U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 december 2003, 13.56u

De voorzitter

- Voorzitterschap van de heer Johan De Roo, eerste ondervoorzitter.

ACTUELE VRAGEN

Nieuw telefoniecontract bij de Vlaamse Gemeenschap

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Schuermans tot de heer Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de afhandeling van de procedure voor een nieuw telefoniecontract bij de Vlaamse Gemeenschap.

Eddy Schuermans

Over het nieuwe telefoniecontract bij de Vlaamse Gemeenschap zijn er al diverse gesprekken gevoerd. Vorige maand leek het erop dat het contract met Telenet over de toekenning van vaste telefoniediensten rond was.

Intussen blijkt dat men aan de verschillende gegadigden gevraagd heeft om hun bod te verlengen tot het einde van dit jaar. Tevens heeft men Telenet gevraagd om het huidige contract met maximaal 9 maanden te verlengen, terwijl het eigenlijk op 15 december afloopt. Dat is toch wel erg lang. De procedure loopt immers al sinds oktober 2002. Men moet de vereiste procedures volgen. Het zou echter jammer zijn indien dit contract Telenet zou ontglippen.

Hoe komt het dat deze procedure zo lang aansleept? Praat men niet langer met één exclusieve partner?

Verschillende bieders hebben, in de loop van de procedure, hun bod financieel en technisch aangepast. Dit is niet onlogisch. Sinds oktober 2002 is de markt immers sterk gewijzigd. Men kan zelfs spreken van een prijserosie. In die zin zullen we er misschien nog voordeel uit halen dat we zo lang gewacht hebben. Mag ik er echter van uitgaan dat alle bieders aanpassingen aanbrachten in hun bod? Mag ik er verder ook van uitgaan dat men, bij de uiteindelijke toekenning, enkel rekening zal houden met het uiteindelijke bod?

Minister Bart Somers

Ik zal antwoorden in plaats van minister Van Grembergen, die zich om gezondheidsredenen laat verontschuldigen.

We hebben dezelfde uitgangspunten. Enerzijds is Telenet van strategisch belang voor de Vlaamse Gemeenschap en de regionale verankering. Anderzijds moeten we ook oog hebben voor een Europees en Vlaams juridisch kader. We moeten ons aan bepaalde regels houden.

Op 5 december heeft de inspectie van Financiën een advies geformuleerd. Dat zal toegevoegd worden aan het bestaande dossier. Op basis daarvan zal de ministerraad nu vrijdag een beslissing nemen.

Dit dossier heeft al zo lang aangesleept omdat het om een moeilijk, complex dossier gaat. De besprekingen verlopen niet altijd van een leien dakje. Men moet immers komen tot sluitende afspraken.

Verder moet men er ook voor zorgen dat men, binnen het bestaande juridische kader, alle mogelijkheden gebruikt heeft om tot een correcte beslissing te komen. Zowel Telenet als Belgacom werden gecontacteerd voor een maximaal 9 maanden durende verlenging van het contract. De Vlaamse regering wil echter geen 9 maanden meer wachten en zal dus eerstdaags een beslissing nemen.

Eddy Schuermans

Uiteraard moet men de procedures respecteren. Men moet ze voor iedereen op dezelfde manier toepassen. Ik ga er dan ook vanuit dat men, bij een uiteindelijke beslissing, rekening houdt met alle elementen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.