U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN DECREET

Wijziging van de decreten Kinderrechtencommissariaat en Vlaamse ombudsdienst

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van mevrouw Merckx-Van Goey en de heren Vermeiren, Van Rompuy, Sannen, Tobback en Van Vaerenbergh houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Dirk Holemans, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Ik merk op dat verslaggevers ten minste de plicht hebben om bij de algemene bespreking aanwezig te zijn. (Applaus bij CD&V, de VLD, sp·a, het VB en VU&ID)

Trees Merckx-Van Goey

De Kinderrechtencommissaris en de Vlaamse Ombudsman worden door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement benoemd, de eerste voor een eenmalige hernieuwbare termijn van vijf jaar en de tweede voor een mandaat van zes jaar dat eenmaal verlengd kan worden. Die regeling is in twee decreten opgenomen, maar geen van beide decreten is duidelijk over de wijze waarop de hernieuwing van het ambt moet gebeuren. Door het voorstel wordt de verlenging van beide mandaten geüniformiseerd en duidelijk uitgelegd hoe die in rechte moet worden geïnterpreteerd. Die juridische grondslag is noodzakelijk om de nodige rechtszekerheid te bieden.

In de nieuwe regeling benoemt de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de Kinderrechtencommissaris en de Vlaamse Ombudsman na een openbare oproep tot kandidaatstelling en een vergelijkende selectie. Het parlement evalueert de Kinderrechtencommissaris en de Vlaamse Ombudsman ten laatste 90 dagen voor het verstrijken van hun termijn. Als die evaluatie gunstig is, wordt het mandaat van rechtswege eenmaal verlengd voor een termijn van vijf of zes jaar. Bij ontstentenis van een evaluatie voor de gestelde termijn, wordt die geacht gunstig te zijn. Ten slotte wordt uitdrukkelijk gesteld dat een persoon maximaal gedurende twee termijnen, al dan niet aaneensluitend, het ambt van Kinderrechtencommissaris en Vlaamse Ombudsman kan bekleden.

Er is dus geen sprake van een stilzwijgende verlenging van de mandaten. Het is wel duidelijk dat er geen voorafgaandelijke oproep tot kandidaatstelling moet zijn en dat er geen nieuwe selectieprocedure moet worden gehouden.

De Kinderrechtencommissaris en de Vlaamse Ombudsman dienen bij de voorzitter een nota in met hun voornaamste realisaties en doelstellingen. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met de leden van het Uitgebreid Bureau. Op basis daarvan doet dit bureau een voorstel over de evaluatie aan de plenaire vergadering, die een beslissing neemt.

In de commissie werd een amendement ingediend, dat unaniem is aangenomen. Het amendement heeft betrekking op het decreet Kinderrechtencommissariaat. In het Reglement van dit parlement is bepaald dat de bespreking van het jaarverslag plaatsvindt in de bevoegde commissie, terwijl in het decreet staat dat dit dient te gebeuren in de plenaire vergadering. In het amendement staat dat de regeling van het Reglement wordt opgenomen in het decreet, maar dat het ook mogelijk is om de bespreking in de plenaire vergadering te houden. Beide opties worden behouden.

Totnogtoe is de bespreking van het jaarverslag van de Kinderrechtencommissaris met veel belangstelling gevolgd in de commissie voor Welzijn en Gezondheid, maar de Kinderrechtencommissaris heeft een ruimere opdracht.

Uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat de werking van het Kinderrechtencommissariaat veel ruimer is. Om deze inclusieve werking te benadrukken, willen we de optie van een bespreking in de plenaire vergadering openhouden. (Applaus)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van mevrouw Merckx-Van Goey en de heren Vermeiren, Van Rompuy, Sannen, Tobback en Van Vaerenbergh houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

We zullen straks om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.