U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ont­werp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004.

Luc Martens

We gaan niet akkoord met het terugschroeven van de middelen voor infrastructuur. Daarom hebben we een amendement ingediend. Het is hemeltergend dat de minister-president daarover morgen een persconferentie geeft, maar weigert hier te antwoorden op onze vragen.

Minister Bart Somers

Zelfs met een gevoelige uitbreiding van de middelen voor schoolinfrastructuur, kan de achterstand niet weggewerkt worden. Na een eerste overleg met de betrokkenen hebben we nu een aantal voorstellen uitgewerkt voor een structurele aanpassing van het systeem. Die voorstellen zullen we toelichten op de persconferentie. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk steun te verzamelen.

Luc Martens

Dat vage antwoord voldoet niet. Morgen bespreken we hier een resolutie waarin mijn fractie een aantal voorstellen doet, onder meer samenwerking met de privé-sector komt aan bod. Staat dat ook in de regeringsvoorstellen?

Minister Bart Somers

Morgen kan u mij vragen stellen over die voorstellen. Het doel van de persconferentie is verschillende denksporen toe te lichten.

Gilbert Van Baelen

Ik vermoed dat de heer Martens zijn informatie bij de Guimardstraat haalt.

Luc Martens

Wij hameren al jarenlang op die problemen. De meerderheid smeekt om ons voorstel van resolutie mee te ondertekenen en toch gunt de minister-president de primeur aan de pers.

Voorts hebben we nog een aantal amendementen ingediend om de onderfinanciering van het hoger onderwijs weg te werken en om een nieuwe onderwijsvoorrangsregeling in te voeren.

Felix Strackx

De middelen voor de bouw van ouderenvoorzieningen dalen nu al jaren. Het Rekenhof wijst erop dat er onvoldoende middelen zijn om de reeds goedgekeurde dossiers te subsidiëren. Dat betekent dat als de financiële middelen gelijk blijven er ook in de komende jaren geen nieuwe aanvragen kunnen betoelaagd worden.

Ook voor de ziekenhuizen zal de vastleggingmachtiging al dit jaar opgebruikt zijn. In het amendement vragen we dat de middelen voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) zouden stijgen met 100 miljoen euro. Er wachten dossiers ter waarde van 176,5 miljoen euro op uitvoering. Onze eisen zijn dus bescheiden.

Ook in de gehandicaptensector zijn meer middelen nodig om de wachtlijsten weg te werken. Daarom hebben we een amendement ingediend, waarin we voorstellen om de middelen te verdubbelen. Voorts vragen we een verhoging van het budget voor drugspreventie zodat een gecoördineerde, grootschalige aanpak mogelijk wordt.

Ik had ook graag gewezen op het stijgend aantal HIV-besmettingen. Na een dalende trend, neemt het aantal besmettingen nu weer toe. Vele mensen verkeren immers in de waan dat AIDS te genezen is en denken niet meer na over de gevolgen van deze sexueel overdraagbare aandoening. Wij pleiten dan ook voor een regelmatige, smaakvolle campagne.

Ten slotte hebben we onlangs ook het decreet gesteund ter promotie van de gezondheidspreventie en de ziektepreventie. Dit is een goed decreet. De regering moet echter de nodige middelen vrijmaken zodat er een degelijk medisch-sociaal beleid kan gevoerd worden. Wij dachten hiervoor aan bedrag van 2.5 miljoen euro.

Sonja Becq

Ook voor het welzijnswerk hebben we een aantal amendementen ingediend.

Vooreerst hebben we een amendement ingediend rond het VIPA. Men heeft een aantal engagementen aangegaan. De voorziene middelen zijn echter niet voldoende.

Verder hebben we een engagement ingediend rond de bijzondere jeugdzorg. Vele instellingen kampen met werkingstekorten en niet meer degelijk functioneren.

Het voorziene traject voor inburgering moet er komen. Met de huidig beschikbare middelen is dit echter onmogelijk. Een verhoging van het budget dringt zich dan ook op.

Ten slotte vragen we ook aandacht voor het armoedebeleid, de thuiszorg en personen met een handicap. Alle voorziene budgetten moeten ook daadwerkelijk besteed worden.

Ten slotte hebben we, naar analogie met wat nu voorzien is voor achterstallige intresten, ook een amendement ingediend. Dit amendement stipuleert dat, indien de overheid haar verplichtingen niet nakomt en voorzieningen leningen moeten aangaan, deze leningen gecompenseerd worden.

Mieke Van Hecke

Wij dienden ook een amendement in zodat het Vlaams Fonds voor Letteren een correcte dotatie ontvangt.

De voorzitter

- De stemmingen over de amendementen op artikelen 4, 5, 80, 87, 93, 94 en 98 en over de artikelen 4, 5, 80, 87, 93, 94 en 98 worden aangehouden.

- De stemmingen over de amendementen tot invoeging van de nieuwe artikelen 1bis, 65bis, 65ter, 82bis, 87bis en 95bis worden aangehouden.

- De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.