U bent hier

De voorzitter

Studiefinanciering in het hoger onderwijs

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De algemene bespreking is geopend.

Karlos Callens

(verslaggever)

In het voorliggende ontwerp worden drie berekeningswijzen ingevoerd. Er is een berekening voor voltijdse en voor deeltijdse trajecten, en een voor studenten die zich voor minder dan 30 studiepunten inschrijven.

De doelstellingen van het voorstel van decreet zijn de aanpassing aan de BaMa-structuur en aan de maatschappelijke realiteit. Het is zeker ook een vereenvoudiging van de administratieve last en van de regelgeving.

Het concept studiefinancieringskrediet bevat 2 bachelorkredieten en een masterkrediet. Nieuw zijn het jokerkrediet en 3 bijkomende kredieten voor een voorbereidingsprogramma, een schakelprogramma en een lerarenopleiding als vervolgopleiding.

Volgens de heer Martens houdt dit voorstel maximaal rekening met de belangen van de student. De heer Van Baelen wees erop dat de toegang tot bepaalde types van onderwijs voor veel studenten vandaag nog gepaard gaat met financiële barrières. De heer Van Nieuwkerke herinnerde tijdens de bespreking aan de studietoelagen voor het hoger onderwijs die reeds een aantal innovaties en sociale correcties bevatten. De heren De Cock en Huybrechts waren tevreden met het voorliggende ontwerp. De heer Holemans ten slotte sloot zich aan bij de woorden van de heer Van Baelen.

De commissie keurde het ontwerp van decreet unaniem goed.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.