U bent hier

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES

Overheveling van de exclusieve bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Loones en Vandenbroeke tot besluit van de op 11 maart 2003 door de heer Loones in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de overheveling van de exclusieve bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking.

Jan Loones

De onderhandelingen over de overheveling van onder meer de ontwikkelingssamenwerking naar Vlaanderen in uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord en de Lambermontakkoorden zitten in het slop. Uit het antwoord van minister Vogels op een interpellatie bleek duidelijk dat de Vlaamse regering hierover geen eensgezindheid bereikt. Het was de bedoeling dat een Vlaamse werkgroep tegen 1 januari 2003 een consensustekst zou opstellen met een lijstje van over te hevelen bevoegdheden, wat niet is gelukt.

Met deze met redenen omklede motie willen wij de Vlaamse regering vragen te waken over de loyale uitvoering van artikel 6ter van de bijzondere wet. Bovendien vragen we de Vlaamse regering om een voortrekkersrol te blijven spelen bij het uitvoeren van afgesloten akkoorden. De tekst is zeer gematigd - zelfs in die mate dat de N-VA zich eigenlijk zou moeten onthouden - dus ik hoop dat hij kan rekenen op de steun van de meerderheid van het Vlaams Parlement.

Luc Van den Brande

Op de Costa kwamen we al tot de conclusie dat de methode die was uitgedokterd om bepaalde bevoegdheden over te hevelen, niet echt leidt tot een betere samenwerking. Bovendien kwam de Vlaamse werkgroep tot de vaststelling dat de besprekingen vastlopen door het ontbreken van een consensus binnen de meerderheid. Ook wij zijn er voorstander van dat de deelstaten volledig verantwoordelijk worden voor Ontwikkelingssamenwerking, maar zijn van mening dat daarvoor goede afspraken moeten worden gemaakt met het federale niveau. CD&V zal zich daarom bij de stemming over deze motie onthouden.

Frans Ramon

Als lid van de Vlaamse werkgroep wijs ik erop dat wel een consensus werd bereikt over een tekst, maar niet over een lijstje van over te hevelen bevoegdheden. Ik zal mij onthouden bij de stemming over deze met redenen omklede motie omdat de titel enkel spreekt over exclusieve bevoegdheden en het ook duidelijk over parallelle bevoegdheden gaat, en omdat het federale niveau bevoegd is voor deze materie.

Peter De Ridder

Sp·a zal voor deze met redenen omklede motie stemmen, maar ik zal me om dezelfde redenen onthouden als de heer Ramon.

- De met redenen omklede motie wordt met 78 stemmen bij 32 onthoudingen aangenomen.

Jan Loones

Ik heb mij onthouden, omdat N-VA nog verder wil gaan dan de inhoud van deze motie.

Gisèle Gardeyn-Debever

Ik heb een stemafspraak met de heer Hostekint.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.