U bent hier

De voorzitter

Ondersteuning en stimulering van het gemeentelijke, intergemeentelijke en provinciale jeugd- en jeugdwerkbeleid

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijke, het intergemeentelijke en het provinciale jeugd- en jeugdwerkbeleid.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Peter De Ridder, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Bart De Smet

Niemand heeft om dit ontwerp van decreet gevraagd. Onze fractie heeft, net als de sector, altijd vragen gesteld bij het voornemen om het lokale en het provinciale decreet samen te voegen. De motivering van de minister valt mager uit. CD&V deelt het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad dat deze decretale samenvoeging geen garantie is voor een perfecte afstemming van het jeugdbeleid in beide beleidsniveaus.

Het ontwerp van decreet werd pas twee maanden na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering ingediend bij het Vlaams Parlement, waardoor het met terugwerkende kracht in werking zal treden. De provinciebesturen kunnen daardoor pas in de loop van 2003 een beleidsplan opstellen voor de planningsperiode 2003-2007, een plan dat maar klaar zal zijn in het najaar. Is dit behoorlijk bestuur?

Een uitbreiding van de titel van het ontwerp van decreet tot 'jeugdbeleid' is trouwens niet voldoende om tot een geïntegreerd lokaal jeugdbeleid te komen. Deze aanpak overstijgt vaak de draagkracht van de jeugddiensten, zonder dat de Vlaamse Gemeenschap hier subsidies tegenover stelt.

Duidelijke verbeteringen in dit ontwerp van decreet zijn de verfijning van de definitie van jeugdwerk, de herintroductie van intergemeentelijke samenwerking, de hogere maximumleeftijd bij het landelijke jeugdwerk en de geleidelijke afbouw van de garantieregeling, al vraagt dit laatste een nauwgezette opvolging in de provinciale plannen. CD&V steunt ten slotte de vraag van de VVJ en de Vlaamse Jeugdraad om het extra trekkingsrecht uit te breiden tot bijzondere doelgroepen.

CD&V zal zich onthouden bij de stemming over dit ontwerp van decreet.

Peter Gysbrechts

Dit ontwerp van decreet kende een moeilijke bevalling. Er rezen heel wat problemen met de communicatie met en participatie van de betrokken partijen, een probleem dat ruimschoots aan bod kwam in de commissie. Het toont alleen maar dat we niet zozeer over de jeugd, als wel met de jeugd moeten proberen te praten.

Het resultaat is een evenwichtig voorstel dat rekening houdt met de opmerkingen van de sector. Uit de hoorzitting blijkt dat de Vlaamse Jeugdraad helemaal niet zo negatief staat tegenover de doorgevoerde aanpassingen, al blijft CD&V het tegendeel benadrukken.

VLD verheugt zich over de afstemming van de provinciale en gemeentelijke beleidsniveaus, de extra kansen voor kinderen en jongeren met een handicap en de evenwichtige spreiding van de middelen op provinciaal niveau. Tot slot zou ik een warme oproep willen doen om de regelgeving niet voortdurend te veranderen en de sector te laten wennen aan dit ontwerp van decreet. De VLD zal het alvast met enthousiasme goedkeuren.

Minister Paul Van Grembergen

Ik ben ervan overtuigd dat dit ontwerp van decreet een goed ontwerp is. Ik begrijp dat CD&V wel wat negatieve opmerkingen kan formuleren, maar dat deze niet negatief genoeg zijn om tegen het ontwerp van decreet te stemmen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijke, het intergemeentelijke en het provinciale jeugd- en jeugdwerkbeleid.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.