U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

De voorzitter

Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Marc Cordeel, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

Mieke Van Hecke

De Mobiliteitsraad neemt een aantal bevoegdheden van de SERV over. Toch zijn de sociale partners er niet in vertegenwoordigd omdat de minister van oordeel is dat zij niet betrokken zijn bij het mobiliteitsbeleid. Met ons amendement willen wij werkgevers en werknemers de kans geven te adviseren over het woon-werkverkeer.

Dit ontwerp van decreet richt vier werkcommissies op : twee voor het personenvervoer en twee voor het goederenvervoer, telkens opgesplitst tussen gebruikers en aanbieders. Omdat het de bedoeling moet zijn dat aanbieders en gebruikers samen een advies formuleren dienen wij een amendement in dat het aantal werkcommissies beperkt tot twee.

Ten slotte benoemt de Vlaamse regering de leden van de werkcommissies. Artikel 15 bepaalt echter niet dat de leden benoemd worden op voordracht. Minister Bossuyt verwijst daarvoor naar het kaderdecreet dat voordracht door representatieve organisaties als uitgangspunt naar voren schuift. Wij zijn de mening toegedaan dat het kaderdecreet vervalt als het ontwerp van decreet een procedure oplegt. In ons amendement verwijzen we daarom naar de bepaling uit het kaderdecreet.

De voorzitter

Wat mij betreft, kunnen we dat laatste amendement aanvaarden mits geen tweede lezing wordt gevraagd.

Jos Geysels

Ik ben bereid nog voor de eindstemming te overleggen over de amendementen.

De voorzitter

We zullen het nodige doen.

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

De stemmingen over de amendementen op de artikelen 10 en 15 en over de artikelen 10 en 15 worden aangehouden.

De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.