U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Voorstel van resolutie van de heren Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Ludwig Caluwé en Johan Sauwens en mevrouw Brigitte Grouwels betreffende het ontbreken van een Vlaams programma staatshervorming in het federaal regeerakkoord van 8 juli 2003 en de daaruit volgende noodzaak om een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap tot stand te brengen
1791 (2002-2003) nr. 1
Actuele vraag over het bezoek van de minister-president aan de federale regeringsonderhandelaars
van Joris Van Hauthem aan minister Bart Somers
233 (2002-2003)
Actuele vraag over de gevolgen van het federale regeerakkoord voor Vlaanderen
van Eric Van Rompuy aan minister Bart Somers
234 (2002-2003)
Actuele vraag over extra budgettaire inspanningen van de deelstaten in het kader van het Stabiliteitspact
van Jos Stassen aan minister Bart Somers
235 (2002-2003)
Actuele vraag over de erkenning van moskeeën in Vlaanderen
van Sven Gatz aan minister Paul Van Grembergen
236 (2002-2003)
Actuele vraag over de houding van de Vlaamse regering ten aanzien van de nieuwe afspraken op het federale niveau betreffende de dag- en nachtvluchten vanuit Zaventem
van Sonja Becq aan minister Ludo Sannen
237 (2002-2003)
Actuele vraag over de houding van de Vlaamse regering ten aanzien van de nieuwe afspraken op het federale niveau betreffende de dag- en nachtvluchten vanuit Zaventem
van Kris Van Dijck aan minister Ludo Sannen
238 (2002-2003)
Aanpassing van het personeelsstatuut en bijlagen van het Algemeen Secretariaat
Rekening van het Vlaams Parlement over het begrotingsjaar 2002
11 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Ludwig Caluwé en Johan Sauwens en mevrouw Brigitte Grouwels betreffende het ontbreken van een Vlaams programma staatshervorming in het federaal regeerakkoord van 8 juli 2003 en de daaruit volgende noodzaak om een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap tot stand te brengen
1791 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen"
1461 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet tot regeling van strategische adviesraden
1607 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid
1612 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees Landschapsverdrag, ondertekend in Firenze op 20 oktober 2000
1671 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations, gesloten in Brussel op 13 december 2002)
1708 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet betreffende publiek-private samenwerking
1722 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet betreffende het integraal waterbeleid
1730 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Financieel Protocol en de bijlagen 1 en 2 van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid
1731 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 6 september 1999
1738 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 3 februari 2000; 2° de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, ondertekend in Brussel op 28 september 2000; 3° de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en het koninkrijk Saudi-Arabië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Jeddah op 22 april 2001
1739 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van decreet van de heer Carl Decaluwe c.s. houdende het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, wat de invoering betreft van het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie)
52 (1999) nr. 1
Voorstel van decreet van de heren Eddy Schuermans, Johan De Roo en Bart De Smet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat de openbare verlichting betreft
1652 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van resolutie van mevrouw Ria Van Den Heuvel, mevrouw Patricia Ceysens, de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers en mevrouw Trees Merckx-Van Goey betreffende de opvang en huisvesting van personen die het slachtoffer zijn van partner-gerelateerd/intrafamiliaal thuisgeweld
1535 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren André Moreau, Gilbert Vanleenhove, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon, Dirk De Cock en Kris Van Dijck betreffende de hygiëne in schoolkeukens en de kwaliteit van schoolmaaltijden
1630 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren André Denys, Jos De Meyer en Jacky Maes, mevrouw Veerle Declercq en de heer André-Emiel Bogaert betreffende een duurzaam land- en tuinbouwbeleid in Vlaanderen
1789 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Jos De Meyer, Jan Verfaillie, Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe tot besluit van de op 24 juni 2003 door de heer Jos De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de toekomst en overlevingskansen van het polderdorp Doel
1769 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Dirk De Cock, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Stassen tot besluit van de op 24 juni 2003 door de heer Jos De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de toekomst en overlevingskansen van het polderdorp Doel
1768 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Pieter Huybrechts en Roland Van Goethem tot besluit van de op 26 juni 2003 door de heer Pieter Huybrechts in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, en tot de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over de problematiek van de permanente campingbewoners
1773 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Eddy Schuermans en Jan Laurys tot besluit van de op 26 juni 2003 door de heer Eddy Schuermans in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, over de Vlaamse belangen en compensaties inzake de Airbusdossiers
1775 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heer Johan De Roo tot besluit van de op 1 juli 2003 door de heer Johan De Roo in commissie gehouden interpellatie tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt op 1 juli 2003
1788 (2002-2003) nr. 1
Vakantiewensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
Aanpassing van het personeelsstatuut en bijlagen van het Algemeen Secretariaat
1607 (2002-2003) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
1612 (2002-2003) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
1722 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
1730 (2002-2003) nr. 1
Gewestaangelegenheid

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.