U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking (voortzetting)

Aan de orde is de voortzetting van de bespreking over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium en het verzoekschrift betreffende de problematiek van de detectoramateurs. Volgens het reglement kan een verzoekschrift dat betrekking heeft op een ontwerp onmiddellijk in plenaire vergadering behandeld worden.

Het verzoekschrift is ingediend door de heer Jurgen Genesse en medeondertekend door 2606 personen. Zij verzoeken de minister om de omschrijving van een archeologische zone in het ontwerp verder te verfijnen zodat die niet langer voor interpretatie vatbaar is en geen aanleiding kan geven tot een totaalverbod. Voorts vragen zij een lijst van de archeologische zones ter beschikking te stellen van de detectoramateurs. Tot slot willen zij dat de minister de detectoramateurs vóór de stemming van het ontwerp uitnodigt voor een debat over dit probleem.

Minister Paul Van Grembergen

Ik ben bereid te luisteren naar de bekommernissen van de detectoramateurs en wil hun een archeologische kaart ter beschikking stellen. Een verfijning van de archeologische zones impliceert een striktere afbakening. Gezien het volledige Vlaamse grondgebied archeologisch waardevol is, is dat moeilijk. De overheid moet het algemeen belang dienen dus wil ik de algemene afbakening in het ontwerp behouden.

Mieke Van Hecke

De procedure van de verzoekschriften is bedoeld om de burgers de kans te geven om een probleem onder de aandacht van het parlement te brengen. Dit probleem is echter behandeld in de commissie. Nadien een verzoekschrift indienen in een laatste poging om gelijk te krijgen, is een oneigenlijk gebruik van dat instrument.

Goede afspraken tussen het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) en de amateurdetectoren zouden de meeste problemen oplossen.

Dany Vandenbossche

Het probleem van de amateurdetectoren is in de commissie behandeld voor de bespreking van het ontwerp van decreet. De relatie tussen het IAP en de amateurdetectoren is verzuurd. Het ontwerp heeft niet tot doel om de activiteiten van de detectoramateurs onmogelijk te maken.

Het stoort mij ook dat nu nog een verzoekschrift ingediend wordt. In het programma Recht van Antwoord gaf mevrouw Demeester de indieners van het verzoekschrift gelijk. Nu beweert mevrouw Van Hecke het tegendeel. Wat is nuu eigenlijk de mening van CD&V?

Marijke Dillen

Het is bijzonder makkelijk en goedkoop om er in een populair televisieprogramma een ander standpunt te gaan verkondigen. Dit ruikt naar kijkers- en kiezersbedrog.

Mieke Van Hecke

Ik verwoord hier het standpunt van de hele fractie. Mevrouw Demeester is echter volledig vrij om zich hier, in de plenaire vergadering, een eigen, individueel stemgedrag aan te meten en dat te verantwoorden.

Jo Vermeulen

Het ontwerp van decreet wil enkel het bestaande decreet van 1993 verfijnen. Eén van de moeilijke elementen is de omschrijving van een archeologische zone. Archelogisch materiaal ligt nu eenmaal verborgen onder de grond. Men moet daar dus zeer omzichtig mee omgaan.

Amateur-archeologen zullen hun hobby nog altijd kunnen beoefenen. De minister heeft trouwens nooit verklaard dat hij ijvert voor een totaalverbod op het gebruik van metaaldetectoren. Dat is zeer belangrijk. Iedereen die het wil, zal zijn of haar hobby kunnen blijven beoefenen. Er moet enkel overlegd worden tussen de professionele en de amateurarcheologen. Alleen op die manier kan er wederzijds begrip groeien.

Wilfried Aers

Ik voel duidelijk aan dat de sfeer veranderd is sedert de commissievergadering van vorige week. Het amendement van het Vlaams Blok werd toen nog verworpen, heowel het er slechts toe strekte het woord 'mogelijk' uit het ontwerp van decreet te schrappen. Nochtans was dit amendement voldoende geweest om de amateur-archeologen gerust te stellen.

Het is beter dat er nog eventjes gewacht wordt met de stemming over dit ontwerp van decreet. Vanmorgen ontving de voorzitter immers een verzoekschrift van iets meer dan 2000 amateur-archeologen. Misschien zou een bijkomende hoorzitting wel nuttig zijn.

