U bent hier

De voorzitter

Benoeming van een nieuw algemeen directeur Televisie bij de VRT

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heren Roegiers, Van Dijck en Decaluwe en mevrouw Dillen tot de heer Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport, over de benoeming van een nieuw algemeen directeur Televisie bij de VRT.

Jan Roegiers

De gedelegeerd bestuurder van de VRT heeft maandag aan de raad van bestuur meegedeeld dat hij de heer Van Hecke aangesteld had als directeur Televisie. De raad heeft akte genomen van die beslissing. Volgens de letter van het decreet is de gedelegeerd bestuurder bevoegd voor de benoeming van de directeur en de raad van bestuur voor de aanstelling van het directiecomité. Ik kan me echter niet voorstellen dat de decreetgever een onderscheid wou tussen directeurs die zitting hebben in het directiecomité en andere.

In een gedachtewisseling met het parlement, op 30 september, stelden de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur dat er een headhunterbureau ging aangesteld worden dat binnen de 6 weken een aantal kandidaten zou voorstellen. Amper drie weken later wordt de heer Van Hecke aangesteld.

Ik ga ervan uit dat de fracties van het Vlaams Parlement het vertrouwen behouden in de leden van de raad van bestuur, die zij zelf aangesteld hebben. Behoudt de minister zijn vertrouwen in de gedelegeerd bestuurder, aangesteld door de Vlaamse regering? Zo niet, wat zal hij doen om het vertrouwen te herstellen?

Tijdens de gedachtewisseling, amper 3 weken geleden, spraken zowel de gedelegeerd bestuurder als de voorzitter van de raad van bestuur over een meningsverschil, problemen die vanzelf opgelost zouden worden. Het is vreemd dat de gedelegeerd bestuurder nu overgaat tot de benoeming van een directeur Televisie die volgens de raad van bestuur niet geschikt is om lid te zijn van het directiecomité. Het risico bestaat dat er naast het officiële directiecomité een ander comité ontstaat, dat de echte beslissingen neemt.

Hoe denkt de minister uit de impasse te komen? De gedelegeerd bestuurder zou tot de benoeming besloten hebben om vertrouwen te wekken. Ik stel integendeel vast dat nu alle zekerheid weg is.

Carl Decaluwe

Ik had niet verwacht dat we zo kort na de gedachtewisseling hier al vragen zouden stellen. Het decreet dat maximale bevoegdheden geeft aan de gedelegeerd bestuurder moet correct uitgevoerd worden, maar er moet een minimale loyaliteit jegens de raad van bestuur zijn. Het is niet correct dat een unanieme beslissing van de raad van bestuur drie maal genegeerd wordt. Het feit dat de beslissing unaniem genomen is bewijst trouwens dat dit geen politiek dossier is.

De heer Van Hecke was als interim-directeur wel lid van het directiecomité, maar nu als directeur niet meer. Dat is een kafkaiaanse toestand, die onduldbaar is.

Als een dergelijke situatie zich voordoet in de privé-sector, dan gaat of de CEO of de raad van bestuur eruit.

Volgens ons is de gedelegeerd bestuurder niet langer in staat om te functioneren. Hij gaat in tegen de geest van het decreet. De soap duurt nu al zeven maanden en dat is te lang.

In welke mate denkt de minister dat de gedelegeerd bestuurder kan blijven functioneren? Het is waarschijnlijk ook de taak van de voorzitter van de raad van bestuur om de minister over de problemen te informeren. Destijds werd er gezegd dat er niets aan de hand was. Maar nu, zeven maanden later, zitten we pas echt in een impasse.

De minister van Media moet nu krachtdadig optreden in het belang van onze openbare omroep.

Marijke Dillen

Wat gebeurt bij de VRT is hallucinant. De gedelegeerd bestuurder werd twee keer teruggefloten door de raad van bestuur. Bovendien lapte hij de open aanwervingsprocedure aan zijn laars om eenvoudigweg opnieuw dezelfde persoon als directeur van de televisie te kunnen benoemen.

Wij hebben niets tegen de persoon van de heer Van Hecke; daar gaat het in deze discussie trouwens niet over. Waar het wel over gaat, is de handelswijze van de gedelegeerd bestuurder. Decretaal kan die inderdaad de directeur Televisie aanwerven zonder de instemming van de raad van bestuur, maar hij kan hem niet in het directiecomité laten zetelen, en die situatie is natuurlijk ondenkbaar.

De wijze waarop de gedelegeerd bestuurder de VRT leidt, is absoluut onaanvaardbaar : hij negeert de raad van bestuur.

Daarmee zet de heer Mary duidelijk een stap in de richting van de privatisering, waar het Vlaams Blok overigens al jaren voorstander van is. Maar dan moet hij daar de consequenties bijnemen en ook niet meer rekenen op dotaties en andere overheidsgelden.

Voor ons kan de gedelegeerd bestuurder niet aanblijven. Ofwel moet de heer Mary opstappen, ofwel moet de raad van bestuur de eer aan zijn kant houden en zich niet buiten spel laten zetten. Hij is tenslotte de vertegenwoordiger van de aandeelhouders, van hen die op beleidsvlak voor de VRT verantwoordelijk zijn, en van de belastingbetalers als financierders.

Hoe zal de minister de openbare omroep uit de impasse helpen?

Het feit dat vier mensen vragen hebben over deze benoeming, bewijst dat het over een heikel dossier gaat.

Ik wil nog eens heel duidelijk stellen dat het decreet zegt dat het bij de aanstelling van de leden van het directiecomité de afgevaardigd beheerder is die voorstelt en de raad van beheer die al dan niet bekrachtigt. In een tussenkomst van de minister van Media is nergens voorzien.

