heeft ervoor gekozen ook een voorstel van decreet in te dienen. (Applaus)

Minister Adelheid Byttebier

De vrijwilligers en de diensten die het niet-dringend liggend ziekenvervoer verzorgen, zullen werken met kwaliteitscertificaten. Er komt een zelfregulerend systeem via een onafhankelijke commissie die samengesteld is uit vertegenwoordigers van alle betrokken instanties. Het voorstel van decreet is eenvoudig en moet snel leiden tot een efficiënt systeem.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Helsen en Roegiers, mevrouw Van Den Heuvel en de heer Van Duppen betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Jo Vermeulen, Dany Vandenbossche, Herman Lauwers, Bob Verstraete en Mieke Van Hecke
2143 (2003-2004) nr. 1
van Riet Van Cleuvenbergen, Sonja Becq, Luc Martens, Ingrid van Kessel, Paul Van Malderen en Veerle Heeren
866 (2001-2002) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.