U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 februari 2003, 10.00u

van de Vlaamse Regering
1229 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Tweede lezing

Aan de orde is de tweede lezing van de amendementen betreffende de opschriften van de hoofdstukken III, VI en VII van het ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid.

Bij de tweede lezing wordt alleen beraadslaagd en gestemd over de aangenomen amendementen en over de nieuwe amendementen die uit de aanneming voortvloeien en die tot doel hebben de tekst qua vorm en onderlinge samenhang van de artikelen te verbeteren. Over alle andere nieuwe amendementen kan niet worden beraadslaagd of gestemd.

Ria Van Den Heuvel

Het eerste amendement plaatst de titel van hoofdstuk drie, 'Organisatie van het inburgeringsbeleid', na artikel 5. Het tweede amendement verandert de titel 'Slotbepalingen' in 'Sanctionering'. Het derde amendement voegt de titel 'Slotbepalingen' in na artikel 25.

Riet Van Cleuvenbergen

Deze amendementen tonen ten overvloede aan dat hier slecht decreetgevend werk werd verricht. Wij verzetten ons niet tegen deze amendementen, die de tekst duidelijk verbeteren, maar zijn ervan overtuigd dat nog amendementen nodig zullen zijn om andere mankementen te verhelpen. Zullen vandaag nog andere amendementen worden ingediend?

De voorzitter

We kunnen ons in deze tweede lezing alleen uitspreken over amendementen die uit de aanneming voortvloeien.

Eric Van Rompuy

De heer Denys kondigde zondag op televisie aan dat hij nieuwe amendementen zou indienen.

De voorzitter

Dit kan nu niet aan bod komen.

Ludo Sannen

De voorzitter heeft bij het begin van de bespreking duidelijk gemaakt binnen welke grenzen we kunnen debatteren.

Eric Van Rompuy

Het is toch normaal dat ik vragen heb over de verklaringen die minister Vogels vorige week na het debat heeft afgelegd? Zij heeft gezegd dat Turken niet tot de doelgroep van het ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid behoren.

Minister Mieke Vogels

Tot de doelgroep van het ontwerp van decreet behoren alle nieuwkomers die zich voor lange tijd in Vlaanderen vestigen. Het inburgeringstraject is voor hen verplicht. Maar internationale wetten en verdragen kunnen wij met een Vlaams decreet niet ongedaan maken. Een journalist heeft me gevraagd of voor Marokkanen, Turken en Tunesiërs, die wel tot de doelgroep behoren, de verplichting niet zal gelden. Ik heb daarop genatwoord dat Turkije, in voorbereiding tot zijn toetreding tot de Europese Unie, een bilateraal akkoord heeft afgesloten met België om het vrije verkeer van personen te regelen en dat we de verplichting dus waarschijnlijk niet kunnen opleggen.

De voorzitter

Ik sluit dit debat, dat hier niet op zijn plaats is, af. Iedereen kan straks bij de stemming stemverklaringen afleggen.

De tweede lezing is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.