Een aantal amateur-archeologen nemen het inderdaad niet zo nauw met de bestaande wetgeving. Het is echter niet omdat er stropers zijn dat men de jacht moet afschaffen. Uit de contacten die ik had, ben ik onder de indruk gekomen van het werk dat verricht wordt door deze amateur-archeologen. De meesten respecteren de wetgeving en leveren een bijdrage tot het bewaren van ons erfgoed. Laat ons hun werkzaamheden dan ook beschouwen als een aanvulling op die van de professionele archeologen. Een aantal amateur-slagveldarcheologen genieten trouwens al algemene officiële erkenning voor hun inspanningen en werkzaamheden.

Een aantal amateur-archeologen beschouwen dit ontwerp van decreet dan ook als een oorlogsverklaring. De mogelijkheid bestaat immers dat heel Vlaanderen wordt uitgeroepen tot een verboden zone.

Dany Vandenbossche

Uit e-mails blijkt dat de amateur-archeologen een intentieproces voeren over het ontwerp van decreet. Waar leest collega Aerts dat heel Vlaanderen kan uitgeroepen worden tot verboden zone voor de amateur-archeologen?

Wilfried Aers

De amateur-archeologen zeggen niet dat het zo is. In die kringen vreest men echter wel dat het decreet op die manier kan geïnterpreteerd worden.

Jo Vermeulen

Soms moet men de angst van de mensen ook eens durven doorprikken.

Minister Paul Van Grembergen

Met dit ontwerp van decreet wordt het erfgoed beschermd. Het Vlaams Blok beweert toch steeds dit ook te willen doen? Erfgoed is van algemeen belang. Het kan dus niet dat het individuele belang primeert door iedereen zo maar vrij zijn hobby te laten uitoefenen.

Wilfried Aers

De onrust van de mensen is terecht. Laat dus nog wat plaats voor overleg; laat deze materie nog wat afkoelen en stel de stemming nog wat uit.

Johan Sauwens

Ik was actief betrokken bij de besprekingen in de commissie. Ook ik ontving een aantal e-mails. Met een simpele muisklik krijgen een aantal problemen tegenwoordig een overdreven media-aandacht.

De amateur-archeologen overdrijven. Het ontwerp van decreet wil immers enkel een aantal technische aanpassingen aanbrengen aan het decreet uit 1993 om het archeologsich patrimonium beter te kunnen beschermen.

Door de stijgende verspreiding van het aantal metaaldetectoren is ook het aantal amateur-archeologen toegenomen. Een aantal onder hen hebben goede bedoelingen. Anderen gaan echter met zuiver mercantiele bedoelingen op pad. Men moet een onderscheid durven maken tussen die verschillende groepen.

Dit ontwerp van decreet vormt geen enkele aanslag op een hobby. Maar omdat het gaat om het algemeen belang, is een reglementering noodzakelijk. Het archeologisch boek van het verleden kan immers maar een keer gelezen worden. Indien men niet op een correcte, professionele manier te werk gaat, is alles reddeloos verloren.

De enkele honderden professionele archeologen in Vlaanderen moeten een gesprek aanknopen met de amateur-archeologen. Enkel op die manier kan het kaf van het koren gescheiden worden.

Waarom kan men trouwens niet werken volgens het Nedrelandse model? In Nederland kan iedereen aan archeologie doen mits hij of zij een vergunning heeft, blijk geeft van een historische voorkennis en, door middel van een wetenschappelijk formulier, melding maakt van elke historische vondst.

De CD&V-fractie steunt dit ontwerp van decreet. Het netwerk van amateur-archeologen moet ingeschakeld worden zodat men op een professionele kan omgaan met ons erfgoed.

Minister Paul Van Grembergen

Over dit decreet moet vandaag gestemd worden. Ik ben bereid om een delegatie van amateur-archeologen te ontvangen en te luisteren naar hun grieven. Een aantal persoonlijke conflicten met mensen uit de administratie moeten in ieder geval uit de wereld geholpen worden. Met de amateur-slagveldarcheologen die zich bezighouden met de relicten van Pilkem Ridge zullen afspraken gemaakt worden. Op deze manier kan er dan een sfeer van vertrouwen ontstaan.

Ik zal rekening houden met de opmerkingen van de heer Sauwens.

De voorzitter

De minister zegt dus eigenlijk twee van de drie punten uit het verzoekschrift te aanvaarden. Ik zal de indieners hiervan op de hoogte brengen en hen het verslag van deze bespreking in plenaire zitting bezorgen.

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.