U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

De algemene bespreking is geopend.

Mieke Van Hecke

Deze wijziging van het decreet zorgt voor een nieuwe stap in de monumentenzorg. Na het beschermen en het restaureren van een monument, wordt nu ook aandacht besteed aan het onderhoud. De procedures om gebouwen te onderhouden worden vereenvoudigd. Ook zullen niet beschermde gebouwen in de nabijheid van een beschermd stadsgezicht nu een premie kunnen krijgen voor het eigen onderhoud. Bovendien zullen kleine onroerende goederen, zoals kapelletjes en grenspalen, ook beschermd kunnen worden. De monumentenprijs wordt met dit ontwerp ook decretaal verankerd.

Het ontwerp maakt in verschillende stappen het handhavingsbeleid efficiënt. Er komt een herwaardering van de administratieve bestraffing, waarbij ambtenaren de bevoegdheid krijgen zelf processen-verbaal op te stellen. Het is de bedoeling dat men meer administratieve sancties oplegt en pas in de laatste plaats een beroep doet op het gerecht, aangezien men dan afhankelijk wordt van een federaal orgaan.

Onze fractie zal dit ontwerp daarom steunen. (Applaus bij CD&V, de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

Dany Vandenbossche

Er zijn twee amendementen ingediend op artikel 5. Het gaat om technische aanvullingen. In het eerste amendement wordt rechtgezet dat in het ontwerp alleen voor fysieke personen geldboetes zijn opgenomen en niet voor rechtspersonen. Het tweede amendement voegt een zin toe in overeenstemming met artikel 155 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, waarbij de inbeslagname komt na de stappen die men daarvoor moet ondernemen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ont­werp van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsge­zichten.

  • De stemmingen over de amendementen op artikel 5 en over artikel 5 worden aangehouden.
  • De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van de­­creet houden.

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op artikel 5 en over artikel 5 van het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

De amendementen worden aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 5 wordt aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

Het aldus geamendeerde ontwerp van decreet wordt eenparig door de 103 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.