U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 22 oktober 2003, 13.57u

van Erik Matthijs aan minister Paul Van Grembergen, beantwoord door minister Renaat Landuyt
28 (2003-2004)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Matthijs tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de versnelde schuldafbouw door steden en gemeenten.

Deze vraag zal beantwoord worden door minister Renaat Landuyt.

Erik Matthijs

Ik vind het jammer dat de minister van Binnenlandse Aangelegenheden niet zelf aanwezig is om op mijn vraag te antwoorden.

Vorige week hebben de federale ministers van Begroting en Financiën, de heren Vande Lanotte en Reynders in de kamercommissie gezegd dat ze rekenen op de steden en gemeenten om een vermindering van de Belgische staatsschuld te realiseren. De staatsschuld bedraagt immers nog steeds meer dan honderd procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De federale regering is bij de steden en gemeenten terechtgekomen omdat de 340 miljoen euro aan inspanningen die werden verwacht van gemeenschappen en gewesten, niet voor de helft worden gerealiseerd. De redenering is dat de steden en gemeenten meer budgettaire ruimte overhouden nu ze over de inkomsten van de ELIA-heffing zullen kunnen beschikken.

De holding die de gemeentelijke belangen behartigt bij Dexia, zou een deel van de schulden overnemen en tegelijkertijd de dividenden innen. Het gaat dus om een vestzak-broekzakoperatie.

De opmaak van de gemeentelijke begroting voor 2004 belooft echter zeer moeilijk te worden. De ELIA-gelden zullen absoluut onvoldoende zijn om het verlies van de dividenden van de energie-intercommunales te compenseren. Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting mag slechts een stijging van anderhalve procent worden ingeschreven. Het BNI werd herleid van 2,1 naar 1,5 en de regering wil niet erkennen dat het hier gaat om een besparing vanuit het gemeentefonds. Ten slotte zullen ook de personeelskosten met drie procent stijgen omdat de CAO moet worden uitgevoerd.

Gelooft de regering dat de steden en gemeenten op een dergelijk ogenblik kunnen bijdragen tot een vermindering van de Belgische overheidsschuld? Waarom bemoeien de federale ministers Vande Lanotte en Renders zich met de financiën van steden en gemeenten? Zijn er hierover afspraken gemaakt op het Overlegcomité? Ik betwijfel ten zeerste of de gemeenten deze afspraken kunnen honoreren. Hoe staat de Vlaamse regering tegenover deze dwingende opdracht van de federale regering?

Minister Renaat Landuyt

Minister Van Grembergen van Binnenlandse Aangelegenheden kan hier niet aanwezig zijn omdat hij aanwezig dient te zijn op een Europese Raad in Kroatië.

Hij vroeg me te benadrukken dat de stad Antwerpen nu al klaar is met haar begroting voor 2004. Dat moet een voorbeeld zijn voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

Inzake de afbouw van de Belgische staatsschuld is er alleen afgesproken dat er een technische werkgroep zal worden samengesteld die zal zoeken naar formules om de overheidsschuld te verlichten.

De ELIA-heffing is een federale materie die geregeld werd in de federale programmawet.

Erik Matthijs

Ik ben helemaal niet voldaan met het antwoord van de minister. Ik stel inderdaad vast dat de stad Antwerpen als eerste klaar is met haar begroting. Ik kan me niet voorstellen dat er op het Overlegcomité alleen is afgesproken dat een technische werkgroep zal worden opgericht. De ministers Reynders en Vande Lanotte verklaarden immers in de kamercommissie dat ze rekenen op de steden en gemeenten om de overheidsschuld te verminderen. Ook inzake de ELIA-heffing had ik meer duidelijkheid verwacht.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.