U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN BIJZONDER DECREET

Voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie

De voorzitter : Vanmorgen heeft de heer Van Dijck bij motie van orde een voorstel gedaan tot het verlenen van voorrang in commissie aan het voorstel van bijzonder decreet van de heren Van Dijck, Loones en Vandenbroeke houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

Over exact 7 maanden en 8 dagen wordt een nieuw Vlaams Parlement verkozen, maar op dit moment weet nog niemand hoe het kiessysteem eruit zal zien omdat een aantal partijen de regels wil wijzigen. Dat is geen blijk van goed bestuur. In bepaalde landen mag één jaar voor de verkiezingen niets meer gewijzigd worden aan het kiessysteem. Waarom vragen we dan voorrang voor ons voorstel van bijzonder decreet? Omdat we snel moeten handelen als we het systeem alsnog willen wijzigen.

De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen bevat een lijst van onderdelen van de kieswetgeving waarvoor het Vlaamse en het Waalse Parlement zelf bevoegd zijn. Deze lijst is echter niet statisch. Ze kan worden uitgebreid, maar ook ingekort.

De meerderheid van de Vlaamse partijen wil grotere kieskringen om voortaan apparentering te vermijden. Het Vlaams Parlement is daarvoor bevoegd, maar toch wil men die provinciale kieskringen op federaal niveau invoeren. Daartoe heeft men de steun nodig van de Franstaligen, wat ongetwijfeld tot een koehandel zal leiden. In ruil voor hun steun zullen de MR en het FDF constitutieve autonomie voor het Brussels Gewest eisen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand in dit Parlement het daar eens mee is. Dat staat in schril contrast met wat minister-president Somers vandaag in De Tijd verklaart : we moeten blijven ijveren voor meer Vlaamse bevoegdheden.

Ik heb het gevoel dat het Vlaams Parlement in zijn blootje wordt gezet. Als men toch wil onderhandelen met de Franstaligen, kan men dat net zo goed over ernstige zaken doen. Wij willen niet meedoen aan deze federale recuperatie. Omdat we niet willen dat de Franstaligen over ons kiessysteem beslissen, moeten we snel zelf klaarheid scheppen.

De voorzitter

Omdat er in de commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken al enkele voorstellen terzake zijn ingediend, stel ik voor om die allemaal samen onmiddellijk na de begrotingsbespreking te behandelen.

Eric Van Rompuy

De Raad van Europa heeft een resolutie goedgekeurd waarin wordt bepaald dat een kiessysteem niet meer gewijzigd kan worden één jaar voor de verkiezingen. De manipulatie die wij meemaken, is een democratie onwaardig.

Ik begrijp best waarom de heer Van Dijck dit voorstel van bijzonder decreet indient. Er is een akkoord tussen Karel De Gucht en Geert Bourgeois. In ruil voor een overheidsdotatie plaatst de NV-A de provinciale kieskringen op de agenda. Ik vind het overigens sympathiek dat de heer Bourgeois dat niet ontkent.

Omdat wij tegen zijn en tegen blijven, kan dit voorstel van bijzonder decreet alleen maar goedgekeurd worden met de steun van het Vlaams Blok. De heer Dewinter heeft het de laatste tijd moeilijk in eigen rangen, maar kan zich troosten met het besef dat de meerderheid hem nodig heeft. Als het gaat om macht, speelt het cordon sanitaire niet langer mee. De heren De Gucht en Stevaert trekken zich daar niets van aan, maar Agalev staat op enkele dagen van een belangrijk congres.

In plaats van de groene maagdelijkheid terug te vinden, wordt Agalev door de heer Stevaert dieper in zijn web gesleurd. Agalev durft niet tegen te stemmen uit schrik voor de invoering van een kiesdrempel.

Nu wil men dit voorstel dringend behandelen : sp·a is duidelijk bezig met de problemen van de mensen. (Rumoer) Men wil dit nu invoeren, minder dan een jaar voor verkiezingen, wat ingaat tegen de adviezen van de Raad van Europa. Daarenboven weet niemand of de Kamer een kiesdrempel of de opvolgers zal invoeren.

Als dit voorstel aanvaard wordt, zal mijn fractie niet langer deelnemen aan de werkzaamheden. Dan heeft u immers andere bondgenoten.

De voorzitter

We vragen wel de behandeling bij voorrang in de commissie, maar na de begrotingsbesprekingen. Een aantal van voornoemde opmerkingen vervallen dus.

Het is vreemd dat men zich beroept op de Raad van Europa die vindt dat wij Franstaligen in de Rand discrimineren. Ik ben tegen de behandeling op dit moment maar steun het voorstel van de voorzitter. Het is misschien niet goed om de kieskringen zo dicht bij de verkiezingen te wijzigen, maar het moet wel zo snel mogelijk gebeuren.

Francis Vermeiren

Het verhaal over de afspraken tussen de heer Bourgeois en de heer De Gucht is uit de lucht gegrepen. Het hindert mij dat de heer Van Rompuy het geweten wil zijn van dit parlement. We zullen het voorstel van de voorzitter steunen.

Jos Stassen

We zullen dat voorstel ook aanvaarden. We zullen ons aan het Vlaamse regeerakkoord houden en hebben geen federale schoonmoeders nodig. Voor de stemming zullen we eerst duidelijkheid moeten hebben over wat er op het federale niveau zal gebeuren.

Het is een keuze tussen pest en cholera. Ofwel wordt de kieshervorming behandeld in het federale parlement, ofwel hier, maar wel vlak voor de verkiezingen. Het is beter dat het hier behandeld wordt, elders lopen we het risico dat er andere dossiers aan gekoppeld worden.

De hervorming zal er komen, dus het is beter ze hier te behandelen. We mogen geen bevoegdheden afstaan, ook niet aan minder democratisch gelegitimeerde betrokkenen. Er is geen groot akkoord tussen N-VA en VLD. De heer Van Rompuy is een bevoorrechte getuige van het feit dat wij niet op de buik gaan voor geld of mandaten. (Rumoer)

Eric Van Rompuy

Uiteraard beslissen we beter zelf, daar gaat het immers niet over. Dit betekent echter dat hier grote onzekerheid zal heersen. We zijn geen kerstekinderen. De provinciale kiesdrempels kunnen slechts ingevoerd worden met een tweederde meerderheid, zonder ons dus met het Vlaams Blok. Het cordon sanitaire moet doorbroken worden om het kiessysteem te wijzigen. Dat is een politieke hypocrisie. Ze denken met dat soort manipulaties de verkiezingen te kunnen winnen. Als er niet gestemd wordt, zullen we blijven zitten, maar dit is een absoluut dieptepunt.

Het is immers duidelijk dat 95 procent van de parlementsleden tegen provinciale kieskringen is. Enkele partijtenoren zullen echter dit parlement overleveren aan de media. Om de kieskringen goedgekeurd te krijgen, zal men echter de prijs van de heer Dewinter moeten betalen. Wij doen niet mee, het cordon sanitaire ligt nu rondom ons.

Francis Vermeiren

We zijn geen van allen kerstekinderen. Op wie is hypocriet van toepassing? Is de heer Van Rompuy echt wel tegen de kieshervorming?

De voorzitter

Is het parlement het eens met de behandeling van de voorstellen bij voorrang in de commissie, maar na de begroting? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.