U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 januari 2003, 14.00u

van Johan Sauwens aan minister Guy Vanhengel, beantwoord door minister Renaat Landuyt
90 (2002-2003)
van Frans De Cock aan minister Renaat Landuyt
91 (2002-2003)
De voorzitter

Profcontracten voor allochtone zaalvoetballers in Borgerhout

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Sauwens tot de heer Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden, en van de heren Frans De Cock en Dewinter tot de heer Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over profcontracten voor allochtone zaalvoetballers in Borgerhout.

Minister Landuyt zal ook namens minister Vanhengel antwoorden.

Johan Sauwens

Omdat het een sportproject betreft, had ik deze vraag aan minister Vanhengel gesteld. Uiteindelijk ben ik blij dat minister Landuyt zal antwoorden omdat hij er meer over weet dan zijn collega. Zo wist minister Vanhengel onlangs niet dat een viertal spelers van basketbalclub Oostende al twee jaar een profcontract hebben bij de Vlaamse overheid.

Sport heeft een grote maatschappelijke uitstraling. In Engeland werd in 1998 het project United Colours of Football opgestart. Dit voetbal-integratieproject was heel succesvol. In hoeverre past de beslissing om acht Borgerhoutse zaalvoetballers een profcontract aan te bieden in een breder sportproject? Is de minister van Sport erbij betrokken? Wordt het project uitgebreid naar andere gemeenten?

Is er eigenlijk geen sprake van competitievervalsing als de overheid één bepaalde ploeg rechtstreeks gaat sponsoren? Is deze maatregel gebaseerd op een objectief onderzoek? Waar kunnen andere gemeenten met vergelijkbare projecten zich aanmelden?

De zaalvoetbalploeg in Borgerhout is een volledig allochtone ploeg, terwijl in het Engelse project geen onderscheid werd gemaakt tussen allochtonen en autochtonen. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van deze aanpak, behalve dan inspelen op een lokaal probleem?

Frans De Cock

Acht allochtone spelers van de Borgerhoutse zaalvoetbalploeg krijgen een profcontract om professioneel te sporten en als buurtwerker op te treden. Deze maatregel is wellicht goed bedoeld, maar past binnen de buurtwerking en heeft niets met sport te maken. Zijn er geen overlappingen met andere initiatieven? Wie zal al die initiatieven coördineren en evalueren? Welke rol speelt de stad Antwerpen in dat project?

Waarom kiest minister Landuyt voor een sportclub? Hij had net zo goed voor een jeugdvereniging of orkest kunnen kiezen. Waarom wordt dit project alleen maar in Antwerpen opgezet? Men zou net zo goed zaalvoetbalploegen uit Gent, Mechelen of Brussel kunnen steunen.

Deze maatregel is sportief gezien niet onbelangrijk en lijkt sterk op competitievervalsing. Minister Landuyt creëert verwachtingen bij andere clubs die ook geld zoeken om met profvoetballers te kunnen werken. Hij weet waaraan hij begint, maar weet hij ook waar het zal eindigen?

Deze beslissing om een zaalvoetbalploeg te subsidiëren is om een aantal redenen hoogst merkwaardig. Zo heeft deze maatregel niets met integratie te maken want in de zaalvoetbalploeg in kwestie spelen alleen maar allochtonen. Het is een tegenvoorbeeld van integratie. Bovendien vervalst deze maatregel de competitie. Er zijn wellicht nog zaalvoetbalclubs die hun spelers een profcontract willen aanbieden.

Ten derde is deze maatregel in strijd met alle wettelijke bepalingen inzake racisme en gelijke kansen. In Borgerhout moet men zaalvoetballer en allochtoon zijn om straathoekwerker te kunnen komen. Bovendien is het de voorzitter van de club die zal beslissen welke acht spelers in aanmerking komen voor een profcontract. Mag de overheid iemand in dienst nemen zonder een vaste selectieprocedure te volgen? Voor deze verkiezingsstunt geldt de vaste procedure blijkbaar niet. Minister Landuyt begaat een strafbaar feit omdat hij discrimineert op basis van afkomst en nationaliteit. Wij zullen alvast klacht indienen tegen deze maatregel.

