U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 10 juni 2003, 10.33u

Onderzoek van de geloofsbrieven van twee nieuwe leden en eedaflegging
De voorzitter

Door hun eedaflegging als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op donderdag 5 juni 2003 hebben de heer Swennen en mevrouw Claes geen zitting meer in het Vlaams Parlement.

De opvolgers die in aanmerking komen om hen te vervangen, zijn mevrouw Baeke en de heer Peuskens.

De geloofsbrieven van mevrouw Baeke werden al goedgekeurd in onze plenaire vergadering van 27 september 1999. Een aanvullend onderzoek door het Algemeen Secretariaat heeft uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden van mevrouw Baeke.

Ik stel dan ook voor niet opnieuw een commissie te benoemen voor het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Baeke.

Is het Parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het dossier van de heer Peuskens wordt verwezen naar de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven.

Wij gaan nu over tot de loting van die commissie.

De commissie bestaat uit zeven leden.

Ik verzoek mevrouw Merckx-Van Goey, secretaris, de loting te verrichten en de uitgelote namen mede te delen.

Trees Merckx-Van Goey

, secretaris : De heer Jos Stassen, mevrouw Mieke Van Hecke, de heer Roland van Goethem, de heer Etienne van Vaerenbergh, mevrouw Margriet Hermans, de heer Robert Voorhamme en de heer Frans Ramon.

De voorzitter

Ik verzoek de leden van de commissie nu dadelijk bijeen te komen in de Jeroen Boschzaal.

Om de commissie in de gelegenheid te stellen zich onmiddellijk aan het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven te wijden, is de plenaire vergadering zolang geschorst.

- De vergadering wordt geschorst om 10.44 uur.

De voorzitter

- De vergadering wordt hervat om 11 uur.

De voorzitter : Aan de orde is het verslag van de commissie die de geloofsbrieven van de heer Peuskens heeft onderzocht.

Mieke Van Hecke

, verslaggever : Ik breng verslag uit namens de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Peuskens.

De commissie heeft kennisgenomen van het uittreksel uit het bevolkingsregister en van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag van de heer Peuskens.

De commissie heeft vastgesteld dat de heer Peuskens aan de verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet. De commissie stelt dan ook voor de heer Peuskens tot geldig verkozen lid van het Vlaams Parlement te benoemen.

De voorzitter

Mag ik aannemen dat het Parlement het eenparig eens is met de besluiten van de commissie? (Instemming)

Ik roep mevrouw Anne-Marie Baeke en de heer Jean-Paul Peuskens uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hen uit de grondwettelijke eed af te leggen, die luidt als volgt : "Ik zweer de Grondwet na te leven."

- Mevrouw Anne-Marie Baeke en de heer Jean-Paul Peuskens leggen de grondwettelijke eed af.

Namens alle collega's heet ik u van harte welkom in het Vlaams Parlement. (Applaus)

Regeling van de werkzaamheden
Ontslag van twee leden van de Vlaamse regering

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.