U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Vanmorgen heeft de heer Van Rompuy bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van mevrouw Becq, mevrouw Van Cleuvenbergen en mevrouw Merckx-Van Goey c.s. betreffende een belangenconflict.

  • Het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt met door de voorzitter geconstateerde eenparige instemming aangenomen.

Bespreking

Aan de orde is de motie van mevrouw Becq, mevrouw Van Cleuvenbergen en mevrouw Merckx-Van Goey c.s. betreffende een belangenconflict.

De bespreking is geopend.

Sonja Becq

Het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten is een federaal fonds dat instaat voor de financiering van initiatieven voor kinderopvang. Nochtans behoort kinderopvang tot het beleidsdomein Welzijn, een bevoegdheid van de gemeenschappen. De Raad van State heeft zich daarover duidelijk uitgesproken. Vlaanderen wordt geacht de kinderopvang te regelen, niet alleen de reguliere kinderopvang, maar ook de buitenschoolse kinderopvang, de kinderopvang voor zieke kinderen en de flexibele opvang. Dat zijn precies de sectoren die door het FCUD worden gefinancierd. Bijgevolg kan het optreden van het FCUD het Vlaamse beleid doorkruisen en zijn de Vlaamse belangen geschaad door de regeling van de programmawet.

Iedereen - ook minister Vogels - betreurt dat er geen algemeen systeem bestaat voor de kinderopvang. Men had over het FCUD al eerder een akkoord kunnen afsluiten tussen de federale en de Vlaamse regering, maar dat is niet gebeurd.

Als we de Vlaamse bevoegdheden ernstig nemen en als we de kinderopvang op een niet-discriminerende manier willen organiseren, moeten we vragen naar een schorsing van de procedure met het oog op overleg. (Applaus bij CD&V en VB)

Patricia Ceysens

Bij de bespreking van de begroting voor kinderopvang in de commissie voor Welzijn hebben we de indiening van een belangenconflict overwogen. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat een andere aanpak noodzakelijk was.

Het FCUD zal worden hervormd. Daarna zal 58 procent van de middelen bestemd zijn voor de Vlaamse en 42 procent voor de Franse gemeenschap. Vlaanderen heeft dus de middelen binnengehaald waar het recht op heeft. Vijf jaar geleden was de verhouding nog 20-80. De vorige regering had nog Vlaamse ambtenaren ingebracht in een federaal fonds om een kleine verhoging te bekomen.

We willen niet zwichten voor het geld, want principieel gaat het om de Vlaamse bevoegdheid. Daarom willen we de stemming over de programmawet afwachten. Daarna zullen we aan het Arbitragehof de vernietiging van het FCUD vragen. Het derde advies van de Raad van State laat geen twijfel bestaan over de bevoegdheid van de gemeenschappen. Het Arbitragehof zal ons dus gelijk moeten geven en dan zullen we verlost zijn van de discussie over het FCUD. (Applaus bij de VLD, bij sp·a en bij AGALEV)

Felix Strackx

Tijdens de vorige legislatuur, toen de verhoudingen volledig scheefgetrokken waren, behoorde een oplossing van dit probleem al tot de mogelijkheden. Mijn fractie heeft toen herhaaldelijk moties ingediend over dit probleem, maar werd daarbij nooit gesteund door de toenmalige CVP.

De Raad van State heeft bevestigd dat kinderopvang een exclusieve Vlaamse bevoegdheid is. De eisen van het belangenconflict zijn dus legitiem. De federale regering legt dit advies echter naast zich neer. Ze beschouwt de Raad van State blijkbaar als een overbodige instelling.

Minister Patrick Dewael

Ten gronde betwisten we deze situatie niet. Het middel moet echter in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen. Door het inroepen van een belangenconflict zou het wetgevend proces worden opgeschort.

De cijfers die mevrouw Ceysens aanhaalt zijn correct. Men moet dus blijven streven naar een gunstige financiële afwikkeling. Daarnaast moet men de juridische weg blijven bewandelen. Wordt deze materie in het federale parlement goedgekeurd, dan stappen wij naar het Arbitragehof. (Applaus bij de VLD, sp.a, AGALEV en VU&ID)

Sonja Becq

Men mag ons niet verwijten dat wij een veel te zwaar middel willen hanteren : wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de programmawet.

Daarenboven begrijp ik niet waarom men enkel de cijfers uit 1997 aanhaalt. De pogingen om een en ander recht te trekken, zijn al eerder gebeurd.

Naar aanleiding van het Lambermontakkoord heeft de CD&V-fractie al eens gevraagd om een regeling uit te werken. Dat is toen niet gebeurd. De minister-president mag ons dus niet verwijten dat wij dit middel gebruiken. (Applaus bij CD&V en VB)

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

De voorzitter

De voorzitter: Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van mevrouw Becq, mevrouw Van Cleuvenbergen en mevrouw Merckx-Van Goey c.s. betreffende een belangenconflict.

  • De motie betreffende een belangenconflict wordt met 53 stemmen tegen 62 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.