U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 19 december 2002, 10.00u

van Joris Van Hauthem aan minister Vera Dua, beantwoord door minister Patrick Dewael
69 (2002-2003)
van Sonja Becq aan minister Vera Dua, beantwoord door minister Patrick Dewael
70 (2002-2003)
De voorzitter

ACTUELE VRAGEN

Geluidshinder rond Zaventem

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Van Hauthem tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de geluidsnormen voor luchthavens en het akkoord met de federale regering betreffende de luchthaven van Zaventem en van mevrouw Becq tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de geluidsoverlast rond Zaventem.

Minister-President Dewael zal op beide vragen antwoorden.

Joris Van Hauthem

Na de juridische stappen van enkele gemeenten en van de provincie Vlaams-Brabant en de heftige reacties van de betrokkenen, is de Vlaamse regering er eindelijk van overtuigd dat het luchthavenakkoord slecht is. Het overlegcomité van 29 november was een gemiste kans want er werd niets fundamenteels gewijzigd. De Vlaamse regering heeft zich laten rollen door de Franstalige politici. Reeds voor het akkoord waren de gevolgen immers bekend door een impactstudie van Biac.

Wat zal de regering doen om de akkoorden ongedaan te maken? Waarom wacht de regering tot na nieuwjaar om op te treden? Is in dit parlement nog een meerderheid voor het akkoord?

Sonja Becq

De nakende juridische procedures hebben de regeringspartijen verontrust. Dat leidde in het weekend tot een kakofonie van verklaringen over geluidsnormen. Over het luchthavenakkoord werd enkel gezegd dat er bijkomende onderhandelingen zouden komen.

We staan nu minder ver dan begin 1999, toen het Brussels Hoofdstdelijk Gewest de geluidsnormen verstrengde : de concentratie over de Noordrand is inmiddels doorgevoerd. Het verontrust me dat er geen overeenstemming is over de manier van meten. De resultaten zijn daarenboven al duidelijk. Een spreiding is de enige oplossing.

Het Vlaamse niveau lijkt niet over de federale rapporten over isolatie en de gevolgen van concentratie te beslissen. Heeft de Vlaamse regering het politieke akkoord dan blindelings gesloten? Zo niet, waarom heeft ze dan geen rekening gehouden met de opmerkingen van de rapporten?

Minister Patrick Dewael

Meten is weten. Geluidsoverlast moet objectief aangetoond worden. Economie en levenskwaliteit moeten verzoend worden.

Het politieke akkoord tussen Vlaanderen, Brussel en de federale overheid moet integraal uitgevoerd worden. Momenteel ondervinden de gehinderden meer last, dus is niet aan alle voorwaarden voldaan. Na het overlegcomité zijn een aantal technische aanpassingen doorgevoerd. Metingen moeten nagaan of die effectief zijn. Vóór 15 januari zullen op een overlegcomité eventuele bijkomende maatregelen afgesproken worden. Als echter niet aan de voorwaarden kan voldaan worden, zal het akkoord opgezegd worden en zal er opnieuw moeten onderhandeld worden.

Het akkoord behelst ook afspraken over de geluidsnormen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft al een voorstel om de normen af te stemmen op de Vlaamse normen. Ook minister Dua heeft voorstellen voor aanpassingen klaar. Beide aanpassingen zullen verzoend worden. Op termijn zal het Waalse Gewest ook moeten toetreden. Waalse luchthavens veroorzaken immers ook hinder boven Vlaanderen.

De concentratie blijft wat ze is. Eens de normaanpassing gebeurd is, zal er een spreiding moeten gebeuren.

Joris Van Hauthem

De minister-president blijft vasthouden aan de logica van de concentratie. Uiteraard zijn er nog technische aanpassingen nodig, alle aanpassingen zijn welkom. Anderzijds zegt hij dat er opnieuw een spreiding moet gebeuren eens alle normen op elkaar zijn afgestemd. Daarmee geeft hij toe dat er eigenlijk een slecht akkoord werd afgesloten.

Wordt het nu een concentratie of een spreiding? Waarom kan men niet onmiddellijk met de spreiding beginnen? Dat is immers de enige juiste oplossing.

Sonja Becq

De minister-president zegt dat het erop aankomt de levenskwaliteit en de economie met elkaar te verzoenen en daarmee zijn wij het eens. Dat is precies de reden waarom we pleiten voor een spreiding. Op het einde van zijn betoog pleit de minister-president daar ook voor. Ik hoop dat hij daarmee geen uitwaaiering bedoelt.

Meten is weten, zegt de minister-president. In dit dossier was men ervan overtuigd dat men het wist en is men pas na het afsluiten van het akkoord beginnen meten. Er is trouwens nog altijd geen eensgezindheid over de manier van meten.

De minister-president wil vergelijken. De vraag is echter waarmee. Wil men dan vergelijken met een ogenblik waarop de concentratie tersluiks al aan de gang was? Een vergelijking met een normaal referentiejaar of met het ogenblik waarop het akkoord werd afgesloten, is immers onmogelijk geworden.

Minister Patrick Dewael

Dit is een politiek akkoord. Op dit ogenblik heeft het nog geen juridische waarde : de omzetting ervan in een samenwerkingsakkoord is nog niet gebeurd. Het is pas een goed akkoord als alle aspecten ervan worden geïmplementeerd.

De concentratie is niet in strijd met wat ik op het einde van mijn betoog heb gezegd. Op het overlegcomité van 29 november werd afgesproken om enkele technische correcties aan te brengen. De uitgangspunten van het akkoord waren dat we minder mensen wilden hinderen en dat de mensen die nu gehinderd worden minder hinder moeten ondervinden. Vóór 15 januari wil ik weten welke effecten de bijkomende maatregelen zullen hebben op het terrein.

De eenzijdige normering van Brussel was zeer streng. Nu moeten de normen van Vlaanderen en van Brussel op elkaar worden afgestemd. Voor Brussel moet dat een versoepeling worden en voor Vlaanderen een verstrenging. Deze nieuwe normen moesten klaar zijn voor 31 december. Op dit ogenblik worden ze in de technische werkgroep met elkaar vergeleken. Daarna kan er gesproken worden over een meer evenwichtige verdeling van de lasten.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.