U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 juli 2003, 14.12u

van de Vlaamse Regering
1612 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

ONTWERP VAN KADERDECREET

Bestuurlijk Beleid

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amen­dementen op de artikelen 3, 4 en 5, tot invoeging van een nieuw ar­tikel 5bis, op het opschrift en de inde­ling in afdelingen van hoofd­stuk III, op de artikelen 6 en 10, op hoofd­stuk IV en op de artikelen 33, 34, 35 en 36 en tot invoeging van een nieuw artikel 42 en over de ar­ti­ke­len 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 en 36 van het ont­werp van ka­der­­­decreet Be­stuur­lijk Beleid.

Mieke Van Hecke

Nu het quorum bereikt is, houd ik mij aan een stemafspraak met de heer Lauwers.

De voorzitter

Stemafspraken zijn juist bedoeld om het quorum te bereiken. Bij stemafspraken moeten alle consequenties aanvaard worden. Ik zal dat bespreken met de fractieleiders.

- De amendementen worden niet aangenomen.

- De artikelen 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 en 36 worden aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid.

- Het ontwerp van kaderdecreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 64 stemmen tegen 18 bij 33 onthoudingen en, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 18 bij 31 onthoudingen aangenomen.

Luc Van den Brande

De CD&V-fractie kan zich terugvinden in de algemene doelstelling van dit ontwerp van kaderdecreet. Ook zij is immers voorstander van een bestuurlijke hervorming, van responsabilisering, de afslanking van de kabinetten en van een noodzakelijke verbetering van de dienstverlening aan de bevolking.

Een aantal punten zijn evenwel onduidelijk, onsamenhangend, zullen niet binnen de voorziene timing kunnen gerealiseerd worden en zullen tot grote problemen leiden. De 37 oprichtingsdecreten zullen in de grootst mogelijke onduidelijkheid starten.

Ik ben overigens blij dat de minister aanwezig is bij de afhandeling van een materie die onder zijn bevoegdheid ressorteert.

De voorzitter

De regering dient vertegenwoordigd te zijn maar kan zelf bepalen wie haar vertegenwoordigt.

In verband met de gisteren gemaakte opmerking over de afwezigheid van een minister, wens ik erop te wijzen dat er al een brief gestuurd werd naar de betrokken minister, met de uitdrukkelijke vraag voortaan aanwezig te zijn.

Luc Van den Brande

Minister Van Grembergen heeft vanmorgen een antwoord gegeven op onze vraag over de kostprijs van de hervormingen. Alleen al voor de pensioenlasten zouden deze hervormingen een meerkost van 1 miljard frank met zich meebrengen. Daarnaast zou de stijging van 7 naar 13 departementen en van 40 naar 80 autonome agentschappen en de intrene veranderingen een bijkomende kost van 3 tot 5 miljard frank kunnen betekenen.

Dit alles ogenschouw nemend, zal de CD&V-fractie zich dan ook onthouden bij de stemmingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.