Ik zit in een situatie van catch 22 : als ik optreed, ga ik mijn boekje te buiten, en als ik het niet doe, krijg ik het verwijt mijn verantwoordelijkheid te ontvluchten.

Ik werd zelf pas maandagavond op de hoogte gebracht van de beslissing. Naar de letter is er met de benoeming niets fout, maar er is natuurlijk ook de realiteit van de perceptie en de werkbaarheid. Ik heb gisteren een onderhoud gehad met de voorzitter van de raad van bestuur, met de regeringscommissaris en met de afgevaardigd bestuurder zelf. Deze laatste heeft zich ertoe verbonden om zich op korte termijn te conformeren aan de beslissing van de raad van bestuur wat betreft de search en het onderzoek naar mogelijke belangenvermenging.

Ik blijf vertrouwen hebben in de afgevaardigd bestuurder, maar dan moet hij zijn woord houden.

Jan Roegiers

Het antwoord van de minister is maar magertjes. Ik begrijp de moeilijke situatie van deze catch 22, maar anderzijds is de minister van Media bevoegd voor het functioneren van de gedelegeerd bestuurder. Wat zal die een vierde keer gaan doen, als hij tot drie maal toe een beslissing van de raad van bestuur naast zich neerlegt?

Wat sterkt de minister in de overtuiging dat de gedelegeerd bestuurder deze keer woord zal houden?

Ik begrijp het antwoord van de minister wat zijn positie daarin betreft. Maar de gedelegeerd bestuurder heeft zich al duidelijk niet aan zijn woord gehouden : er was voor de benoemingsprocedure een tijdsspanne van 6 weken vooropgesteld, en halverwege die termijn heeft hij al een beslissing genomen.

Carl Decaluwe

De minister durft zijn verantwoordelijkheid niet te nemen.

De politiek wil niet opnieuw greep op de VRT krijgen, de politiek wil dat de VRT goed werkt.

Jos Stassen

Vraagt u dan het ontslag van de heer Mary?

Carl Decaluwe

Inderdaad.

De essentie van de zaak is dat in een tijdsspanne van 7 maanden de raad van bestuur drie maal iets heeft beslist of voorgesteld en dat de gedelegeerd bestuurder dat telkens naast zich heeft neergelegd.

In de private sector zijn er twee mogelijkheden. Of men gooit de raad van bestuur buiten of men zet de gedelegeerd bestuurder aan de kant. Het is geen politiek probleem. De heer Mary moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

De raad van bestuur heeft zich gedurende de voorbije periode enorm constructief opgesteld. Hij heeft afgelopen maandag gesteld dat er rond de belangenvermenging misschien nog wat onduidelijk heerste en daarom voorgesteld om het interim-contract nog wat te verlengen. De heren Mary en Van Hecke hebben dit echter geweigerd.

De minister laat met zich sollen. Waarom moet er nog een search gebeuren als de gedelegeerd bestuurder al iemand benoemd heeft? Waarom moet men dan geld spenderen aan studiebureaus en headhunters? Dit is toch zinloos?

Ook over de belangenvermenging moet er snel duidelijkheid komen. De minister draagt een enorme verantwoordelijkheid. Indien hij niet snel ingrijpt, wordt hij de kop van jut. Decretaal is hij immers verantwoordelijk voor de gedelegeerd bestuurder. Ook de voorzitter van de raad van bestuur moet problemen melden aan de vertegenwoordiger van de grootste aandeelhouder.

Marijke Dillen

Het antwoord van de minister was voorspelbaar. Hij verschuilt zich achter het decreet maar durft geen duidelijkheid te creëren. Op deze wijze zet hij de vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap, van de aandeelhouder en van de raad van bestuur eenvoudigweg in zijn hemd.

Er waren duidelijke afspraken gemaakt. De selectieprocedure diende gevolgd te worden. De gedelegeerd bestuurder heeft echter eigenmachtig benoemd. Nu wenst hij dit te regulariseren met een zogenaamde search. Dit was niet afgesproken.

De Vlaamse regering heeft de gedelegeerd bestuurder benoemd. De minister van Media is dus verantwoordelijk.

Het is onaanvaardbaar dat een gedelegeerd bestuurder beslissingen van de raad van bestuur naast zich neerlegt en zich gedraagt zoals men het gewoon is in een privé-bedrijf. Indien het echter de bedoeling is om van de VRT een privé-onderneming te maken, krijgt u de volle steun van het Vlaams Blok.

Het kan verkeren. Een paar weken geleden kreeg ik nog het verwijt dat de politiek opnieuw trachtte om de openbare omroep in haar greep te krijgen, nu doe ik plots te weinig voor de openbare omroep.

Ik wil mijn verantwoordelijkheid ten volle opnemen. De afgevaardigd bestuurder ziet de genomen beslissing ook als een tussenoplossing en zal zich op korte termijn neerleggen bij de beslissing van de raad van bestuur. Ik hou hem hieraan.

Carl Decaluwe

Ik had toch wat meer moed verwacht van de minister. Hij is belazerd. Als er uit de search zou blijken dat er nog iemand bekwaam is, gaat de belastingbetaler ook nog moeten opdraaien voor de uittredingsvergoeding van de heer Van Hecke.

De minister durft zijn verantwoordelijkheid niet te nemen. De heer Stevaert heeft hier ooit verklaard dat hij niet wist dat minister zijn zo gemakkelijk was. Zoals de minister van Media nu bezig is, is dat ook zo. Hij doet niets. Het kroonjuweel van de Vlaamse administratie is intussen al gedurende zeven maanden verlamd.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.