Onlangs heeft minister Van Grembergen in Antwerpen de benoeming vernietigd van een overlastmanager. Het Antwerpse stadsbestuur had de overlastmanager niet na een vaste procedure aangeworven, maar langs een VZW.

Eigenlijk verwondert deze maatregel me niet. Het is niet meer dan het merkwaardige hoogtepunt van het anti-Vlaamse racisme.

Minister Renaat Landuyt

Als minister van Werkgelegenheid ga ik inderdaad samenwerkingsverbanden aan met de minister van Sport, dit om mensen te stimuleren om een professionele sportloopbaan uit te bouwen. De profcontracten voor allochtone zaalvoetballers in Borgerhout kaderen echter in een samenwerking met de minister van Jeugd, die op deze manier de Antwerpse buurtwerking wil ondersteunen. Het gaat om een project dat pas van start gaat op 1 april 2003, maar waaraan de pers nu al bekendheid heeft gegeven.

De Vlaamse administratie van Werkgelegenheid maakt gebruik van een nieuw instrument om nepstatuten de wereld uit te helpen en mensen kansen te geven op volwaardige jobs : nl. de invoegafdelingen. Het is de bedoeling dat bedrijven of overheden mensen aanwerven die nog heel wat opleiding en begeleiding nodig hebben en daarvoor ook degressief worden gesubsidieerd. In dit project zal de stad Antwerpen instaan voor de infrastructuur en begeleiding, de minister van Werkgelegenheid subsidieert degressief de lonen van de allochtone voetballers en de minister van Jeugd subsidieert progressief de Antwerpse buurtwerking.

De kandidaten moeten natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat de doelstellingen van het project ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Zij krijgen op deze manier de kans hun sport te blijven uitoefenen en een vorming tot buurtwerker te doorlopen. Het gaat hier duidelijk niet om een contract als professionele sporter, maar om een contract als buurtwerker.

Johan Sauwens

Zijn dergelijke projecten ook mogelijk in andere gemeenten? Over welke budgettaire mogelijkheden beschikt de minister hiervoor? Kan hij meer uitleg geven over de situatie bij de Oostendse basketbalploeg? Ik betwijfel of dat project kadert in de Oostendse buurtwerking.

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vragen. Doet de minister door de bevoordeling van ZVC Borgerhout niet aan concurrentievervalsing? Vormt deze zaalvoetbalploeg met louter allochtone spelers geen slecht voorbeeld van integratiepolitiek? Is dit project niet in strijd met de racismewet en met de bepalingen die de aanwervingprocedures van overheidspersoneel regelen?

Het gaat hier duidelijk om anti-Vlaams racisme. Het uitblijven van antwoorden op mijn vragen sterkt me in mijn voornemen om gerechtelijke stappen te zetten tegen dit project.

Minister Renaat Landuyt

De middelen voor dit project zijn afkomstig van het budget voor sociale economie. Iedereen kan natuurlijk een aanvraag indienen.

De basketploeg in Oostende werkt met klassieke gesco's. Ik denk dat ik de heer Sauwens in antwoord op een schriftelijke vraag al een lijst van de verschillende sportprojecten heb bezorgd.

Racisme is duidelijk niet hetzelfde als positieve discriminatie, daarvoor verwijs ik naar de wetgeving. Voor dit project zal trouwens de normale procedure worden doorlopen. Het zal duidelijk worden dat het project perfect kadert in het wettige doelgroepenbeleid van de Vlaamse overheid.

Kan ik dan ook een aanvraag indienen voor pakweg een handbalploeg die wil werken aan het sluikstorten in de Seefhoek? De kandidaten zullen wel niet allochtoon zijn.

Minister Renaat Landuyt

Alle projecten die goede doelstellingen vooropstellen en kaderen in het beleid van de overheid, zijn welkom.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.