U bent hier

De voorzitter

MET REDEN OMKLEDE MOTIES

Ontwikkeling van de haven van Zeebrugge en overstromingsgevaar rond Gent

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Erik Matthijs en Johan De Roo tot besluit van de op 9 maart 2004 door de heer Erik Matthijs in commissie gehouden interpellatie tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, en tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, over de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge, de toekomst van het Schipdonkkanaal en de overstromingsproblematiek rond Gent.

Door de heren André Denys, Dany Vandenbossche, André Van Nieuwkerke en Patrick Lachaert en door de heren Johan De Roo, André Denys, Dany Vandenbossche, Jan Roegiers en Erik Matthijs werden hierop amendementen ingediend.

De amendementen numers 1 tot en met 3 zijn inmiddels ingetrokken.

We spreken ons eerst over de amendementen nummers 4 en 5 uit.

Johan De Roo

De problemen inzake de reservatiezones langs kanalen waar woningen gevestigd zijn, sleept al jaren aan : de bewoners mogen hun woningen niet verbouwen of vernieuwen. We hadden er eerst voor geopteerd om de reservatiezone af te schaffen. We gaan akkoord om die te behouden maar de woningen aldaar dezelfde rechten te geven als zonevreemde woningen in agrarisch gebied.

Erik Matthijs

Ik stel voor dat gestemd wordt over het laatste amendement van de heren de Roo, Denys, Vandebossche, Roegiers en mezelf.

André Denys

De voorzitter heeft het over twee amendementen, terwijl er maar één amendement overblijft.

De voorzitter

Het gaat om één amendement met twee stukken. We hebben het inhoudelijke gedeelte amendement 4 genoemd en het beschikkende gedeelte amendement 5.

Dirk Holemans

Groen! zal de motie steunen maar zich bij het amendement onthouden. Dat amendement verbaast ons : uit het masterplan van de Zeebrugse haven is duidelijk gebleken dat er geen nood is aan de verbreding van het kanaal en bovendien biedt integraal waterbeheer andere oplossingen voor de waterhuishouding. Door het amendement wordt de - initieel zeer sterke - motie van CD&V ondermeer door die fractie zelf afgezwakt. Dat is jammer.

Johan De Roo

We verlaten het idee dat de reservatiezone zou moeten afgeschaft worden, zodanig dat toekomstige bestemmingen open blijven. Maar de woningen die er al tientallen jaren gevestigd zijn, moeten kunnen worden verbouwd.

Dirk Holemans

Het verbaast me dat u niet meer durft pleiten voor de afschaffing van de reservatiezone.

Erik Matthijs

We hebben de passage weggelaten omdat we het opportuun achten de strategische studie voor de haven van Zeebrugge af te wachten.

- De amendementen nummers 4 en 5 worden aangenomen.

- De aldus geamendeerde met redenen omklede motie wordt eenparig door de 83 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.