U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 maart 2003, 10.00u

Ontslag van een lid van de Vlaamse regering
De voorzitter

Bij brief van 18 maart 2003 heeft de heer Stevaert ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering.

Minister Patrick Dewael

De Vlaamse regering wordt nu voor een vierde keer gewijzigd. De vorige wijzigingen hadden betrekking op de vervanging van de heer Sauwens door de heer Van Grembergen op 11 mei 2001, de aanstelling van de heer Gabriels op 10 juli 2001 na een uitbreiding van de Vlaamse regering ten gevolge van de Lambermontakkoorden en de intrede van de heer Vanhengel na het ontslag van de heer Anciaux ,op 3 juli 2002.

Bij die gelegenheden heb ik het Vlaams Parlement ingelicht door een mededeling van de regering. Dat heb ik nu niet gedaan. Het ontslag van de heer Sauwens kwam er na interpellaties over zijn functioneren, waarbij sommige meerderheidsfracties hun vertrouwen in hem hadden opgezegd. De aanstelling van de heer Gabriels ging gepaard met een wijziging van het regeerakkoord. De intrede van de heer Vanhengel ten slotte leidde tot een wijziging van de politieke krachtsverhoudingen binnen de regering. Nu gaat het alleen om een wissel binnen het politieke personeel van de sp·a-fractie.

Ik wil de heer Stevaert danken voor zijn loyale en deskundige samenwerking. Zijn ontslag is het gevolg van de problemen in de stad Antwerpen. Hierover zijn verschillende interpellaties ingediend, die zullen worden beantwoord door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden. (Applaus bij VLD, sp·a, Agalev en VU&ID)

Eric Van Rompuy

Namens CD&V wil ik de heer Stevaert danken voor het werk dat hij als minister heeft gepresteerd. Hij heeft thema's als mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid op de politieke agenda gezet. CD&V was het niet altijd met hem eens, maar we zullen hem missen in het parlementaire debat. Het is echter geen afscheid. We zien elkaar terug in het Vlaams Parlement. (Applaus bij VLD, CD&V, sp·a, Agalev en VU&ID)

De opvolger van de heer Stevaert, de heer Bossuyt, heeft een rijke parlementaire ervaring, ook als fractieleider van de sp·a. We wensen hem een goede vaart.

Het ontslag van een minister in de Vlaamse regering heeft te maken met de crisis in Antwerpen. Na het schepencollege en de administratie is daar nu ook de politie in opspraak gekomen. De politici moeten het vertrouwen van de burger in de instellingen zo snel mogelijk herstellen. Een nieuwe bestuursstijl is noodzakelijk. De inhoud moet daarbij primeren op de persoonlijke machtsspelletjes.

Door hun gevecht om de burgemeesterssjerp dragen sp·a en VLD een verpletterende verantwoordelijkheid. De communicatie van de politieke verantwoordelijken verloopt tegenwoordig grotendeels via de media. Politiek moet echter ook gestoeld zijn op discreet wederzijds overleg en vertrouwen.

De voorzitter

We hadden in het Bureau afgesproken dat de situatie in Antwerpen pas ter sprake zou komen tijdens de interpellaties.

Eric Van Rompuy

Het probleem van Antwerpen is ook een probleem van de Vlaamse regering. Nu de nationale partijvoorzitters en regeringsleden zich beginnen te moeien in de Antwerpse situatie, kan men zich afvragen welke vertrouwensbasis de Vlaamse regering nog heeft op een moment van oorlogsdreiging en verslechterende economische toestand.

Het algemeen belang moet nu primeren. CD&V wil helpen zoeken naar een oplossing. Die moet in de eerste plaats uit Antwerpen zelf komen. De Vlaamse regering moet ondersteuning bieden, niet door een regeringscommissaris te sturen, maar door faciliterende ondersteuning, onder meer bij de reorganisatie van de administratie, de financiële transparantie en de aanpassingen aan het toekomstige gemeentedecreet.

Heren in Antwerpen, zet uw schoonmoeders opzij en zoek oplossingen in functie van het algemeen belang. Stop ook met het vervalsen van de verkiezingen. Door hun kandidaatstelling bij de federale verkiezingen maken de Vlaamse ministers van de federale verkiezingen de facto ook Vlaamse verkiezingen. In Antwerpen willen sommige partijen er nu ook gemeenteraadsverkiezingen van maken. Dit misleidt de burger in zijn democratische keuzes.

CD&V wil met haar betrouwbare Antwerpse ploeg meewerken aan het creëren van deze nieuwe bestuursstijl. Antwerpen krijgt een laatste kans. Willen die politici opstaan die verder kijken dan 18 mei? De inzet is veel te groot. (Applaus bij CD&V)

Met verbazing stelt het Vlaams Blok vast dat de malaise in Antwerpen gevolgen heeft voor de Vlaamse regering. De Vlaamse regering lijkt een duiventil, een reservebank voor tekorten aan politiek personeel elders. Dat zegt veel over de waarde van deze regering.

Het is opvallend dat uitgerekend de heer Stevaert, de wonderboy van sp·a, ontslag neemt. De enige bedoeling is Patrick Jansens burgemeester van Antwerpen te maken. Een vernieuwende jonge kracht van de sp·a neemt zijn plaats in. De heer Bossuyt is uitverkoren omdat hij na 18 mei zonder morren zijn plaats terug zal afstaan.

Sp·a is zo gebrand op het burgemeesterschap in Antwerpen omdat een burgemeester van een andere partij op een schandaal kan stuiten dat groter is dan Agusta.

De voorzitter

We hebben het nu over het ontslag van een lid van de Vlaamse regering, niet over de Antwerpse situatie. Dat komt vanmiddag aan bod.

Het is bedenkelijk dat de minister-president zich laat meeslepen in een politiek spel dat de belangen van de socialisten dient. Door de vervanging van de minister wordt druk gezet op de onderhandelingen in Antwerpen.

Minister Van Grembergen stuurt geen regeringscommissaris. Hij wil immers zijn plaats op de sp·a-spirit-lijst en een toekomstige parlementszetel verzilveren door het indekken van de Antwerpse sp·a. Hij maakt daarmee zijn taken als voogdijminister ondergeschikt aan het eigen en het partijbelang. (Applaus bij het VB)

De voorzitter

De plenaire vergadering neemt akte van het ontslag.

Opening van de vergadering
Benoeming van een lid van de Vlaamse regering

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.