U bent hier

De voorzitter

RAPPORT VAN DE VLAAMSE REGERING

Samenstelling kabinetten

Bespreking

Aan de orde is het rapport van de Vlaamse regering tot uit­voering van het pro­tocol van 17 april 2001 tussen het Vlaams Parlement en de Vlaam­se regering betreffende de jaarlijkse rapportering over de sa­men­stel­ling van de kabinetten van de Vlaamse ministers. Toestand op 31 de­cem­ber 2002.

Leo Peeters

In een belangrijk protocol tussen de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement werd destijds afgesproken dat er een jaarlijkse rapportering diende te zijn over de samenstelling van de kabinetten.

Nu legt de Vlaamse regering hierover voor de derde keer een rapport voor. Het maximale aantal kabinetsleden werd vastgelegd op 449, een cijfer dat niet veranderd is sedert vorig jaar. Het gaat eigenlijk om 42 medewerkers per ministers. Blijkbaar is er op dit ogenblik een bezettingsgraad van 94 procent.

De heer Vanderpoorten heeft in de commissie aangestipt dat er niet veel in huis gekomen is van de aangekondigde afslanking van de kabinetten. In antwoord daarop werd verwezen naar de wetswijzigingen die zullen worden doorgevoerd binnen het kader van de actie Beter Bestuurlijk Beleid. Hierover werden geen andere opmerkingen gemaakt. Indien er nog opmerkingen zijn, hoor ik die graag in de plenaire vergadering.

Luc Van den Brande

Ik dank de heer Peeters omdat hij in deze altijd consequent is geweest met de standpunten die hij vroeger heeft ingenomen.

Het Vlaams regeerakkoord stelde in 1999 dat de verhouding tussen kabinet en administratie aan herziening toe is met het oog op een doorzichtiger, efficiënter en democratisch bestuur. Het primaat van de politiek impliceert dat de ministers het beleid bepalen, bijgestaan door de kabinetsleden. Zodra het beleid bepaald is, berust de beleidsuitvoering bij de administratie. In het verleden namen de kabinetten bepaalde taken van de administratie over, wat demotiverend werkt, stelt het regeerakkoord. Door deze omvorming wil de regering het aantal uitvoerende kabinetsmedewerkers verminderen met dertig procent ten opzichte van de bestaande aantallen.

Waarom is niemand van de regering aanwezig om hierover van gedachten te wisselen?

De voorzitter

Er is geen enkele reden gegeven.

Luc Van den Brande

Ik meen dat de minister-president hier aanwezig zou moeten zijn of iemand anders die hem kan vertegenwoordigen.

De voorzitter

Ik stel voor dit punt van de agenda te schrappen en het te behandelen op een volgende vergadering wanneer er wel iemand van de regering aanwezig is.

Luc Van den Brande

Ik zou dit agendapunt liever vandaag nog behandelen. Mijn tussenkomst zal slechts een vijftal minuten duren. Ik stel voor dat de voorzitter iemand van de regering vraagt om aanwezig te zijn.

De voorzitter

Ik dacht dat het efficiënter zou zijn dit agendapunt te verdagen. Als de heer Van den Brande dat wil, kan ik de zitting ook vijftien minuten schorsen en de bespreking vandaag laten doorgaan.

De vergadering wordt geschorst om 15.16uur.
Luc Van den Brande

De vergadering wordt hervat om 15.18 uur.

De praktijk is eigenlijk helemaal anders. Het aantal kabinetsleden bedraagt momenteel 473, terwijl dat op het einde van de vorige regeerperiode 459 was. De uitleg dat er bijkomend personeel moet worden aangetrokken omdat er belangrijke federale bevoegdheden zijn overgeheveld, klopt niet. De basisbevoegdheden zijn immers al in het beleidsdomein van de Vlaamse regering vervat.

Verder is het opvallend dat het aantal kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs enorm is toegenomen. Bepaalde kabinetten tellen zelfs vier adjunct-kabinetschefs. Ook wordt er meer en meer een beroep gedaan op experts, die bovenmatig worden betaald. Er is een ruime overschrijding van de vaste regel dat een kabinetschef hetzelfde loon krijgt als de directeur van een bepaalde administratie. Ten slotte zijn de salarissen en vergoedingen van het personeel op de kabinetten met bijna een derde gestegen tussen begin 1999 en 2003, van 645,1 miljoen frank tot 907,8 miljoen. Van beter bestuurlijk beleid is er geen sprake.

Ik vraag dat de regering daarvoor een verklaring geeft. Het parlement verdient het om degelijk te worden ingelicht. Als dat niet kan, vraag ik dat dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende vergadering. (Applaus bij CD&V en het VB)

Minister Renaat Landuyt

Ik wens die vier belangrijke punten aan de minister-president voor te leggen.

De voorzitter

De minister-president zal tijdens de volgende vergadering een antwoord geven.

van Erik Matthijs aan minister Paul Van Grembergen, beantwoord door minister Renaat Landuyt
28 (2003-2004)
Aanpassing van het personeelsstatuut van het Algemeen Secretariaat

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.