U bent hier

De voorzitter

Wissels bij en evaluatie van het topmanagement van Export Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, van de heer Van den Brande over de wissels bij het topmanagement van Export Vlaanderen en de gevolgen hiervan voor de werking van de instelling en van de heer Jan Loones over de evaluatie van het hoofd van Export Vlaanderen.

Luc Van den Brande

CD&V is bezorgd over de economische evolutie en meent dat de Vlaamse regering onvoldoende beseft dat er ons nog een moeilijke tijd te wachten staat. In een periode met een minder gunstige economische conjunctuur is de export van groot belang. In die context zijn de geruchten over het topmanagement bij Export Vlaanderen onrustwekkend. Blijkbaar worden er niet alleen vragen gesteld over de algemene directeur van Export Vlaanderen, maar zou die ook worden vervangen. Klopt die informatie? Is er al een andere kandidaat?

Jan Loones

We zijn ongerust over de situatie. De vraag is hoe iemand die door de regering werd gesteund, plots een negatief advies van de raad van bestuur kan krijgen. Wat is de procedure terzake? Is er overleg gepleegd met de Vlaamse regering? Hoe zal de regering optreden?

Minister Jaak Gabriels

Men informeert naar het vrij duidelijke advies van de raad van bestuur van Export-Vlaanderen dat in de pers verscheen in verband met de directeur-generaal die voor een proefperiode van zes maanden was aangesteld. Welnu, het bericht daarover is niet van ons afkomstig. We hebben deze geruchten vernomen, maar we hebben nog geen officieel verslag van de raad van bestuur.

Niemand in de Vlaamse regering kende vooraf de betrokkene. Na een onafhankelijk assessment hebben we de beste kandidaat uitgekozen. We hebben wel voorzien in een proefperiode van zes maanden. Het is evident dat na afloop van die periode het advies van de raad van bestuur wordt gevraagd.

Het is de bedoeling de diensten Investering Vlaanderen en Export Vlaanderen te bundelen. Ondanks de zwakke economische toestand is de export in de eerste helft van vorig jaar nog toegenomen. Vlaanderen neemt nu 78 procent van de Belgische uitvoer voor zijn rekening. De verantwoordelijke voor deze belangrijke functie moet die uitdagende dus aankunnen. We moeten daarom kritisch staan tegenover de bestendiging van het huidige mandaat. Een ernstige en objectieve evaluatie is noodzakelijk.

De continuïteit komt niet in het gedrang. Er komt hoe dan ook een overgangsperiode voor het geval de regering het genoemde advies van de raad van bestuur zou volgen.

Wanneer ik beschik over het verslag van de raad van bestuur, zal ik de Vlaamse regering daarmee confronteren. Als we het advies volgen, zullen we nagaan of de betrekking open moet worden verklaard. Dit alles bewijst dat we op een degelijke manier besturen.

Luc Van den Brande

Het verbaast me dat de minister verrast wordt door de houding van de raad van bestuur, want hij is geregeld aanwezig bij zijn vergaderingen.

In de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel moest destijds worden ingegrepen. In sommige VOI's was trouwens een twee- of driekoppige leiding, wat nefast was voor de werking van die instellingen.

Overigens heeft de minister bij een vorige gelegenheid, toen het ging over de aanstelling van de heer Vermeulen, het advies van de raad van bestuur niet gevolgd. In dat advies stond dat de voorganger van de heer Vermeulen moest worden behouden. Onder druk van onder meer minister Michel werd deze persoon echter in diplomatieke dienst teruggeroepen.

Ik ben benieuw welk voorstel de minister deze keer zal doen aan de Vlaamse regering.

Jan Loones

De minister kan zich niet vrijpleiten door te beweren dat hij van niets weet. Indien hij zijn eigen beleid en het parlement respecteert, zou hij na de berichten in de pers en met twee parlementaire vragen in het vooruitzicht, telefonisch opheldering hebben gevraagd aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur van Export Vlaanderen gaat ervan uit dat zijn advies zal worden gevolgd en dat de directeur-generaal zal worden ontslagen. Heeft de raad van bestuur redenen om daarvan uit te gaan? Een betere coördinatie tussen Export Vlaanderen en het beleid is in elk geval noodzakelijk.

De voormalige minister-president, de heer Van den Brande, suggereerde dat er ook tegen de eerste directeur-generaal maatregelen moesten worden genomen. Ook toen werd er echter om politieke redenen een beslissing genomen.

Minister Jaak Gabriels

Ik heb een goede relatie met de raad van bestuur. Ik ben evenwel niet aanwezig bij elke vergadering, wat ook niet de bedoeling is. Ik heb niet gezegd dat ik van niets weet, wel dat ik nog wacht op het officiële verslag met de motivatie die de basis vormt van het advies dat ik aan de regering ga voorleggen.

Het is goed dat er een korte proefperiode van zes maanden wordt ingebouwd en dat we daarna onze verantwoordelijkheid nemen. De Vlaamse regering heeft voldoende argumenten om een gedegen beslissing te nemen.

Jan Loones

De minister weet dus wat er in de nota staat, maar heeft ze nog niet ontvangen. Dit verhaal wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Luc Van den Brande

De repliek van de minister heeft me niet overtuigd. De minister wast zijn handen in onschuld. Hij zou het advies van de raad van bestuur willen volgen, wat vroeger wel niet altijd het geval was.

Het ware misschien goed als men ook voor de leden van de Vlaamse regering soortgelijke maatregelen zou kunnen nemen, als ze niet voldoen.

Minister Jaak Gabriels

Als dat mogelijk was, had men ook vroeger problemen kunnen voorkomen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.