U bent hier

De voorzitter

MOTIE BETREFFENDE EEN BELANGENCONFLICT

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De voorzitter : Deze middag heeft mevrouw Van Hecke bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Caluwé, Van Dijck en Van den Brande, mevrouw Van Hecke en mevrouw Merckx-Van Goey betreffende een belangenconflict.

Is het parlement het eens met het voorstel tot aanvulling van de agenda?

Het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt bij door de voorzitter geconstateerde eenparige instemming aangenomen.

Dan stel ik voor dat de motie onmiddellijk behandeld wordt. (Instemming)

De voorzitter

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de motie van de heren Caluwé, Van Dijck en Van den Brande, mevrouw Van Hecke en mevrouw Merckx-Van Goey betreffende een belangenconflict.

De bespreking is geopend.

Ludwig Caluwé

Ik ga niet uitvoerig op dit onderwerp ingaan. We hebben het er immers al twee keer uitgebreid over de behoefte aan bijkomende raadsheren en rechters in een aantal Vlaamse gerechtelijke arrondissementen gehad. De behoefte is groter dan die van een aantal gerechtelijke arrondissementen uit Henegouwen.

Morgen stemt de Senaat, in plenaire vergadering, over deze aangelegenheid. Deze morgen werd het verslag over de commissiewerkzaamheden immers in de Senaat rondgedeeld.

De vorige keer dat over dit federale wetsontwerp een motie van belangenconflict ingediend werd, stelden de heren Vermeiren en Voorhamme dat er maatregelen zouden genomen worden om het aantal raadsheren in Gent, Antwerpen en in de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde te verhogen. Zij beweerden dat zij zich hiervoor steunden op verklaringen van de eerste minister. De premier beweerde immers dat er, nog voor de eindstemming in het federale parlement, een aantal initiatieven zouden ontplooid worden.

Ik citeer de heer Voorhamme uit het beknopt verslag van 4 februari : 'Ik zal deze zaak opvolgen en ik zal desnoods zelf het initiatief nemen. Ik reken er dus op dat er een doorbraak komt tussen dit ogenblik en de behandeling in de plenaire zitting van het federale parlement.'

De behandeling in het federale parlement vindt morgen plaats. Tot nu toe is er nog geen sprake van een doorbaak. Men beperkt zich tot wat gepraat en het uitnodigen van de procureur-generaal van Antwerpen. Harde initiatieven zijn er niet. Bovendien werd amendement om een rechtzetting in het voordeel van Vlaanderen te bewerkstelligen, ondanks de steun van een aantal van een aantal senatoren uit de meerderheidspartijen, in de Senaatscommissie verworpen.

Ik roep de leden van de meerderheidspartijen hier dus op om hun uitspraken van twee weken geleden gestand te doen. Laat ons, aangezien er op federaal vlak geen harde initiatieven ondernomen werden, dit belangenconflict inroepen en er zo voor zorgen dat datgene waar we allen achterstaan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Benoeming van de leden van de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.